fbpx

Foreldelse av trafikkskader

En advokat og klienten sin diskuterer om foreldelse av erstatningskrav i en trafikksak

Sist oppdatert 30. september 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Som for alle andre pengekrav må erstatningskrav i trafikkskader også gjøres gjeldende for at kravet ikke skal falle bort. Et erstatningskrav etter en trafikkulykke foreldes 3 år etter at skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden. Rettsvirkningene ved foreldelse er at du mister retten til å gjøre kravet ditt gjeldende. 

Hva betyr foreldelse?

At et krav er foreldet betyr at det har utløpt og at det ikke lenger kan gjøres gjeldende. For erstatningssaker vil det si at du taper din rett til å kreve erstattet ditt økonomiske tap etter trafikkskaden.

Hensyn

Det er flere hensyn bak foreldelsesreglene, men særlig sentralt står hensynet til innrettelse. Tanken er at gamle krav ikke plutselig skal gjøres gjeldende etter at det har gått veldig lang tid.

«Når lang tid er gått uten noen aktivitet fra kreditors side, kan debitor – med større eller mindre grunn – ha trodd og innrettet seg på at kravet ikke ville bli gjort gjeldende.» Kilde: Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013, s. 762.

Foreldelse av erstatningskrav i trafikksaker

Bestemmelsene om foreldelse kan variere veldig innenfor ulike rettsområder. Det er derfor viktig å undersøke foreldelsesreglene tidlig etter en skade for at ikke du skal tape retten til å gjøre kravet ditt gjeldende.

Det rettslige grunnlaget er foreldelsesloven.

Den alminnelige foreldelsesfristen er på 3 år. Spesielt for trafikkulykker er at skaden må meldes inn til det ansvarlige forsikringsselskapet innen kort tid.

Du kan lese mer om erstatning ved trafikkulykke her.

Kravene til foreldelse

Hvorvidt et krav anses å være foreldet har tre ulike sider. Det ene er foreldelsesfristen lengde, når fristen starter å løpe og når fristen avbrytes.

Lengde

Som nevnt er den alminnelige foreldelsesfristen ved trafikksaker 3 år, men det finnes også en absolutt frist på 20 år. Dette gjelder uavhengig av om skadelidte visste om skaden eller ikke. 20 årsfristen begynner å løpe fra det tidspunktet der ulykken fant sted. Krav som er over 20 år gamle vil anses for å være foreldet.

Når begynner fristen å løpe?

Foreldesesfristen begynner å løpe fra det tidspunkt den skadelidte «fikk eller burde skaffet seg kunnskap» om de forhold som begrunner kravet. Kunnskapskravet knytter seg både til skaden og den ansvarlige.

Kunnskapskravet retter seg også mot om skadelidte har hatt eller burde ha innhentet erklæringer som redegjør for skaden og det eventuelle erstatningskravet skaden gir. Skadelidte har derfor også en undersøkelsesplikt. Erstatningskrav foreldes ut ifra når skaden oppstår, og det vil derfor være hensiktsmessig å få ulike vurderinger på når skaden oppstod hvis det er rom for tvil.

Avbrytelse av fristen

Foreldelsesfristen kan avbrytes på ulike måter. Blant annet kan den avbrytes ved at det anlegges sak. Dette kan skje på ulike måter. Blant annet kan det sendes inn en klage til Finansklagenemnda om skadelidtes forsikringsoppgjør, ved forliksklage eller ved at det tas ut søksmål for domstolene.

Videre avbrytes fristen ved at skadevolder erkjenner sin forpliktelse. Det kan enten gjøres uttrykkelig eller ved sin handlemåte, jfr. foreldelsesloven § 14.

Ethvert forsikringsselskap plikter å gi deg et varsel dersom foreldelse av ditt krav snart inntrer, men det er en forutsetning at du har meldt inn skalden til forsikringsselskapet. Kravet foreldes da tidlig 6 måneder etter at du mottak varselet.

Våre advokater kan bistå deg

Har du vært utsatt for en trafikkskade og usikker på om ditt eventuelle erstatningskrav er foreldet? Ta kontakt med en av våre advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Du kan ta kontakt med en advokat på e-post eller telefon, eller fylle ut skjema under dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg. Vi vil ta kontakt fortløpende.

Husk å gjøre kravet ditt gjeldende så fort som mulig etter trafikkskaden for å unngå at kravet foreldes!

Les også om: Senskader etter trafikkulykke

Vanlige spørsmål

Hva er foreldelse?

Foreldelse innebærer at erstatningskravet anses tapt fordi fristen for å gjøre kravet gjeldende har gått ut. Forsømmelse av fristene fører til at du mister retten til å gjøre kravet gjeldende.

Hvor lang er foreldelsesfristen?

Den ordinære foreldelsesfristen er på 3 år. Foreldelsesfristen begynner å løpe fra det tidspunkt den skadelidte fikk eller burde skaffet seg kunnskap om de forhold som begrunner kravet. Den absolutte fristen er på 20 år.

Hvordan kan jeg avbryte foreldelsesfristen?

Fristen kan avbrytes ved at du tar ut søksmål for domstolene, sender klage til Finansklagenemnda om skadelidtes forsikringsoppgjør eller ved forliksklage.

Må jeg benytte meg av advokat i trafikkskader?

For mange vil trafikkskader anses som belastende og vanskelige å følge opp. Særlig i spørsmål om foreldelse er det kompliserte juridiske problemstillinger som står sentralt, og ved bistand fra en advokat kan du være sikker på at din sak blir fulgt opp på en forsvarlig måte og på en slik måte at du får den erstatningen du har krav på.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikringsavtalelovens regler om meldefrist og foreldelse. Oslo, 1998.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20917/49182.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!