fbpx

Yrkesskade under sosial aktivitet?

En arbeidstaker som ble skadet etter en organisert raftingtur arrangert av arbeidsgiveren

Sist oppdatert 17. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En arbeidstaker som har blitt påført en skade under en sosial aktivitet med nær tilknytning til det ordinære arbeidet og i arbeidsgivers regi, kan få skaden godkjent som en yrkesskade, noe som gir rett til yrkesskadeerstatning og visse særrettigheter fra NAV. I praksis har skader under faglige seminarer og teambyggingsaktiviteter blitt godkjent.

Vilkår for godkjent yrkesskade

En yrkesskade er en «personskade» som skyldes en «arbeidsulykke» som oppstår mens arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6.  En «personskade» kan både være en fysisk og en psykisk skade. Med «arbeidsulykke» menes en plutselig og uventet ytre hendelse. Også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning som er usedvanlig i vedkommende arbeid kvalifiserer som en «arbeidsulykke». Videre indikerer ordlyden «som skyldes» at det må være årsakssammenheng mellom arbeidsulykken og personskaden.

Bedriftsvilkårene

Arbeidsulykken må videre ha inntruffet «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden». Vurderingen vil i praksis ta utgangspunkt i hvorvidt det er tilstrekkelig nærhet og tilknytning til det ordinære arbeidet. Skader som oppstår under en sosial sammenkomst med jobben, herunder middag, julebord og felles trening, vil følgelig normalt ikke godkjennes som yrkesskade. Likevel er ikke rettstilstanden like svart hvitt som antydet så langt.

«I «gamle dager» var arbeidsstedet og arbeidstiden klart avgrenset. Man var i bedriften eller på kontoret til nærmere angitte tider og den geografiske avgrensningen gikk ved fabrikkporten eller utgangsdøra. I det moderne arbeidslivet flyttes arbeidsstedet med, enten til et hjemmekontor eller til et hotell hvor arbeidstakeren deltar på kurs og seminar. I slike tilfeller vil det kunne framstå som noe uklart hva som er arbeidstid og hva som er fritid.» Kilde: Narvland, Runar. Omfattes skader som skjer på seminarer og sosiale utflukter av lovgivningen om yrkesskadeforsikring og yrkesskadetrygd?, Tidsskrift for Erstatningsrett 04/2007 (Volum 4), side 269.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

I dagens samfunn er faglige seminarer utenfor det vanlige arbeidsstedet normalt for mange arbeidstakere. I Rt. 2014 s. 513 (akeulykke) uttalte Høyesterett at «skader som skjer under den faglige delen av et seminar, vil oppfylle bedriftsvilkårene.» Videre utelukker ikke Høyesterett at skader oppstått under en sosial aktivitet kan ha skjedd «i arbeid». Nærhets- og tilknytningsvurderingen som nevnt over vil være avgjørende. Eksempelvis vil en aktivitet som hovedregel anses for å ha skjedd «i arbeid», dersom arbeidsgiveren pålegger arbeidstakeren å delta. Andre relevante momenter vil være om aktiviteten har sammenheng med det faglige arbeidet (eksempelvis teambyggingsaktiviteter) og om aktiviteten er i regi av arbeidsgiver.

Eksempel yrkesskade under sosial aktivitet

Saksforholdet i Akedommen gjaldt en ansatt som pådro seg en skade under aking i forbindelse med et faglig seminar i arbeidsgivers regi. Aking er som utgangspunktet en ren fritidsaktivitet. Likevel hadde akingen en viss tilknytning til seminaret, idet formålet med aktiviteten var teambygging mellom de ansatte. Et ytterligere formål var å skape engasjement på seminarets faglige del. Selv om akingen, i motsetning til seminaret, ikke var obligatorisk, var det likevel en forventning om deltakelse. Videre hadde arbeidsgiver muligheten til å kontrollere risikoen, ettersom det var vedkommende som betalte for og arrangerte aktiviteten. På bakgrunn av overnevnte faktorer mente Høyesterett at formålet med yrkesskadedekningen, i form av å beskytte arbeidstakeren mot risiko vedkommende blir utsatt for i arbeidet, tilsa at den ansatte ikke skulle dekke risikoen selv. Akingen ble derfor ansett for å ha skjedd «i arbeid». Merk imidlertid at Høyesterett er klare på at dette er et grensetilfelle.

Erstatningsposter

Hovedregelen i norsk rett er at skadelidte skal få dekket sitt fulle økonomiske tap. Følgende erstatningsposter vil ofte aktualiseres ved krav om yrkesskadeerstatning:
 • Påført inntektstap
 • Fremtidig inntektstap
 • Merutgifter

Videre kan det under nærmere vilkår bli aktuelt å kreve følgende erstatningsposter for ikke-økonomisk tap:

Advokathjelp ved spørsmål om yrkesskade

Har du blitt utsatt for en skade under en sosial sammenkomst med jobben og lurer på om du har rett til yrkesskadeerstatning? Flere av advokatene i Advokatfirmaet Teigstad har solid kunnskap og erfaring innen yrkesskadeerstatning, og gir deg gjerne en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på vår nettside.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en ¨personskade¨ som skyldes en ¨arbeidsulykke¨ som oppstår mens arbeidstakeren er ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨, jf. folketrygdloven §§ 13-3 og 13-6.

Kan jeg kreve yrkesskadeerstatning etter skade under sosial aktivitet med jobben?

Som utgangspunkt vil ikke skader som oppstår under en sosial sammenkomst med jobben godkjennes som en yrkesskade. Likevel vil det gjøres unntak der aktiviteten har nær tilknytning til det ordinære arbeidet. Relevante momenter i vurderingen vil være om deltakelse er obligatorisk eller forventet, om aktiviteten har sammenheng med det faglige arbeidet (eksempelvis teambyggingsaktiviteter) og om arbeidsgiver er i regi.

Hva er en arbeidsulykke?

En ¨arbeidsulykke¨ er en plutselig og uventet ytre hendelse. Også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning som er usedvanlig i vedkommende arbeid kvalifiserer som en ¨arbeidsulykke¨.

Hva innebærer bedriftsvilkårene?

Bedriftsvilkårene innebærer at arbeidsulykken må ha inntruffet ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨. Vurderingen vil i praksis ta utgangspunkt i hvorvidt det er tilstrekkelig nærhet og tilknytning til det ordinære arbeidet.

Må jeg betale for advokat ved en yrkesskade?

Nei, som hovedregel må du ikke betale for advokat ved en yrkesskade. Arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap vil dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand som en del av erstatningen.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok, 2. utgave, Oslo, 2019.

Narvland, Runar. Omfattes skader som skjer på seminarer og sosiale utflukter av lovgivningen om yrkesskadeforsikring og yrkesskadetrygd?, Tidsskrift for Erstatningsrett 04/2007 (Volum 4).

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/60482/719.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!