fbpx

Yrkesskade i forsvaret

En norsk soldat som har blitt utsatt for en skade i forsvaret

Sist oppdatert 1. desember 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Ansatte i forsvaret har på lik linje med andre arbeidstakere rett til erstatning for økonomisk tap som følge av en yrkesskade. Utbetalingen foretas av Statens pensjonskasse. Forsvarspersonell som deltar i internasjonale operasjoner er i tillegg dekket gjennom øvrige erstatningsordninger.

Yrkesskader i forsvaret

En yrkesskade er en «personskade, sykdom eller dødsfall» som skyldes en «arbeidsulykke». En ulykke defineres som en plutselig og uventet ytre hending. Med ytre menes at noe utenfor kroppen må ha forårsaket skaden. For at en ulykke skal klassifiseres som en «arbeidsulykke» må den ha oppstått «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6, samt yrkesskadeforsikringsloven § 10. Eksempler på yrkesskader i forsvaret kan være en yrkessoldat som blir skutt under internasjonal tjeneste, en vernepliktig som brekker et ben under feltøvelse eller en røykdykker som pådras en brannskade under øvelse. Som «personskade» regnes ikke bare fysiske skader, men også psykiske.

«Siden andre verdenskrig har mer enn 100 000 norske soldater deltatt i mer enn 100 internasjonale operasjoner over hele verden. Undersøkelser tyder på at forsvarspersonell som har deltatt i internasjonale operasjoner har minst like god fysisk og psykisk helse som befolkningen for øvrig. Likevel får en del av veteranene helseplager som gjør at de helt eller delvis faller utenfor arbeidslivet.» Kilde: Masteroppgave, Særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner, 2018, s. 1.

En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, dersom den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Yrkesskadeforsikring for soldater

Alle arbeidsgivere er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring i tråd med yrkesskadeforsikringsloven. Staten er imidlertid selvassurandør og dermed unntatt fra forsikringsplikten. Krav om yrkesskadeerstatning fra ansatte i forsvaret vil av den grunn behandles av Statens pensjonskasse.

Ansatte i forsvaret som utsettes for en yrkesskade har rett til yrkesskadeerstatning for sitt fulle økonomiske tap som følge av skaden. Det vil typisk dreie seg om eventuelt inntektstap, både påført og fremtidig, samt merutgifter til legebehandling, medisiner, psykolog, transport m.m. Ved en varig (minst 10 år) og betydelig skade (minst 15 % medisinsk invaliditet) kan også menerstatning som skal kompensere for redusert livsutfoldelse kreves.

Merk! Krav om erstatning foreldes tre år etter utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet, jf. yrkesskadeforsikringsloven § 15. Du kan lese mer om foreldelse her.

For de tilfeller hvor en skade ikke godkjennes som en yrkesskade eller yrkessykdom fordi den tjenestepliktige eller frivillige ikke er tilsatt, har vedkommende likevel rett til å kreve en engangserstatning ved medisinsk invaliditet, jf. forsvarsloven § 33 og vernepliktsforskriften kapittel 13. Etterlatte har krav på erstatning ved dødsfall.

Andre erstatningsordninger i forsvaret

Utover den alminnelige yrkesskadeforsikringen er en del ansatte i forsvaret også dekket under andre forsikringsordninger, hvilket vil behandles i det følgende.

Internasjonale operasjoner

Forsvarspersonell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner er dekket gjennom en egen erstatningsordning. Det fremgår av forsvarsloven § 55 at

«staten skal erstatte tap som er påført dem som gjør tjeneste i internasjonale operasjoner på grunn av skade eller sykdom som følge av tjeneste i en internasjonal operasjon etter 1. januar 2010. Ansvaret omfatter også psykiske belastningsskader.»

Ordningen gjelder 24 timer i døgnet under den internasjonale tjenesten. Det er tilstrekkelig å knytte årsakssammenheng til tjenesten som sådan. En konkret hendelse som årsak til skaden/sykdommen kreves ikke, jf. Prop. 102 L (2015-2016) s. 136.

Retten til erstatning etter forsvarsloven § 55 foreldes på lik linje som den alminnelige yrkesskadeerstatningen, jf. forsvarsloven § 55 tredje ledd og yrkesskadeforsikringsloven § 15.

For personell som tjenestegjorde i perioden 1. januar 1978 til 31. desember 2009 gjelder en egen ordning for psykisk belastningsskade, jf. forskrift 22. desember 2009 nr. 1768.

FN-erstatning

Personell som tjenestegjør i en FN-ledet operasjon er dekket gjennom en erstatningsordning hos FN. Dødsfall, fysiske og psykiske skader er omfattet. Når det gjelder fysiske skader foreligger en 4 måneders frist på å fremsette søknad om erstatning. Av de psykiske skadene gjelder ingen frist. Det er imidlertid kun PTSD som følge av konkrete hendelser under FN-tjenesten som aktualiserer rett til erstatning. FN-erstatningen fastsettes som et engangsbeløp med grunnlag i skadelidtes invaliditetsgrad. Maksimal erstatningsutbetaling er 77 000 USD.

Søknad må fremsettes via Forsvarsdepartementet. Det gjøres ved å fremsette en henvendelse til postmottak@fd.dep.no, hvor du oppgir navn, tjenestested, tidspunkt for tjenestegjøring, hvilken internasjonal operasjon du tjenestegjorde i, om du søker erstatning for fysiske eller psykiske skader, samt om krav som følge av skader i tjenesten har blitt behandlet av andre offentlige myndigheter. Deretter vil en av saksbehandlerne i etaten kontakte deg for videre bistand i saken.

Noen råd ved skade i forsvaret

Når en skade skulle oppstå er det viktig å oppsøke lege umiddelbart for å få riktig legehjelp. Av erstatningsmessige hensyn er det også viktig å få dokumentert skadene, da dette vil utgjøre bevis ved søknad om erstatning. Dersom andre var vitne til den skadegjørende hendelsen bør du også skaffe navn og telefonnummer til disse.

Din arbeidsgiver, altså forsvaret, skal melde skaden til NAV. Sørg imidlertid for å følge opp at dette blir gjort. Du kan også selv melde inn skaden dersom arbeidsgiver ikke har gjort dette. Fristen er ett år etter skadehendelsen. I tillegg må du selv melde skaden til Statens pensjonskasse så snart som mulig etter at skaden skjedde.

Videre må erstatningskrav for personskade eller dødsfall fremsettes overfor Statens pensjonskasse (SPK). På nettsidene til Statens pensjonskasse (spk.no) finner du et skademeldingsskjema som skal fylles ut. Krav som følge av tingsskade sendes til Forsvarsdepartementet. I erstatningskravet bør du beskrive hvorfor du krever erstatning, hvordan skaden oppstod, samt redegjøre for ditt økonomiske tap.

Advokathjelp ved yrkesskade i forsvaret

Har du blitt utsatt for en skade i forsvaret, enten under arbeid i Norge eller i utlandet? Da har du etter all sannsynlighet rett til yrkesskadeerstatning eller erstatning gjennom andre erstatningsordninger. Erstatningsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad gir deg gjerne en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt med en av våre advokater ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut kontaktskjemaet på nettsiden.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en ¨personskade, sykdom eller dødsfall¨ som skyldes en ¨arbeidsulykke¨. En ulykke defineres som en plutselig og uventet ytre hending. For at en ulykke skal klassifiseres som en ¨arbeidsulykke¨ må den ha oppstått ¨i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden¨.

Hva slags yrkesskader kan oppstå i forsvaret?

I forsvaret kan en rekke ulike yrkesskader oppstå. Det kan eksempelvis være tale om e en yrkessoldat som blir skutt under internasjonal tjeneste eller hans kollega som utvikler PTSD som følge tjenesten, en vernepliktig som brekker et ben under feltøvelse eller en røykdykker som pådras en brannskade under øvelse.

Har en vernepliktig rett til erstatning etter skade?

Ja, vernepliktige anses som arbeidstakere og er yrkesskadedekket på lik linje med andre ansatte i forsvaret.

Kan en yrkessoldat kreve erstatning etter skade under internasjonal tjeneste?

Yrkessoldater som tjenestegjør i utlandet er dekket gjennom en erstatningsordning som gjelder 24 timer i døgnet under den internasjonale tjenesten. Forsvarsloven § 55 angir at staten skal erstatte tap som er påført dem som gjør tjeneste i internasjonale operasjoner på grunn av skade eller sykdom.

Må jeg betale for advokat ved krav om erstatning etter en yrkesskade i forsvaret?

Nei, nødvendige og rimelige utgifter til advokat regnes som en merutgift som følge av skaden og vil dermed dekkes som en del av erstatningen fra Statens pensjonskasse (SPK).

Kilder

Jakhelln, Henning. Innsatspersonell og yrkesskadedekning. I hvilken utstrekning er innsatspersonell dekket av yrkesskadetrygden og yrkesskadeforsikringen? i Arbeidsrett 03/2008 (Volum 5). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3088-2008-03-01

Forsvaret. Forsikring og skade: https://www.forsvaret.no/soldater-og-ansatte/ansatt/utland/internasjonale-operasjoner/forsikring-og-skade

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/62680/1/623.pdf

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!