fbpx

Voldsoffererstatning for trusler

Erstatning etter trusler

Sist oppdatert 1. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Erstatning etter trusler

Den som har blitt utsatt for trusler kan ha krav på voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Truslene må anmeldles til politiet.

Det er et krav om at truslene er av en viss alvorlighetsgrad, for eksempel drapstrusler eller trusler om vold. Truslene må anmeldes til politiet.

Nedenfor følger et eksempel fra Erstatningsnemndspraksis hvor en søker har fått voldsoffererstatning etter å ha blitt utsatt for trusler:

Voldsoffererstatning – NN født xxxx88

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF):

Kontoret for voldsoffererstatnings vedtak stadfestes.

Aktuelle saksopplysninger:

 

Klage mottatt SRF: 14.07.2014 Klage mottatt KFV: 25.06.2014
Hendelsesdato: 13.02.2013 KFV saksnr: 14/04867

 

Politianmeldt: 15.02.2013 til X politidistrikt
Avgjort: X tingretts dom av 10.01.2014: Oppgitt skadevolder er  ovenfor søker dømt for overtredelse av straffeloven  § 227 første straffalternativ. Erstatningsspørsmålet ble ikke behandlet  i retten.
Søknadsdato: 27.03.2014
Rettsgrunnlag: Voldsoffererstatningsloven

 

NN ble utsatt for trusler i X av en bekjent. Som følge av dette skal søker ha fått psykiske skader.

Det er søkt om oppreisning med kr 15 000.

Klagen gjelder vedtak av 30. mai 2014 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søker ble innvilget kr 15 000 i oppreisning.

Advokat X har på vegne av søker påklaget vedtaket. Det er klaget over oppreisningsbeløpets størrelse.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Vurdering:

SRF er gitt myndighet til å fatte vedtak i voldsoffererstatningssaker, jf. voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd andre punktum og nemndas retningslinjer av 18. desember 2013. Retningslinjene kan leses på www.sivilrett.no. SRF kan avgjøre saker som ikke krever medisinsk sakkyndighet eller byr på vesentlig tvil. SRF anser at nærværende sak omfattes av delegasjonshjemmelen.

Klagen gjelder oppreisningsbeløpets størrelse.

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsloven § 6. Ved utmålingen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

SRF legger til grunn hendelsesforløpet slik det fremgår i X tingretts dom av 10. januar 2014. Det vises til at dommen er avsagt på bakgrunn av umiddelbar bevisføring,

Det skal etter dette utmåles oppreisning for ett tilfelle av alvorlig trusler. Søker, som jobbet som dørvakt på et utested, ble oppsøkt hjemme av skadevolder og en kamerat av skadevolder. Skadevolder oppsøkte søker som følge av at han var misfornøyd med at han ikke lenger kom inn på utestedet søker jobbet på. De to tok seg inn i søkers leilighet mens han sto i dusjen. Det oppsto en diskusjon hvorpå skadevolder sa til søker at han ville komme tilbake og spraye ham i ansiktet med pepperspray, trampe over ham og gi ham juling dersom han ikke fikk komme inn på utestedet. Videre sa han at det kunne hende at noen ville kjøre forbi utestedet og plante en kule i søkers panne. Før de to gikk, sa skadevolder at de ikke ville være så velvillige neste gang de kom på døra til søker.

SRF ser ved vurderingen hen til nemndspraksis.

I sak ENV-2014-368 hadde en søker, som var politimann, blitt utsatt for trusler fra et medlem av et kriminelt miljø. Truslene varte over flere dager og omfattet dessuten også drapstrusler mot søkers kone. Nemnda la vekt på at trusselsituasjonen varte over flere dager og at de også omfattet drapstrusler mot søkers kone. Oppreisningen ble satt til kr 25 000. SRF finner saken mer alvorlig enn foreliggende sak.

I sak ENV-2013-1242 ble søker truet med et luftgevær i forbindelse med utføring av sin jobb som ambulansesjåfør. Nemnda tilkjente kr 20 000 i oppreisning. SRF er av den oppfatning at også denne saken er noe mer alvorlig enn foreliggende sak.

I sak ENV-2012-2575 fikk en søker kr 15 000 i oppreisning etter å ha blitt truet og rispet med kniv.

SRF er etter dette enig med KFV i det er passende med en oppreisning på kr 15 000 i foreliggende sak. Det er ved avgjørelsen sette hen til at situasjonen må ha vært skremmende for søker, samt ovennevnte nemndspraksis. SRF bemerker for øvrig at KFVs utmåling på kr 15 000 er i samsvar med omsøkt oppreisning, og at advokat Xs klage ikke er nærmere begrunnet.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Les mer om voldsoffererstatning for skade som har skjedd på jobb.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!