fbpx

Voldsoffererstatning etter vold på jobb

Sist oppdatert 11. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF):

Kontoret for voldsoffererstatnings vedtak stadfestes.

Aktuelle saksopplysninger:

 

Klage mottatt SRF: 27.08.2014 Klage mottatt KFV: 25.06.2014
Hendelsesdato: 28.06.2013 KFV saksnr: 14/04868

 

Avgjort: X tingretts dom av 19. februar 2014. Oppgitt  skadevolder er overfor søker dømt for overtredelse av  straffeloven § 227 første straffalternativ.
Søknadsdato: 11.12.2013
Rettsgrunnlag: Voldsoffererstatningsloven

NN ble utsatt for gass fra et brannslukningsapparat og truet på livet i X av en beboer ved en ungdomsinstitusjon der han var ansatt. Som følge av dette skal søker ha fått lungeødem og irriterte luftkanaler.

Det er søkt om oppreisning med kr 60 000.

Klagen gjelder vedtak av 3. juni 2014 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søker ble innvilget oppreisning med kr 30 000 og dekning av advokatutgifter med kr 4 219.

Advokat X har påklaget vedtaket på vegne av søker. Klagen er begrunnet med at oppreisningsbeløpet er satt for lavt grunnet psykiske ettervirkninger hos søker. Det er i klageomgangen fremlagt legeerklæringer av 18. november 2013 og 27. juni 2014.

Vurdering:

SRF er gitt myndighet til å fatte vedtak i voldsoffererstatningssaker, jf. voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd andre punktum og nemndas retningslinjer av 18. desember 2013. Retningslinjene kan leses på www.sivilrett.no. SRF kan avgjøre saker som ikke krever medisinsk sakkyndighet eller byr på vesentlig tvil. SRF anser at nærværende sak omfattes av delegasjonshjemmelen.

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsloven § 6.

Ved utmålingen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

SRF viser til den gjennomgang av sakens faktum og de følge hendelsen har medført for søker som fremgår av KFVs vedtak av 3. juni 2014. Det er i klageomgangen fremlagt legeattest av 27. juni 2014, der det fremgår at søker har vært under medisinsk behandling etter å ha vært utsatt for drapsforsøk to ganger på arbeidsplassen. Av legeerklæring av 18. november 2013 fremgår det at søker ble utsatt for vold og drapsforsøk på arbeidsplassen, og at han i etterkant fikk angstsymptomer som gjorde at han ikke klarte å være i jobben. Han hadde derfor sagt opp og meldt seg som arbeidssøkende.

SRF bemerker at det ikke anses å kunne legges til grunn at søker ble utsatt for et drapsforsøk. Det vises til at skadevolder overfor søker på grunnlag av en umiddelbar bevisførsel ble dømt for overtredelse av straffeloven § 227 første straffalternativ (trusler).

Det er sett hen til at søker ble utsatt for drapstrusler og gass fra et brannslukningsapparat mens han var på jobb, og at hendelsen medførte luftveisplager samt psykiske plager som førte til at søker måtte bytte jobb. SRF har videre sett hen til sammenlignbar praksis, herunder HR-2014-1695-A, der fem politimenn ble tilkjent kr 25 000 for å ha blitt utsatt for drapstrusler under utøvelse av tjeneste, samt ENV-2013-3407, ENV-2013-1283 og ENV-2014-749 gjeldende vold og trusler på arbeidsplassen, der det i hver sak ble tilkjent kr 20 000. SRF finner på dette grunnlag at en oppreisningserstatning på kr 30 000 for det foreliggende forholdet fremstår som noe høyt sammenlignet med praksis i tilsvarende saker, og finner på denne bakgrunn ikke grunn til å øke oppreisningsbeløpet.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!