fbpx

ENV-2014-2843: Voldsoffererstatning etter seksuelle overgrep mot barn

Sist oppdatert 11. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning – NN født xxxx97

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF):

Kontoret for voldsoffererstatnings vedtak stadfestes.

Aktuelle saksopplysninger:

Klage mottatt SRF:

07.08.2014

Klage mottatt KFV:

28.07.2014

Hendelsesdato:

I perioden 2005-2007

KFV saksnr:

14/05899

Politianmeldt:

29.10.2012 til X politidistrikt

Avgjort:

Henlagt den 06.04.2014 grunnet bevisets stilling.

Søknadsdato:

10.04.2014

Rettsgrunnlag:

Voldsoffererstatningsloven

NN skal ha blitt utsatt for seksuelle overgrep i X og X av sin stebror. Som følge av dette skal søker ha fått psykiske skader.

Det er søkt om oppreisning med kr 250 000.

Klagen gjelder vedtak av 30. juni 2014 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søker ble innvilget kr 150 000 i oppreisning. KFV har ved utmålingen vist til nemndas vedtak ENV-2013-899.

Advokatfullmektig X har på vegne av søker påklaget vedtaket. Det er klaget over feil ved oppreisningsbeløpets størrelse. Det anføres at oppreisningsnormen på kr 150 000 i voldtektssaker må fravikes som følge av at søker er mindreårig. Videre anføres det at saken i nemndas vedtak ENV-2013-899 ikke er sammenlignbar, da søker i denne saken også ble tilkjent menerstatning. Det vises til Høyesteretts avgjørelse Rt-2014-392. Det anføres at oppreisningen passende kan settes til kr 250 000, jf. LE-2013-61397, LA-2013-109556 og LG-2013-118665.

Vurdering:

SRF er gitt myndighet til å fatte vedtak i voldsoffererstatningssaker, jf. voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd andre punktum og nemndas retningslinjer av 18. desember 2013. Retningslinjene kan leses på www.sivilrett.no. SRF kan avgjøre saker som ikke krever medisinsk sakkyndighet eller byr på vesentlig tvil. SRF anser at nærværende sak omfattes av delegasjonshjemmelen.

Klagen gjelder oppreisningsbeløpets størrelse.

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsloven § 6. Ved utmålingen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

SRF legger i likhet med KFV til grunn at det skal utmåles oppreisning for gjentatte seksuelle overgrep i en toårsperiode da søker var 8-10 år og oppgitt skadevolder var 13-15 år gammel. Overgrepene besto i at oppgitt skadevolder førte penis inn i søkers munn slik at hun brakk seg, slikket kjønnsorganet hennes, befølte skrittet hennes med hånden, samt førte penis mot søkers blottlagte kjønnsorgan med gyngende bevegelser.

Etter SRFs oppfatning subsumeres forholdet under straffeloven § 195 (seksuell omgang med barn under 14 år). I motsetning til saker som gjelder voldtekt til samleie, jf. straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf. annet ledd bokstav a, gjelder det ingen veiledende oppreisningsnorm for overtredelse av straffeloven § 195, jf. Rt-2012-1129.

Det er i klagen vist til LE-2013-61397, LA-2013-109556 og LG-2013-118665 for å underbygge at søker har krav på kr 250 000. I LE-2013-61397 ble en skadelidt tilkjent kr 250 000 i oppreisning etter at hun ble utsatt for seksuell omgang fra stefar da hun var 12-20 år. Flere av overgrepene etter at hun fylte 16 år besto av samleier. I LA-2013-109556 ble en skadelidt tilkjent kr 250 000 i oppreisning etter å ha vært utsatt for tre tilfeller av seksuell omgang med barn under 16 år, hvorav alle tilfellene var samleie og to av tilfellene var voldtekt. I LG-2013-118665 ble skadelidte tilkjent kr 250 000 i oppreisning etter at han da han var 10-14 år gammel ble utsatt for gjentatte seksuelle overgrep fra en 45 år gammel mann. Overgrepene besto av masturbasjon, oralsex, innføring av finger i rektum og anale samleier. Etter SRFs oppfatning er disse sakene ikke sammenlignbare med foreliggende sak, da de alle anses å gjelde mer alvorlige overgrep.

I nemndas sak ENV-2012-1450 hadde en søker blitt utsatt for gjentatte seksuelle overgrep fra sin bestefar i en toårsperiode da hun var 8-10 år gammel. Overgrepene besto i beføling av bryst og kjønnsorgan, seksuell omgang ved at oppgitt skadevolder førte en finger inn i søkers skjede, og flere tilfeller av vaginalt og oralt samleie. Ved flere av overgrepene fikk oppgitt skadevolder sædutløsning, og ved minst et tilfelle brukte han fysisk makt mot søker ved å slå henne i ansiktet og holde henne fast. Nemnda fant at oppreisningen passende kunne settes til kr 200 000. SRF finner saken mer alvorlig enn foreliggende sak.

Nemndas sak ENV-2013-1245 gjaldt en søker som i en treårsperiode fra hun var 8 år gammel, ble utsatt for seksuelle overgrep av sin halvbror. Overgrepene besto i at oppgitt skadevolder gjentatte ganger puttet penis i søkers munn, gjennomførte samleie med henne, la seg inntil henne og puttet penis mellom rumpeballene hennes samt befølte hennes kjønnsorgan. Oppreisningen ble satt til kr 200 000. SRF finner at også denne saken er mer alvorlig enn foreliggende sak, sett hen til at det ble gjennomført samleier med søker.

SRF er enig med KFV i at nemndas sak ENV-2013-899 anses å være sammenlignbar med foreliggende sak. Det vises til at saken gjaldt en søker som, da hun var 11-13 år gammel, ble utsatt for seksuelle overgrep fra sin 14-16 år gamle bror. Overgrepene besto av at han førte finger inn i søkers skjede, slikket kjønnsorganet hennes samt forsøkte å føre penis inn i hennes skjede og munn. Nemnda fant at oppreisningen passende kunne settes til kr 150 000. SRF er ikke enig i anførselen om at saken ikke er sammenlignbar grunnet at nemnda i denne saken også tilkjente menerstatning. Det bemerkes i den forbindelse at det ikke fremgår av nemndas vedtak at innvilgelse av menerstatning har hatt betydning for oppreisningsutmålingen. SRF er av den oppfatning at KFVs oppreisningsutmåling er i tråd med retts- og nemndspraksis uavhengig av utmåling av menerstatning. Det vises i den forbindelse til ovennevnte nemnds- og rettspraksis, samt LH-2013-34427 hvor en av de skadelidte ble tilkjent kr 130 000 i oppreisning etter at hun da hun var 6-9 år ble utsatt for gjentatte seksuelle overgrep fra sin bestefar. Overgrepene besto i at skadevolder la seg i samme seng som skadelidte og presset sin blottende penis mot hennes skjede- eller endetarmsåpning, ved en anledning hadde utløsning, at han befølte henne i skrittet, både over og under klærne, fikk skadelidte til å ta på og onanere hans blottende penis, samt onanerte i hennes nærvær. Menerstatning var ikke et tema i saken.

For øvrig viser SRF til at Høyesteretts i Rt-2014-392 avsnitt 28 har uttalt at «Prinsippet om at samme skade ikke skal dekkes to ganger tilsier … varsomhet med å utmåle oppreisningserstatning uavhengig av en eventuell menerstatning». Etter SRFs oppfatning må denne uttalelsen forstås dithen at oppreisningserstatningen settes lavere i de tilfeller hvor det også utmåles menerstatning for det aktuelle skadetilfellet.

SRF er etter dette enig med KFV i at oppreisningen i foreliggende sak passende kan settes til kr 150 000. Det er ved utmålingen sett hen til ovennevnte retts- og nemndspraksis.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!