fbpx

Oppreisning etter vold

Oppreisningserstatning etter vold

Sist oppdatert 24. november 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Oppreisning etter vold

Dersom du har blitt utsatt for vold, vil du som hovedregel ha krav på oppreisning fra gjerningspersonen eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Hva er oppreisning?

Oppreisning er en av erstatningsrettens mange erstatningsposter. Andre erstatningsposter er menerstatning, erstatning for merutgifter (for eksempel utgifter til behandling) og erstatning for tapt inntekt.

Oppreisningserstatning er svært praktisk i saker om vold. For å ha krav på oppreisning, er det et krav om at skadevolder har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig. I motsetning til i personskadesaker innen trafikk- og yrkesskade, vil dette vilkåret så og si alltid være oppfylt i saker i voldssaker. Det ligger i voldssakenes natur at disse er utført med vilje, i motsetning til ved et uhell.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Hvordan kreve oppreisning?

Denne erstatningsposten kan kreves på tre ulike måter:

1. Skadelidte kan ta ut stevning i et sivilt søksmål.
2. Skadelidte kan kreve det under straffesaken mot skadevolder.
3. Det kan kreves fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Det vanlige er å først kreve det under straffesaken mot skadevolder, dersom det blir tatt ut tiltale. Deretter søker man om voldsoffererstatning, og krever det beløpet som blir tilkjent i retten. Man løper da ingen prosessrisiko for advokatutgiftene til motparten. Kontoret for voldsoffererstatning er ikke bundet av rettens utmåling av oppreisningen, men erfaringsmessig er dette et svært tungtveiende hensyn under KFV sin utmåling. Kontoret for voldsoffererstatning krever deretter dette tilbake fra skadevolder. Kontoret for voldsoffererstatning krever at volden er anmeldt.

I de (mange) straffesakene som blir henlagt, kan man også kreve oppreisning fra Kontoret for voldsoffererstatning. Straffesaker blir henlagt «over en lav sko» som følge av det strenge beviskravet for å dømme noen til straff, mens beviskravet i erstatningsretten er lavere.

Noen ønsker å gå til søksmål direkte mot gjerningspersonen. Alle har fri rettshjelp til å få advokatbistand til en slik sak, uavhengig av inntekt og formue. Før man gjør dette så er det viktig å vurdere om bevisene i saken er tilstrekkelige, og det vil også være et poeng hvorvidt skadevolder vil kunne gjøre opp det kravet han blir dømt til å betale. I alvorlige tilfelle av vold er det og grunnlag for bistandsadvokatoppnevning.

Våre advokater vil kunne forklare mer om hvilket strategi som er hensiktsmessig i din voldssak.

Utmåling av oppreisning etter vold

Oppreisningserstatning i saker om vold blir utmålt skjønnsmessig. Utmålingen er altså ikke normert slik som i voldtektssaker.

Kort fortalt kan man si at jo grovere voldssaken er, jo mer skal det utmåles i erstatning. Ettersom det er så stor forskjell på alvorlighetsgraden i slike saker, ser man derfor at oppreisningen kan variere fra kroner 5000-10 000 (som syntes å være et slags minimum) til flere hundre tusen kroner for de aller mest alvorlige sakene.

For å gjøre utmålingen litt lettere er det vanlig å se hen til lignende saker fra rettspraksis. Nedenfor er noen eksempler som illustrerer hvor ulike oppreisningssummene kan være i saker om vold.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!