fbpx

Advokathjelp ved anmeldelse av vold

Anmelde vold

Sist oppdatert 28. februar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Anmelde vold

Den som har blitt utsatt for vold vil ha krav på voldsoffererstatning. Gjennom ordningen med fri rettshjelp eller bistandsadvokatordningen vil ofre for vold også i mange tilfelle ha krav på at det offentlige dekker utgifter til advokat. Det er da et krav om at du anmelder forholdet.

Anmeldelse av vold

Dersom du har blitt utsatt for legemsfornærmelse eller legemsbeskadigelse, så ønsker du gjerne at gjerningspersonen blir straffet, og at du selv kan få voldsoffererstatning. Du må da anmelde forholdet til politiet.

Anmeldelse kan foregå ved at du selv går på din lokale politistasjon og avtaler time for avhør (eller muligens kan forklare deg umiddelbart dersom politiet har kapasitet). Det kan videre foregå ved at du kontakter en advokat som igjen avtaler et møte på politistasjonen. Ved mindre alvorlige voldshendelser vil det være hensiktsmessig at man selv går til politiet.

Alle som anmelder vold (eller andre forhold) til politiet vil motta et brev med bekreftelse på anmeldt forhold. Av denne fremgår hvilket saksnummer saken har. Videre fremgår det at du må sende inn erstatningskrav innen 3 uker. Alle – uavhengig av inntekt og formue – har krav på gratis advokatbistand til å utarbeide et slikt erstatningskrav til politiet. Ta kontakt dersom du ønsker bistand til dette.

Etter at du har anmeldt forholdet så etterforsker politiet saken ved å avhøre vitner, gjerningspersonen, evt. foreta andre etterforskningskritt. Når etterforskningen er utført etter noen måneder, må politiet enten ta ut tiltale eller henlegge saken. En henleggelse kan påklages til Statsadvokaten.

Advokathjelp for den som vil anmelde vold

I de fleste voldssaker er det ikke grunnlag for å få oppnevnings som bistandsadvokat. Alle har likevel krav på advokathjelp til å få utarbeidet et erstatningskrav som kan prosederes av aktor i en evt. straffesak. Dette dekkes gjennom ordningen med fri rettshjelp, og det er advokaten selv som ordner det salærmessige med fylkesmannen, slik at klienten får ingen faktura direkte.

Videre vil man ha krav på at rimelige og nødvendige advokatutgifter dekkes direkte av Kontoret for voldsoffererstatning dersom man får medhold i krav om voldsoffererstatning fra Staten. Dette gjelder også selv om straffesaken ble henlagt, ettersom det opereres med et annet beviskrav enn i strafferetten. Om man imidlertid får avslag på krav om voldsoffererstatning, for eksempel fordi man har startet en slosskamp selv, og blitt skadet i tumultene, vil man imidlertid heller ikke få dekket sine advokatutgifter. De som oppfyller vilkårene for «behovsprøvd» fri rettshjelp (p.t. under 320 000 i inntekt), vil få sine kostnader til advokat dekket av staten i alle tilfelle – selv om de får avslag.

I grove voldssaker og i voldssaker med stor skade på fornærmede vil fornærmede ha krav på bistandsadvokat. Bistandsadvokatens rolle er å ivareta fornærmedes interesser i alle faser av saken, herunder å bistå med å levere anmeldelse og til å være med i retten under straffesaken. Bistandsadvokaten krever også voldsoffererstatning etter at saken er avgjort hos politiet.

Ta kontakt ved å bruke skjemaet til høyre dersom du er utsatt for vold og lurer på om du har krav på advokatbistand.

Les også om bistandsadvokat for den som er utsatt for ran.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!