fbpx

Hvordan gå frem ved tvist om bil (forliksklage, stevning)

En bil som det ble en tvist om

Sist oppdatert 27. desember 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom kjøper ikke kommer til en løsning med selger, må han foreta rettslige skritt ved å bringe saken inn for forbrukertilsynet, forliksrådet eller tingretten.

Kjøperen kan derfor innledningsvis velge mellom forbrukertilsynet eller forliksrådet/tingretten. Til det er å si at saksbehandlingstiden i forbrukertilsynet og forbrukerklageutvalget kan være opptil to år, noe som kan være svært upraktisk for den som ønsker en avklaring i forbindelse med et bilkjøp.

Det er også noen andre viktige forskjeller i forbindelse med behandlingen i de ulike instansene.

Klage til forbrukertilsynet

For å få saken behandlet i forbrukerklageutvalget (FU), tidligere kalt forbrukertvistutvalget, må kjøper først skrive en henvendelse til forbrukertilsynet. I henhold til deres egen nettside vil de ta kontakt med deg normalt 8 – 10 uker etter at du sendte inn saken. Det kan videre ta 4-5 måneder før du får en saksbehandler.

Les om kjøpslovens regler ved heving av bilkjøp.

Forbrukertilsynet vil derpå forsøke å mekle i saken.

Dersom de ikke kommer fram til en løsning begge parter kan godta, kan saken sendes videre til FU. Det må sendes en egen begjæring om dette, og skjemaet finnes på forbrukertilsynets nettside.

Formålet med både mekling i forbrukertilsynet og behandling i FU er å holde konflikt- og ressursbruk på lavest mulig nivå. Det er gratis å få behandlet saken hos FU, men partene må betale andre omkostninger som for eksempel advokathjelp.

I FU vil saken behandles av faglig og juridisk ekspertise. Alt foregår skriftlig på grunnlag av sakens dokumenter. Det tas ikke opp muntlige forklaringer fra partene, og man slipper å møte personlig.

Merk at påstander eller krav som ikke er dokumentert skriftlig dermed som regel ikke kan tas til følge av utvalget.

Utvalget fatter sin beslutning på grunnlag av kjøpslovene, rettspraksis, tidligere avgjørelser i lignende saker i utvalget og sakens dokumenter.

Avgjørelsen er bindende for partene, og kravene kan rettskraftig drives inn. Saken kan imidlertid ankes inn for tingretten.

Forliksklage til forliksrådet

Som forbrukerklageutvalget er forliksrådet en lavterskel inngang til rettslig behandling av konflikten. Den som ønsker å få saken behandlet her må betale et gebyr, men til gjengjeld blir saken behandlet betydelig raskere enn den gjør gjennom forbrukertilsynet og FU.

Før man sender en klage til forliksrådet, skal man varsle motparten først. I dette skal det informeres om kravet og grunnlaget for det, samt bes om en tilbakemelding på om vedkommende er enig i kravet eller ikke. Avslutningvis skal det meldes at saken vil bli brakt inn for forliksrådet dersom den ikke løser seg. Kanskje løser saken seg allerede etter dette.

Forliksklagen kan sendes forliksrådet digitalt via politiet.no sin nettside, eller per brev. I klagen bør det anføres at man krever fraværsdom i tilfelle motparten ikke møter

Det er et forliksråd i hver kommune, og normalt skal den behandles i den kommunen motparten befinner seg.

Partene vil derpå bli innkalt til forliksrådet. Forliksrådet vil innledningsvis prøve å få til et forlik mellom partene. Dersom man får til dette, vil forliket ha karakter av en rettskraftig dom. Hvis partene ikke kan enes, vil det avsies en dom.

I tilfelle den innklagede parten ikke møter, kan klager få fraværsdom for sitt krav såfremt dette er krevd i klagen. Motparten kan imidlertid kreve oppfriskning, altså ny behandling av en fraværsdom.

Hva slags ansvar har du når du har solgt en bruktbil privat?

Hvor lang tid det tar før det berammes et møte i forliksrådet kan variere fra kommune til kommune.

Prisen for behandling i forliksrådet tilsvarer ett rettsgebyr. Per 2022 utgjør dette 1345 kroner. Det er utgangspunktet den som sender klagen som skal betale dette etter at saken er ferdigbehandlet, men kan kreve kostnaden dekket av motparten dersom han vinner saken.

Merk at man aldri får mer enn drøye 7000 kroner i sakskostnader hos forliksrådet. Det er altså ikke slik at alle advokatkostnader nødvendigvis dekkes fullt ut dersom man vinner i forliksrådet. Men dette er også den store fordelen med forliksrådet fordi prosessrisikoen blir tilsvarende svært lav for det tilfelle at klagen ikke fører frem.

Les om heving av elbilkjøp som følge av dårlig rekkevidde.

Det er ikke alltid forliksrådet vil avsi dom i saken. Hvis tvistesummen er under 200 000 kroner, kan forliksrådet gi en dom dersom én av partene ønsker det.

Hvis tvistesummen er 200 000 kroner eller mer, må begge partene samtykke for at forliksrådet skal kunne gi en dom.

Forliksrådet kan også innstille saken av eget tiltak dersom de ikke mener at saken egner seg for behandling i forliksrådet. Den kan videre kreves innstilt av en part dersom det er gått mer enn tre måneder siden forliksklagen ble forkynt.

En dom som er avsagt av forliksrådet kan påankes til tingretten.

Tingretten

Avgjørelser som fattes i forliksrådet eller i forbrukerklageutvalget, kan bringes inn for tingretten.

Det er også mulig å bringe saken direkte inn for retten dersom det omtvistede beløpet er høyere enn 200 000 kroner og begge partene bistås av advokat.

Behandlingen i tingretten vil imidlertid koste betydelig mer enn i FU, som er kostnadsfritt, og i forliksrådet, hvor det kun koster et rettsgebyr. Det kan derfor være fornuftig å benytte seg av tvisteløsning i disse instansene først.

Les om rettigheter ved salg av brukt bil.

Hos tingretten skilles det mellom småkravsprosess og allmennprosess. Småkravsprosess er regulert i tvistemålslovens § 10-1 og allmennprosess i lovens kapittel 9.

Som småkrav regnes beløp under 250 000 kroner. Det blir da en forenklet hovedforhandling som gjennomføres normalt i løpet av en halv eller en hel dag. Den viktigste forskjellen for partene er at man ikke risikerer sakskostnader som overstiger 20 prosent av hovedkravet, oppad begrenset til kr 50 000.

Handler saken for eksempel om et prisavslag på kr 100 000, blir sakskostnadene man kan tape eller vinne fram med ikke høyere enn kr 20 000.

Krav over kr 250 000 behandles altså etter reglene om allmennprosess, og der kan det påløpe betydelig mer i sakskostnader, herunder idømte saksomkostninger dersom resultatet var i egen disfavør.

Dommer avsagt i tingrett kan ankes videre til lagmannsretten.

Verneting – hvilket sted skal saken behandles?

FU er landsdekkende, og det er ikke noe problem med verneting for saker som bringes inn for denne instansen.

Når det gjelder forliksrådet og tingretten, blir det derimot er spørsmål om hvor saken skal behandles dersom kjøper og selger bor i forskjellige kommuner.

Løsningen på dette ligger i tvistemålslovens § 4-5, syvende ledd:

«Forbrukerforhold: En forbruker som har inngått avtale med en næringsdrivende om varer eller tjenester til personlig bruk, kan anlegge sak mot den næringsdrivende ved sitt alminnelige verneting. Dette gjelder ikke hvis forbrukeren personlig har møtt opp og inngått avtalen på den næringsdrivendes faste forretningssted.»

Et bilkjøp hos en forhandler vil gjerne skje i dennes lokaler. Det er i så fall selgers verneting saken må bringes inn for.

Det kan oppstå tvil dersom avtalen inngås elektronisk, og kjøperen deretter henter bilen på selgers utsalgssted.

Lagmannsretten kom i en slik sak (LE-2020- 151052) til at det er næringsdrivendes verneting som er riktig sted. De opphevet dermed tingrettens dom hvor de hadde kommet til det motsatte resultat.

Hvis derimot kjøper også hadde fått bilen levert hjem til seg, ville han kunne anlegge sak hos forliksrådet eller tingretten som hans kommune sokner til.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil