fbpx

Trafikkskade under arbeid?

En lastebilsjåfør som er utsatt for en trafikkulykke på jobb

Sist oppdatert 17. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En yrkessjåfør eller en arbeidstaker på vei fra et oppdrag eller arbeidssted til et annet kan være uheldig å havne i en trafikkulykke. I et slikt tilfelle vil både yrkesskadeforsikringsloven og bilansvarsloven komme til anvendelse. Skadelidte har selv rett til å velge det forsikringsalternativet som er mest gunstig for vedkommende. 

Yrkesskade

En yrkesskade er en «personskade» som skyldes en «arbeidsulykke» som oppstår med arbeidstakeren er «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden», jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. Vilkåret om personskade gjelder både fysiske og psykiske skader. En «arbeidsulykke» er i hovedsak en plutselig eller uventet ytre hendelse, men også en konkret tidsbegrenset ytre hendelse som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i vedkommende arbeid omfattes.

Bedriftsvilkårene «i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden» innebærer at det må være tilstrekkelig tilknytning til arbeidstakerens alminnelige arbeidsoppgaver og skaden. I tillegg må skaden skje i tidsrommet mellom arbeidsdagens start og slutt. 

Trafikkskade

En trafikkskade er en skade som oppstår som følge av en trafikkulykke. Dersom en motorvogn «gjer» skade, har skadelidte krav på erstatning hos forsikringsselskapet som motorvognen er forsikret i, selv om ingen er skyld i skaden, jf. bilansvarsloven § 4. Det er altså tale om et objektiv ansvar ved trafikkskade. 

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Trafikkulykke på jobb: yrkesskade eller trafikkskade?

Innen mange yrker foregår deler av arbeidsdagen bak rattet. Det kan være tale om en elektriker på vei fra et oppdrag til et annet eller en yrkessjåfør som havner i en trafikkulykke. Begge vil klart være «i arbeid» under reisen, og en trafikkulykke i et slikt tilfelle er klart å anse som en «arbeidsulykke». Tilsvarende vil gjelde dersom den ansatte starter dagen på hjemmekontoret og reiser til arbeidsstedet senere på dagen for å fullføre arbeidet der. Elektrikeren som er på vei til første oppdrag eller den ansatte som er på vei til kontoret om morgenen er imidlertid ikke yrkesskadedekket, og må dermed søke skaden erstattet av motorvognforsikringen. 

I de tilfeller hvor skadelidte var yrkesskadedekket på tidspunktet trafikkulykken inntraff kan både bilansvarsloven og yrkesskadeforsikringsloven komme til anvendelse. Reglene vil kunne være noe avvikende hva gjelder utregning av skadelidtes fremtidige tap. Siden begge regelsettene er aktuelle kan vedkommende selv velge det alternativet som er mest gunstig. Ofte vil dette være yrkesskadedekningen.

«Fordi skaden er oppstått i arbeidet, og dermed indirekte i samfunnets interesse, gir en yrkesskade rett til større erstatning og trygdeutbetalinger enn hva som er tilfellet for skader oppstått i fritiden. Den utvidete trygde- og erstatningsordningen har dels vært begrunnet med at skaden er oppstått under utførelsen av en verdiskapende innsats i samfunnets interesse og dels med at skaden skyldes en risiko som arbeidstakeren blir påført i sitt arbeid og som han ikke selv har fritt herredømme til å forhindre.» Kilde: Sletten, Tormod A. Grensen mellom yrkesskader og fritidsskader: Bruk av administrativ praksis som rettskilde, Tidsskrift for Erstatningsrett 02-03/2004 (Volum 1).

Likevel bør skaden meldes til begge forsikringsselskapene, og dette må gjøres senest innen ett år etter ulykken. Skaden må også meldes til NAV innen samme tidsfrist. 

Kontakt advokat etter en trafikkulykke på jobb

Har du vært utsatt for en trafikkulykke på jobb og lurer på hvordan du skal gå frem for å få erstattet ditt økonomiske tap? Våre dyktige erstatningsadvokater bistår deg gjerne med å regne ut riktig erstatningsbeløp, samt fremsette krav overfor riktig part. Du kan kontakte våre advokater ved å ringe, sende en e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden vår. Første telefonsamtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Videre vil forsikringsselskapet som hovedregel dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat. 

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6.

Hva er en trafikkskade?

En trafikkskade er en skade som oppstår som følge av en trafikkulykke. Hvis en motorvogn gjør skade har skadelidte krav på erstatning fra motorvognens forsikringsselskap selv om ingen er skyld i skaden.

Må jeg betale for advokat etter en trafikkulykke under arbeid?

Etter en trafikkulykke oppstått under arbeid vil enten arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap eller motorvognforsikringen dekke nødvendige og rimelige utgifter til advokat.

Kan jeg kreve yrkesskadeerstatning etter en trafikkulykke på vei til/fra jobb?

På vei til og fra jobb er arbeidstakeren som hovedregel ikke yrkesskadedekket, noe som innebærer at yrkesskadeerstatning ikke kan kreves etter en trafikkulykke på vei til/fra jobb. Du vil likevel kunne kreve erstatning fra motorvognens forsikringsselskap. Merk at dersom du starter arbeidsdagen din på hjemmekontor og kjører til arbeidsplassen senere, vil yrkesskadeforsikringen kunne komme til anvendelse ved en trafikkulykke på veien.

Hvem dekker skader som oppstår som følge av en trafikkulykke på jobb?

Etter en trafikkulykke som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid vil både yrkesskadeforsikringsloven og bilansvarsloven komme til anvendelse. Det innebærer at skadelidte selv kan velge den forsikringen som er mest gunstig for vedkommende.

Kilder

Narvland, Runar. Yrkesskade, Oslo, 2021.

Sletten, Tormod A. Grensen mellom yrkesskader og fritidsskader: Bruk av administrativ praksis som rettskilde, Tidsskrift for Erstatningsrett 02-03/2004 (Volum 1). https://doi.org/10.18261/ISSN0809-9545-2004-02-03-08

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/1916/thesis.pdf?sequence=2

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!