fbpx

Straffeloven § 39 med lovkommentar

Straffeloven § 39

Sist oppdatert 28. april 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 39 regulerer vilkårsbrudd og lignende ved betinget fengselsstraff.


Etter første ledd kan retten sette, erstatte, supplere og/eller oppheve særvilkår selv om det ikke foreligger vilkårsbrudd dersom den «domfeltes forhold gir grunn til det».

Typisk vil den domfelte utvise en kriminalitetstruende atferd eller på annen måte gir inntrykk av å stå i fare for å begå nye straffbare handlinger. I motsatt tilfelle kan den domfeltes atferd tyde på en positiv utvikling som taler for en lemping av vilkårene.

Etter første ledd annet punktum kan retten også forlenge prøvetiden. Da må retten finne det «påkrevd» med en slik forlengelse. Vilkåret for forlengelse av prøvetiden er strengere enn endring av særvilkårene da dette anses som mer inngripende.

Etter første ledd tredje punktum skal den domfelte så vidt som mulig få uttale seg ved endring av vilkårene eller forlengelse av prøvetiden.

I bestemmelsens andre ledd reguleres prøvetiden og virkningen av brudd på særvilkårene. Etter første punktum kan retten bestemme at straffen helt eller delvis skal fyllbyrdes dersom den domfelte alvorlig eller gjentatt bryter særvilkårene i prøvetiden. Det er imidlertid en høy terskel, og en slik avgjørelse burde bare bestemmes når det foreligger tungtveiende grunner for det.

Straffelovens § 39:


§ 39. Brudd på vilkår for fullbyrdingsutsettelse mv.

Når den domfeltes forhold gir grunn til det, kan tingretten ved kjennelse i prøvetiden oppheve eller endre fastsatte særvilkår og sette nye særvilkår. Finner retten det påkrevd, kan den også forlenge prøvetiden, men ikke til mer enn 5 år i alt. Ved vilkår om narkotikaprogram og program mot ruspåvirket kjøring, kan kriminalomsorgen bringe saken inn for retten med begjæring om slik kjennelse. Den domfelte skal så vidt mulig få uttale seg om særvilkår og forlengelse av prøvetiden.

Når den domfelte alvorlig eller gjentatt bryter fastsatte særvilkår, kan tingretten ved dom bestemme at straff helt eller delvis skal eller sette en ny prøvetid og nye særvilkår. Påtalemyndighetens begjæring om slik dom må være brakt inn for retten innen 3 måneder etter utløpet av prøvetiden. Ved vilkår om narkotikaprogram og program mot ruspåvirket kjøring, kan kriminalomsorgen bringe saken inn for retten med begjæring om slik dom. Første ledd fjerde punktum gjelder tilsvarende. Ved delvis fullbyrding av dommen gjelder ikke § 31 annet ledd. Reglene om varsling i straffeprosessloven § 243 gjelder tilsvarende for rettsmøter om omgjøring. Kriminalomsorgen skal varsles etter samme regler som påtalemyndigheten.

Begår den domfelte en straffbar handling i prøvetiden, og tiltale blir reist eller saken begjært pådømt ved tilståelsesdom innen 6 måneder etter utløpet av prøvetiden, kan retten avsi en samlet dom for begge handlingene eller særskilt dom for den nye handlingen. Blir det avsagt særskilt dom for den nye handlingen, kan retten i dommen også endre den tidligere betingede dommen som bestemt i første ledd.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!