Straffeloven § 36 regulerer særvilkår for meldeplikt, altså at retten kan pålegge den domfelte å melde seg til politiet til bestemte tider.


Bestemmelsen kommer til anvendelse der den domfelte idømmes en betinget fengselsstraff, det vil si der vedkommende slipper å sone straffen i fengsel.

Slik meldeplikt er et svært vanlig særvilkår som idømmes sammen med ubetinget fengselsstraff.

Etter første punktum kan retten pålegge den domfelte å melde seg for politiet til bestemte tider. Etter annet punktum skal meldeplikten som hovedregel være 1 år. Etter tredje ledd løper meldeplikten fra den dag dommen er rettskraftig.

Straffeloven § 36:


§ 36. Særvilkår om meldeplikt

Som særvilkår for fullbyrdingsutsettelse kan retten pålegge den domfelte å melde seg for politiet til bestemte tider. Perioden for meldeplikten er 1 år når ikke retten bestemmer noe annet. Meldeplikten løper fra den dag dommen er rettskraftig. Gjelder dommen en straffbar handling som den domfelte har tilstått, kan det bestemmes i dommen at meldeplikten skal settes i verk straks.