Straffeloven § 31 regulerer nærmere regler for fastsetting av fengselsstraff.


Første ledd om at fengselsstraff kan idømmes når dette er bestemt i straffebudet. Bestemmelsen innebærer en lovfesting og tydeliggjøring av gjeldende rett. Hensynet bak lovfestingen er at straffelovens alminnelige del skal gi veiledning om hvor hjemmelen for å idømme fengselsstraff finnes.

Andre ledd viderefører regelen fra straffeloven 1902 om en generell minstestraff på fengsel i 14 dager. Bestemmelsen gjelder kun der annet ikke er bestemt. En høyere minstestraff kan naturligvis være fastsatt i hvert enkelt straffebud.

Bestemmelsens tredje ledd slår fast at fengselsstraff skal idømmes for en bestemt tid, og er primært av informativ art.

Straffeloven § 31:


§ 31. Fastsetting av fengselsstraff

Fengselsstraff kan idømmes når dette er bestemt i straffebudet.

Minstestraffen er 14 dager når ikke annet er bestemt i loven.

Fengselsstraff idømmes for en fastsatt tid. Fengselsstraff til og med 120 dager fastsettes i dager. Fengselsstraff over 4 måneder fastsettes i måneder og år.