Straffeloven § 29 gir en oversikt over de strafferettslige reaksjonene i straffelovens første del.


I straffeloven er de strafferettslige reaksjonene brukt som en fellesbetegnelse for “straffene, samt andre reaksjoner som ilegges som følge av at det er begått et lovbrudd, og som skal ilegges i straffeprosessuelle former”, jf. Ot.prp nr. 90 (2003-2004) s. 245.

Hvorvidt en reaksjon betegnes som straff eller som en annen strafferettslig reaksjon avhenger blant annet av hvor inngripende den er ovenfor lovbryteren.

Bestemmelsen ramser opp de ulike reaksjonene som betegnes som straff i straffeloven. Bestemmelsen har primært et informativt formål, og skal gi en oversikt over hvilke forskjellige former for straff som finnes.

Selv om en reaksjon ikke regnes som straff i denne bestemmelsen, kan det likevel tenkes at den blir vurdert annerledes etter grunnloven § 96 eller EMK artikkel 6.

Straffeloven § 29:


§ 29. Straffene

Straffene er

a) fengsel, jf. kapittel 6,
b) forvaring, jf. kapittel 7,
c) samfunnsstraff, jf. kapittel 8,
d) ungdomsstraff, jf. kapittel 8 a,
e) bot, jf. kapittel 9, og
f) rettighetstap, jf. kapittel 10.

Når det ved fastsetting av straff er aktuelt å ilegge flere strafferettslige reaksjoner, jf. første ledd og § 30, skal den samlede reaksjonen stå i et rimelig forhold til lovbruddet.