fbpx

Straffeloven § 274 med lovkommentar

Straffeloven § 274

Sist oppdatert 27. september 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffeloven § 274 regulerer de tilfellene kroppsskade etter § 273 skal anses som grov, hvilket medfører at strafferammen øker fra 6 til 10 års fengsel.


Etter straffeloven § 274 er det en rekke momenter som skal vektlegges i vurderingen av om kroppskaden skal anses som grov.

For det første skal det legges særlig vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død.

Disse første vurderingsmomentene er det viktig å se i sammenheng med straffeloven 24 om uforsettelig følge. Dette betyr at gjerningsmannen må ha handlet uaktsomt med hensyn til følgen, hvilket innebærer at gjerningsmannen kunne innsett at en slik følge ville skje.

Kunne ikke gjerningsmannen innsett at vedkommende for eksempel kunne bli betydelig skade eller dø som følge av gjerningen han gjorde kan ikke momentet vektlegges selv om det inntraff.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Videre skal en rekke andre momenter vektlegges i vurderingen av om forholdet skal subsumeres under straffeloven § 273 eller § 274. Momentene er tilnærmet identiske som ved straffeloven § 272 om grov vold slik at det henvises til kommentarene til denne bestemmelsen.

Det er viktig å presisere at § 274 ikke står på egne ben. Dette innebærer at du ikke kan straffe noen kun etter § 274. Du må først se om inngangsvilkårene i § 273 er oppfylt. Paragraf 274 regulerer kun om kroppsskaden etter 272 skal anses grov eller ikke.

Dette gjelder likevel ikke for § 274 andre ledd, hvor det står at den som volder betydelig skade på en annens kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år. Denne delen av bestemmelsen står på egne ben og en trenger dermed ikke gå innom § 273 dersom det foreligger en betydelig skade på kropp eller helse. Hva som ligger i vilkåret betydelig skade på kropp eller helse er nærmere definert i straffeloven § 24.

Straffelovens § 274


§ 274. Grov kroppsskade

Grov kroppsskade straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død, og for øvrig om den

a) har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall,
b) er begått mot en forsvarsløs person,
c) har karakter av mishandling,
d) er begått av flere i fellesskap,
e) er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne, eller
f) er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

Den som volder betydelig skade på en annens kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!