fbpx

Straffeloven § 27 med lovkommentar

Straffeloven § 27

Sist oppdatert 1. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Paragraf 27 regulerer inngangsvilkårene for at et foretak skal kunne straffes. Foretaksstraff atskiller seg fra vanlig straff ved at det ikke kreves noen skyld.


Det er imidlertid en del vilkår som må være oppfylt. For det første må et straffebud være «overtrådt». Dette innebærer at vedkommende som har handlet på vegne av foretaket har oppfylt gjerningsbeskrivelsen i et straffebud.  Enhver straffesanksjonert overtredelse kan i prinsippet gi grunnlag for å straffe foretaket.

For det andre må vedkommende ha handlet «på vegne av foretaket». Kravet innebærer at den handlende må ha hjemmel for å handle for foretaket. Slik hjemmel kan finnes i sedvane, avtale eller lov.

Det presiseres altså i første ledd andre punktum at det ikke er noe krav om at enkeltpersonen har utvist skyld eller oppfyller vilkåret om tilregnelighet. Slikt sett blir det dermed en helt objektiv bedømmelse av gjerningsmannens handling.

Er disse vilkårene oppfylt «kan» foretaket straffes. Vilkåret medfører en grunnleggende forskjell mellom foretaksstraffen og straffansvaret for fysiske personer.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Når vilkårene for straff er oppfylt vil som oftest den fysiske personen straffes. Er vilkårene for foretaksstraff imidlertid innfridd vil retten alltid måtte vurdere om foretaksstraff skal gis. Momentene for om foretaksstraff skal gis følger av § 28, slik at vi vil vurdere dette videre i denne bestemmelsen.

Som hovedregel straffes foretaksstraff med bot, jf. tredje ledd. I enkelte tilfeller kan imidlertid foretaket også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former, og ilegges inndragning.

Straffeloven § 27:


§ 27. Straff for foretak

Når et straffebud er overtrådt av noen som har handlet på vegne av et foretak, kan foretaket straffes. Det gjelder selv om ingen enkeltperson har utvist skyld eller oppfylt vilkåret om tilregnelighet, jf. § 20.

Med foretak menes selskap, samvirkeforetak, forening eller annen sammenslutning, enkeltpersonforetak, stiftelse, bo eller offentlig virksomhet.

Straffen er bot. Foretaket kan også fradømmes retten til å utøve virksomheten eller forbys å utøve den i visse former, jf. § 56, og ilegges inndragning, jf. kapittel 13.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!