fbpx

Straffeloven § 23 med lovkommentar

Straffeloven § 23

Sist oppdatert 1. oktober 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Paragraf 23 nedfeller hva som ligger i kravet om uaktsomhet. Dersom det presiseres i et straffebud kan en uaktsom eller grovt uaktsom handling straffes, og bestemmelsen utpensler innholdet i uaktsomhetsvurderingen nærmere.


Når det gjelder kravet til vanlig uaktsomhet må vedkommende for det første handle i «strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område».

Vurderingen av om handlingen fraviker normen for forsvarlig opptreden skal være objektiv og ta utgangspunkt i hva en alminnelig fornuftig og samvittighetsfull person ville ha gjort i en tilsvarende situasjon. Lovbryterens egen oppfatning av om handlingen var forsvarlig, er ikke avgjørende.

Ved vurderingen av om handlingen fraviker de krav som stilles til forsvarlig opptreden, må det klarlegges hva som er normen for aktsom opptreden. Alvoret i handlingen og hvilke interesser som har blitt truet, har betydning for hvilke krav som må stilles til forsvarlig opptreden. Jo større skadepotensialet er, jo strengere vil aktsomhetskravet gjennomgående være.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Dersom vedkommende har «handlet i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område» er imidlertid ikke dette nok. Vedkommende må også kunne bebreides ut fra sine «personlige forutsetninger». Vilkåret har sammenheng med det alminnelige kravet i strafferetten om at enhver skal bedømmes etter sin oppfatning av den faktiske situasjonen på handlingstidspunktet, jf. straffeloven § 25.

Dette innebærer at personlige fysiske og psykiske forutsetninger vil kunne være relevant i vurderingen. Forarbeidene viser til forhold som at personen er sterk eller svak, har svekket syn eller hørsel, høy eller lav alder, ekstrem tretthet eller depresjoner, kan være av betydning.

Når det kommer til grov uaktsomhet er vilkåret at handlingen må være «svært klanderverdig» og det er grunnlag for «sterk bebreidelse». Grov uaktsomhet ligger altså på grensen mellom simpel uaktsomhet og forsett.

Ut fra høyesterettspraksis fordrer «svært klanderverdig» at det foreligger en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelser for mangel på aktsomhet. Om det foreligger «sterk bebreidelse» må på samme måte som ved simpel uaktsomhet vurderes ut fra gjerningsmannens personlige forhold.

Straffelovens § 23:


§ 23. Uaktsomhet

Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom.

Uaktsomheten er grov dersom handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!