Straffeloven § 280 rammer den som uaktsomt volder betydelig skade på en annens kropp eller helse.


Bestemmelsen rammer dermed uaktsomhet og utdyper dermed § 274 andre ledd som regulerer forsettelig overtredelse av straffevilkårene. Mens straffen for forsettelig forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse er 15 år, er straffen for uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse 3 år.

Straffeloven § 280


§ 280. Uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse

Med fengsel inntil 3 år straffes den som uaktsomt volder betydelig skade på en annens kropp eller helse.