fbpx

Straffeloven § 272 med lovkommentar

Straffeloven § 272

Sist oppdatert 25. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Straffelovens § 272 må sees i sammenheng med § 271 og regulerer tilfellene der kroppskrenkelsen skal anses som grov med følge at strafferammen øker.


Mens kroppskrenkelse i straffelovens § 271 rammes med 1 år fengsel er straffen for grov kroppskrenkelse 6 år etter § 272. Hvilken bestemmelse som anvendes vil dermed være av stor betydning.

Om kroppskrenkelsen etter § 271 skal anses som grov vil bero på en rekke forskjellige momenter. Det er viktig å påpeke at forholdet alltid vil bero på en konkret helhetsvurdering, hvor man må vurdere alle forholdene opp mot hverandre.

Etter første ledd skal det særlig legges vekt på om kroppskrenkelsen har hatt til følge sterk smerte, skade eller død. Denne delen må sees i sammenheng med vilkåret om uforsettelig følge i straffeloven § 24.

Dette betyr at  disse momentene bare kan vektlegges om lovbryteren har opptrådt uaktsomt med hensyn til følgen. Med andre ord må gjerningsmannen kunne ha innsett at en slik følge ville skje da han begikk voldshandlingen, dersom den kan vektlegges i vurderingen.

I bokstav a-f ramser bestemmelsen opp en rekke forskjellige vurderingsmomenter.

Har volden skjedd uten foranledning og har karakter av overfall vil dette være et viktig moment. Det samme gjelder dersom volden er begått mot en som er forsvarløs, typisk en eldre eller yngre person. Er hendelsen motivert av for eksempel hudfarge eller homifili følger det av bokstav e at dette særlig skal vektlegges. Til syvende og sist må en foreta en helhetsvurdering der momentene i bokstav a-f særlig må vektlegges der de passer.

Det følger av tredje ledd at § 271 annet ledd også gjelder for grov kroppskrenkelse. Dette innebærer at man i visse tilfeller også kan frifinnes ved provokasjon eller retorsjon også der man har begått grov kroppskrenkelse.

Straffelovens § 272:


§ 272. Grov kroppskrenkelse

Grov kroppskrenkelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om kroppskrenkelsen er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge sterk smerte, skade eller død, og for øvrig om den

a) har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall,
b) er begått mot en forsvarsløs person,
c) har karakter av mishandling,
d) er begått av flere i fellesskap,
e) er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne, eller
f) er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.

§ 271 annet ledd gjelder på tilsvarende måte.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!