fbpx

Senskader etter trafikkulykke

En mann som har fått nakkesleng som følge av en trafikkulykke

Sist oppdatert 22. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Skader som først viser seg en stund etter en trafikkulykke og allerede eksisterende skader som utvikler seg annerledes enn først antatt, kalles senskader. Slike kan skyve på foreldelsesfristen eller gi rett til etteroppgjør ved allerede inngått forsikringsoppgjør.

Senskader etter en trafikkulykke

En trafikkulykke kan medføre ulike personskader. Enhver som skades i trafikken har rett til erstatning for skade som en motorvogn «gjer», jf. bilansvarsloven § 4. Mange av disse personskadene vil vise seg ved legebesøk like etter trafikkulykken, eksempelvis benbrudd. Andre skader viser seg derimot først over tid. Dette kalles for senskader. En skade som viste seg allerede på ulykkestidspunktet, men som forverrer seg over tid er også å anse som en senskade. Vanlige senskader er de såkalte bløtdelsskadene, herunder nakkesleng eller overstrekning av muskulatur i ryggen.

Viktig råd! Grunnet risikoen for senskader etter en trafikkulykke er det tilrådelig å oppsøke lege jevnlig for å få dokumentert sine skader over tid.

Foreldelse av erstatningskrav ved senskader

Etter en trafikkulykken må selve hendelsen meldes til ansvarlig forsikringsselskap senest innen ett år. Selve erstatningskravet etter en trafikkulykke må på sin side gjøres gjeldende senest 3 år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. Skadelidte har «nødvendig kunnskap» når vedkommende har kjennskap til de konkrete skadevirkninger og at disse vil medføre et økonomisk tap. Ettersom visse skader utvikler seg over tid og/eller først viser seg etter en viss periode kan foreldelsesfristen etter omstendighetene starte å løpe en stund etter selve trafikkulykken. Dette vil typisk gjelde ved senskader.

Ved tilfeller hvor det går lang tid før skadelidte får den nødvendige kunnskap er en maksfrist på 20 år oppstilt, jf. fl. § 9 nr. 2.

Les mer om foreldelse av trafikkskader her.

Etteroppgjør ved senskader

Når et forsikringsoppgjør først er inngått mellom skadelidte og forsikringsselskapet, er dette i all hovedsak bindende for begge parter.

«Daglig inngås det bindende avtaler om erstatnings- og forsikringsoppgjør i form av kapitalerstatninger (engangserstatninger). Avtalene er basert på prognoser for en fremtidig utvikling av medisinsk invaliditet, ervervsmessig uførhet, samt merutgifter skaden må antas å påføre skadelidte.» Kilde: Nygård, Truls. Gjenopptak av personskadeoppgjør, Tidsskrift for Erstatningsrett 01-02/2007 (Volum 4)

I tilfeller hvor forutsetningene for avtalen brister, eksempelvis grunnet skader som utvikler seg annerledes enn forventet, kan det imidlertid være grunn til å gjøre unntak. Skadeserstatningsloven § 3-8 angir følgende:

«Et avsluttet oppgjør om menerstatning eller erstatning for tap i framtidig erverv eller utgifter, kan kreves opptatt til ny behandling hvis en forverring av skadelidtes helse rokker ved det som ble lagt til grunn for oppgjøret, og det er klar sannsynlighetsovervekt for at dette vil gi rett til en vesentlig høyere erstatning.»

Vilkårene for etteroppgjør er følgelig 1) at en forverring av skadelidtes helse rokker ved det som ble lagt til grunn for forsikringsoppgjøret, og 2) at det er en klar sannsynlighetsovervekt for at endringen vil gi rett til en vesentlig høyere erstatning. Det må med andre ord være tale om en kvalifisert endring.

Aktuelle erstatningsposter ved et etteroppgjør er menerstatning for redusert livsutfoldelse dersom invaliditetsgraden har endret seg vesentlig, og/eller fremtidig inntektstap og merutgifter grunnet den forverrede helsesituasjonen.

Advokathjelp ved senskader etter trafikkulykke

Har du oppdaget nye skader eller har fått en vesentlig forverret helsetilstand en stund etter en trafikkulykke? Da kan du ha rett til et høyere erstatningsbeløp enn først antatt. Ta kontakt med en dyktig erstatningsadvokat for å undersøke hvilke muligheter du har. Første samtale med våre advokater er både gratis og uforpliktende. Ta kontakt gjennom telefon, mail eller ved å fylle ut skjemaet under.

Les også: Avkortning av erstatningskravet

Vanlige spørsmål

Hva er en senskade?

En senskade er en skade som først viser seg over tid. En skade som viste seg allerede på ulykkestidspunktet, men som forverrer seg over tid er også å anse som en senskade.

Når foreldes krav om erstatning etter en trafikkulykke?

Krav om erstatning etter en trafikkulykke foreldes 3 år etter skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, jf. foreldelsesloven § 9 nr. 1. Skadelidte har ¨nødvendig kunnskap når vedkommende har kjennskap til de konkrete skadevirkninger og at disse vil medføre et økonomisk tap.

Kan jeg kreve en forsikringssak gjenopptatt grunnet en senskade?

En forsikringssak kan kreves gjenopptatt dersom det foreligger en en forverring av skadelidtes helse som rokker ved det som ble lagt til grunn for forsikringsoppgjøret, og det er en klar sannsynlighetsovervekt for at endringen vil gi rett til en vesentlig høyere erstatning.

Hvilke erstatningsposter kan kreves i etteroppgjør?

Aktuelle erstatningsposter ved et etteroppgjør er menerstatning for redusert livsutfoldelse dersom invaliditetsgraden har endret seg vesentlig, og/eller fremtidig inntektstap og merutgifter grunnet den forverrede helsesituasjonen.

Hvem skal krav om etteroppgjør rettes mot?

Krav om etteroppgjør rettes mot det samme forsikringsselskapet som opprinnelig utbetalte din forsikringssum.

Kilder

Nygaard, Nils. Skade og ansvar, 6. utg. Bergen, 2007.

Nygård, Truls. Gjenopptak av personskadeoppgjør, Tidsskrift for Erstatningsrett 01-02/2007 (Volum 4)

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20129/22517.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!