fbpx

Selgers rettigheter ved salg av bruktbil

En bruktbil som skal selges

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Ved salg av en bruktbil er det en fordel å være klar over dine rettigheter og forpliktelser for å unngå et mangelskrav fra kjøper. En mangel vil ikke foreligge dersom feilen er oppgitt i kontrakten. Videre har kjøper reklamasjonsfrister han må overholde for å kunne gjøre mangelen gjeldende. 

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Kjøpsloven gjelder ved salg mellom to privatpersoner. Dersom du som privatperson selger din bruktbil vil kjøpsloven gjelde.

For bruktbilforhandlere kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. En forhandler er en næringsdrivende og anses i alminnelighet å være en sterkere part enn en forbruker. Ved slike partsforhold oppstiller derfor forbrukerkjøpsloven et særskilt vern for forbrukere.

Bilde av boken

Denne artikkelen vil fokusere på salg mellom privatpersoner, altså kjøpsloven. 

Mangel ved bruktbil

Dersom kjøper klager over bilen må det først og fremst bringes på det rene om det faktisk foreligger en mangel ved bilen. Foreligger ikke en mangel, har kjøper nemlig ikke et krav mot deg som selger. Ved påvist mangel vil imidlertid kjøper kunne gjøre ulike krav gjeldende. 

Avvik fra avtalen

Kjøpsloven § 17 angir at bilen skal være «i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen». Enkelt fortalt innebærer dette at bruktbilen skal være i samsvar med det som er avtalt mellom kjøper og selger. Ved uenighet må løsningen bero på en objektiv tolkning av avtalens ordlyd. Informasjon angitt i bilannonsen er også være relevant.

Hvis ikke annet følger av avtalen skal tingen «passe for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til» eller «passe for et bestemt formål som selgeren var eller måtte være kjent med da kjøpet ble inngått», i tråd med kjøpsloven § 17 andre ledd.

Dersom bruktbilen avviker fra avtalen, eller ikke er i samsvar med overnevnte formål, har den en mangel etter kjøpsloven § 17.

Forbehold «som den er»

Ofte vil selger ta et «som den er»-forbehold. Det innebærer at kjøperen overtar risiko for skjulte mangler som først skulle vise seg etter kjøpet. For å gi kjøper en viss beskyttelse også i slike tilfeller er det oppstilt tre unntak i kjøpsloven § 19 første ledd bokstav a til c.

a. Selger har gitt uriktige opplysninger 

Bruktbil solgt med «som den er»-forbehold vil for det første ha en mangel dersom selger har gitt uriktige opplysninger om bilen, dens egenskaper eller bruk, som kan antas å ha innvirket på kjøpet. 

Det må være tale om nogenlunde konkrete opplysninger. At «bilen er fin» vil ikke utgjøre en uriktig opplysning. Årsaken er at dette er en vag og subjektiv uttalelse. Dersom selger imidlertid sier at «bilen er ikke beheftet med noen feil» vil det utgjøre en uriktig opplysning, hvis det motsatte viser seg. 

Endelig må den uriktige opplysningen være av en slik karakter at den kan antas å ha innvirket på kjøpet. Et eksempel er at kjøper ikke ville ha betalt like mye for bilen om vedkommende visste om feilen, eller ikke ville kjøpt den overhodet. 

b. Selger har unnlatt å gi opplysninger

En mangel foreligger også dersom selger har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved bruktbilen eller dens bruk som har måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. I tillegg må denne unnlatelsen kunne antas å ha innvirket på kjøpet. 

Kravet om «vesentlige forhold» som «kjøperen hadde grunn til å rekne med å få» innebærer at feilen må være av en viss størrelse eller betydning. For eksempel vil problemer med motoren fra tid til annen, være et vesentlig forhold. En ripe som kjøper selv kunne oppdaget ved undersøkelse vil ikke nå opp til denne terskelen.

c. Bilen er i vesentlig dårligere stand 

Videre foreligger en mangel hvis tingen er i «vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med» etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Selv med forbehold hefter altså selger for mer alvorlige avvik. 

Denne vurderingen vil bestå av to ledd. Først må det avklares om et avvik foreligger fra det «kjøperen hadde grunn til å rekne med», på bakgrunn av en konkret skjønnsmessig vurdering av hvilke forventninger kjøperen berettiget hadde ut fra kjøpesum og forholdene ellers. Hvis et avvik foreligger, må det vurderes om dette avviket er «vesentlig». Mangelen må altså være av en viss størrelse.

Opplysningssvikt

Bruktbilen anses også for å ha en mangel når den «ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet», jf. kjøpsloven § 18. Bilen skal følgelig være i samsvar med den informasjonen selger gir til kjøper. Dersom så ikke er tilfellet, foreligger en mangel. 

Overnevnte gjelder ikke når den uriktige opplysningen er rettet på en tydelig måte før kjøpet.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøperen kan imidlertid ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet, jf. kjøpsloven § 20 første ledd. Dersom kjøper før kjøpet har undersøkt bruktbilen eller uten rimelig grunn unnlatt å etterkomme selgers oppfordring om undersøkelse, kan ikke kjøperen gjøre gjeldende som mangel noe han burde ha oppdaget ved slik undersøkelse. Med andre ord kan ikke kjøper gjøre gjeldende en mangel han burde ha oppdaget før kjøpet. I slike tilfeller vil selger slippe å fikse feilen.

Denne reservasjonen gjelder ikke dersom selger har handlet grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.

Reklamasjon 

Lovverket oppstiller ulike frister som kjøper må overholde for å kunne gjøre et mangelskrav gjeldende. Disse reglene beskytter deg som selger, slik at du etter en viss tid skal kunne innrette deg etter at salget er i orden. 

Relativ reklamasjonsfrist

Kjøperen mister sin rett til å gjøre en mangelen gjeldende dersom han  ikke «innen rimelig tid» etter at han «oppdaget eller burde ha oppdaget den» gir selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder, jf. kjøpsloven § 32 første ledd. 

Fristen starter å løpe på det tidspunktet kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Sistnevnte alternativ innebærer at kjøperen har en undersøkelsesplikt, noe som også følger av kjøpsloven § 31. Etter levering skal kjøperen så snart han etter forholdene har rimelig mulighet til det, undersøke tingen slik god skikk tilsier. Dersom en slik undersøkelse ville frembragt informasjon om en mangel, oppfyller kjøperen vilkåret «burde ha oppdaget mangelen». 

Vilkåret «innen rimelig tid» er skjønnsbasert og vil variere fra tilfellet til tilfellet. Vanligvis vil fristen ligge rundt 2 måneder. 

Innen denne relative fristen må kjøper sende melding til selgeren om hva slags mangel som foreligger. Dette kalles nøytral reklamasjon. For enkelte beføyelser må også en spesifisert reklamasjon fremsettes, ved å presisere hva slag beføyelse vedkommende ønsker å gjøre gjeldende. Eksempelvis må kjøper ved ønske om heving presisere dette. For den spesifiserte reklamasjonen tilstås kjøperen gjerne noe lengre frist.

Absolutt reklamasjonsfrist

Dersom kjøper ikke reklamerer «innen to år» etter den dag da han overtok bilen, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende. To år etter overtakelse er med andre ord den absolutte frist for å gjøre mangelen gjeldende. Hvis kjøper hevder han har rett til en mangelsbeføyelse etter dette tidspunktet kan du som selger avvise dette med henvisning til kjøpsloven § 32 annet ledd. 

Merk at reklamasjonsreglene ikke gjelder dersom selger har opptrådt grovt uaktsomt eller for øvrig i strid med redelighet og god tro, jf. kjøpsloven § 33. 

Mangelsbeføyelser

I det følgende vil det gjøres rede for de ulike misligholdbeføyelsene du kan vente deg som selger dersom det foreligger en mangel ved solgt bruktbil.

Retting 

Kjøperen kan kreve at du som selger retter mangelen ved bilen for egen regning, dersom dette kan skje uten å volde deg urimelig kostnad eller ulempe, jf. kjøpsloven § 34. Retting er den primære mangelbeføyelsen. Som selger har du rett til å rette bilen, når dette kan skje uten vesentlig ulempe for kjøperen og uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg. Det vil si at kjøper som hovedregel har en plikt til å la deg rette. I mange tilfeller vil det være svært gunstig å sørge for retting selv, ettersom det kan være billigere enn å la kjøper fikse mangelen og sende deg regningen.

Prisavslag

Prisavslag innebærer, som det ligger i ordet, at kjøper får en del av kjøpesummen tilbakebetalt. Kjøperen kan kreve prisavslag dersom retting ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen, jf. kjøpsloven § 37. Ved beregning av prisavslaget skal forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svare til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden etter kjøpsloven § 38.

Heving

Kjøper kan etter nærmere omstendigheter heve kjøpet dersom selger ikke retter innen rimelig tid, jf. kjøpsloven § 37. Heving innebærer i praksis at bilen og betalt kjøpesum tilbakeføres, slik at kontrakten annulleres. Vilkåret for å heve er at det foreligger et «vesentlig kontraktbrudd». I praksis vil vurderingen være hvorvidt kjøper har rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten.  Det objektive avviket fra kontraktssummen, mangelens betydning for kjøper og selgers skyldgrad vil være momenter av betydning.

Erstatning

Erstatning kan kreves i tillegg til en av de overnevnte beføyelsene. Årsaken er at beføyelsene retting, prisavslag og heving skal gjenopprette balansen i kontraktsforholdet mellom partene, mens erstatning skal kompensere for kjøpers eventuelle merutgifter som følge av mangelen. Sistnevnte kan være ødelagte klær som følge av fukt eller reisekostnader i forbindelse med bilhavari.

Vilkårene for erstatning er at det foreligger et ansvarsgrunnlag, en årsakssammenheng mellom den ansvarsbetingende handling og tapet, samt et økonomisk tap. Det kan du lese mer om her. 

Advokathjelp ved salg av bruktbil

Har du havnet i en tvist med kjøper av din bruktbil? Ta kontakt med advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende samtale om dine rettigheter. Vi kan også hjelpe deg med å undersøke om din bilforsikring dekker videre advokatbistand, før vi tar på oss saken. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet på nettsiden, så tar en advokat kontakt med deg snarest. 

Vanlige spørsmål

Når kan kjøper klage på kjøp av en bruktbil?

Kjøper kan klage på kjøp av en bruktbil dersom det foreligger en mangel ved bilen, som selgeren ikke har opplyst om før avtaleinngåelse. 

Hvilken lov regulerer et bruktsalg mellom to private parter?

Kjøpsloven regulerer et bruktsalg mellom to private parter. Der selgeren er en profesjonell part, f.eks. en bilforhandler, kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Når foreligger en mangel ved salg av bruktbil?

En mangel foreligger dersom bruktbilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen mellom partene. Hvis bilen er solgt med et «som den er»-forbehold har den en mangel hvis selger har unnlatt å opplyse om sentrale forhold, gitt uriktige opplysninger eller bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Hva kan kjøper kreve ved en mangel?

Ved en mangel kan kjøper primært kreve at selger retter mangelen. Dersom dette ikke blir gjort kan kjøper kreve prisavslag. Ved et vesentlig kontraktbrudd kan kjøper velge å heve hele avtalen. I tillegg kan kjøper kreve erstatning for eventuelle merutgifter han eller hun har hatt som følge av mangelen.

Hvilken frist har kjøper til å klage på bruktbilen?

Kjøper må gjøre mangelen gjeldende «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den ved å gi selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder. Det må foretas en konkret vurdering av hva som utgjør rimelig tid i det enkelte tilfellet. Videre er den absolutte fristen for å klage to år etter den dag da kjøper overtok bilen.

 

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/35341/172660.pdf?sequence=4

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil