fbpx

Reklamasjon etter kjøp av campingbil?

En brukt campingbil som har en mangel som kjøperen vil reklamere på

Sist oppdatert 6. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Etter kjøp av en campingbil som ikke er i samsvar med avtalen eller øvrige opplysninger gitt av selger, kan kjøper fremsette en reklamasjon. Reklamasjonen må fremsettes «innen rimelig tid» etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen, og senest to år etter overtakelse ved forbrukerkjøp og fem år etter overtakelse ved privatkjøp.

Generelt om reklamasjon

Reklamasjon er en melding fra kjøper til selger om at den aktuelle campingbil er mangelfull. Vilkårene for å reklamere etter kjøp av campingbil hos en forhandler følger av forbrukerkjøpsloven. Dersom campingbilen er kjøpt privat kommer kjøpsloven til anvendelse. 

Grunnvilkår for å reklamere

Mangel

En forutsetning for å reklamere er at det foreligger en mangel. En campingbil har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen, jf. kjl. § 17 og fbkjl. § 15. Campingbilen har også en mangel dersom den ikke svarer til opplysninger gitt av selger i sin markedsføring eller ellers, og som har innvirket på kjøpet, jf. kjl. § 18 og fbkjl. § 16 bokstav c. Med andre ord har campingbilen en mangel dersom det er et avvik mellom tilstanden til campingbilen og avtalen inngått med selger.

Solgt «som den er»

En campingbil solgt «som den er» har etter forbrukerkjøpsloven § 17 en mangel når den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Det samme gjelder ved mangelfulle eller forsømte opplysninger som kan ha innvirket på kjøpet etter fbkjl. § 16 bokstav b og c. 

Med utgangspunkt i kjøpsloven § 19 har en campingbil solgt «som den er» eller med liknende forbehold en mangel når den er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. En mangel foreligger også når campingbilen ikke svarer til opplysninger gitt av selger.

Som ordlyden i både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven viser, er kjøpssummen sentral ved vurderingen av om en mangel foreligger. Eksempelvis vil en brukt campingbil kjøpt til markedspris for tilsvarende campingbiler av samme modell, gjerne være i vesentlig dårligere stand om den har en feil av betydning. Ved kjøp av en brukt campingbil til langt under markedspris må man derimot forvente en viss grad av svekkelser ved campingbilen.. Mindre feil, som en baklykt som må skiftes eller en dårlig vindusvisker, vil ikke være tilstrekkelig. 

Videre skal det noe mer til for at bilen har en mangel etter kjøpsloven enn etter forbrukerkjøpsloven, jf. henholdsvis ordlyden «vesentlig dårligere stand» og «dårligere stand». Dette har sin bakgrunn i at forbrukere har behov for et sterkere vern i møte med en profesjonell part. I kjøpsloven er derimot partene ofte i større grad jevnbyrdige, noe som har resultert i en mer balansert avveining av kjøpers og selgers interesser ved utarbeidelsen av kjøpsloven.

Mangelsbeføyelser

Retting eller omlevering

Selger har mulighet til å rette mangelen for å unngå øvrige krav. Ved kjøp av masseprodusert vare kan også omlevering være aktuelt. Hvis selger velger å reparere eller omlevere campingbilen, kan ikke kjøper kreve prisavslag eller heving. 

Kjøper har også rett til å kreve at selger skal rette campingbilen. Dersom sistnevnte nekter å rette kan kjøper fikse campingbilen et annet sted og sende regningen til selger. Merk imidlertid at kjøper har en tapsbegrensningsplikt og må derfor bruke et rimelig alternativ. 

Prisavslag

Hvis retting ikke er aktuelt, kan kjøper kreve prisavslag. Det vil si at kjøperen får avslag i prisen på campingbilen, tilsvarende verdireduksjonen som mangelen representerer. 

Heving

Med utgangspunkt i hovedregelen om at avtaler skal holdes, kan heving kun aksepteres i særskilte tilfeller. 

Kjøpsloven § 39 angir at kjøperen kan heve kjøpet når mangelen medfører «vesentlig kontraktbrudd». Et vesentlig kontraktbrudd innebærer at det må foreligge et markert avvik fra kontraktsmessig oppfyllelse. Avgjørende er om kjøper har rimelig grunn til å si seg fri fra avtalen, jf. Rt. 1998 s. 1510 side 1518 (Ekte Hussopp-dommen). Relevante momenter i vurderingen er det objektive avviket fra avtalen og dets karakter, mangelens betydning for kjøper, om selger er å bebreide, hevingens betydning for selger og om alternative beføyelser som prisavslag eller retting er mulige. 

Terskelen for å heve er lavere etter forbrukerkjøpsloven enn kjøpsloven. Etter forbrukerkjøpsloven § 32 kan forbrukeren heve avtalen, «unntatt når mangelen er uvesentlig». Det er altså tilstrekkelig å fastslå at mangelen ikke er «uvesentlig». Vurderingen og momentene tilsvarer for øvrig den etter kjøpsloven § 39. 

Erstatning

I tillegg til én av overnevnte mangelsbeføyelser kan kjøper kreve erstatning for sitt eventuelle økonomiske tap som følge av mangelen. Det kan eksempelvis være tale om klær som har blitt ødelagt grunnet fuktskade i campingbilen. 

Reklamasjonsfrister

En oversittelse av reklamasjonsfristene vil innebære at kjøper mister sin rett til å reklamere. Det er derfor svært viktig å reklamere i tide. 

Relativ reklamasjonsfrist

Kjøper må reklamere «innen rimelig tid» etter at han eller hun «oppdaget eller burde ha oppdaget» mangelen, jf. fbkjl. § 27 første ledd og kjl. § 32. Reklamasjon av campingbil fremsettes gjennom en melding til selger om hva slags mangel det er tale om. Dette kalles en nøytral reklamasjon. Ved retting, omlevering og heving må det også fremsettes en spesifisert reklamasjon innen rimelig tid, som angir at kjøper ønsker å benytte seg av den aktuelle mangelsbeføyelsen grunnet mangelen. 

Fristen begynner å løpe på tidspunktet kjøper «oppdaget eller burde ha oppdaget» mangelen. Kjøper har en undersøkelsesplikt, hvilket innebærer at fristen begynner å løpe på overtakelsestidspunktet dersom mangelen ville blitt oppdaget gjennom en alminnelig undersøkelse. 

Vilkåret «innen rimelig tid» vil variere etter de konkrete forholdene i saken. Eksempelvis vil fristen utvides når det er behov for fagkyndig utredning av mangelen. Som et overordnet utgangspunkt vil fristen vanligvis ligge et sted mellom 2-3 måneder. Likevel er det anbefalt å reklamere snarest.

Absolutt reklamasjonsfrist

Videre oppstiller forbrukerkjøpsloven § 27 annet ledd og kjøpsloven § 32 annet ledd en absolutt reklamasjonsfrist. Ved forbrukerkjøp av en campingbil er den absolutte fristen fem år etter overtakelse, mens etter kjøpsloven er den to år. Denne fristen er absolutt i den forstand at retten til reklamasjon utløper etter tidsfristen, selv om mangelen skulle oppdages senere. 

Kontakt advokat ved spørsmål om reklamasjon

Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad besvarer gjerne dine spørsmål om reklamasjon av campingbil. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden. Første samtale med være advokater er både gratis og helt uforpliktende. 

Vanlige spørsmål

Hva er en reklamasjon?

Reklamasjon er en melding fra kjøper til selger om at campingbilen er mangelfull. 

Hva er vilkårene for å reklamere?

En reklamasjon forutsetter at din campingbil lider av en mangel, og at reklamasjonen fremsettes innen rimelig tid etter at du som kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Hva er en mangel?

En mangel foreligger dersom campingbilen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen med selger, jf. kjl. § 17 og fbkjl. § 15. 

Når utløper reklamasjonsfristen?

Kjøper må reklamere «innen rimelig tid» etter at han eller hun «oppdaget eller burde ha oppdaget» mangelen, jf. fbkjl. § 27 første ledd og kjl. § 32. Den absolutte reklamasjonsfristen utløper to år etter overtakelse ved privatkjøp og etter 5 år ved forbrukerkjøp. 

Hva innebærer en oversittelse av reklamasjonsfristen?

En oversittelse av reklamasjonsfristen vil innebære at kjøper mister sin rett til å reklamere. Det er derfor svært viktig å reklamere i tide. 

 

Kilder

Bergem, John Egil, Berte-Elen R. Konow og Stein Rognlien. Kjøpsloven, Oslo, 2008.

Hagstrøm, Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21676/73172.pdf?sequence=3 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil