fbpx

Prisavslag etter bilkjøp

En bilkjøper er trist etter å ha oppdaget at bilen er beheftet med kjøpsrettslige mangler og vil senere kreve prisavlasg

Sist oppdatert 22. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom en bil er beheftet med kjøpsrettslige mangler, kan dette gi grunnlag for et krav om prisavslag. Forutsetningen er at den verdireduserende mangelen ikke kan rettes av selger og at kjøper reklamerer i tide. Denne artikkelen gjør rede for vilkårene for prisavslag etter bilkjøp. 


Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Krav om prisavslag etter et bilkjøp reguleres enten av  kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Det første skrittet er dermed å avklare hvilken lov som får anvendelse. Vilkårene for prisavslag er imidlertid i all hovedsak sammenfallende i de to lovene.

Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom næringsdrivende og kjøp mellom privatpersoner. Loven får dermed ikke anvendelse der kjøper er forbruker og selgeren opptrer i næringsvirksomhet. Slike forbrukerkjøp er regulert i forbrukerkjøpsloven.

Vilkårene for prisavslag

Krav om prisavslag er en misligholdsbeføyelse som kan rettes mot selger i anledning mangler ved bilen. Det følger av kjøpsloven § 30 (1) og forbrukerkjøpsloven § 26 at dersom det foreligger en mangel ved bilen, som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, kan kjøper kreve prisavslag. Dessuten kreves det at mangelen ikke kan rettes av selger, og at kjøper reklamerer i tide.

Etter dette kan det oppstilles tre vilkår som må være oppfylt for at krav om prisavslag skal kunne gjøres gjeldende;

 1. Bilen må være beheftet med en kjøpsrettslig mangel
 2. Mangelen rettes ikke av selger
 3. Kjøper må reklamere i tide

Les også vår artikkel om heving av bilkjøp.

1) Bilen må være beheftet med en kjøpsrettslig mangel

Det første vilkåret for prisavslag er at bilen er beheftet med en kjøpsrettslig mangel. Kjøpsrettslige mangler kan konstateres på flere grunnlag. Aktuelle mangelsgrunnlag er avvik fra avtalt og mangelfulle og uriktige opplysninger. Videre kan bilen være i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Avvik fra det avtalte

Dersom bilen ikke er i samsvar med det avtalte, vil det regelmessig foreligge en mangel ved bilen. Avgjørende er om bilen faktisk avviker fra det som partene har avtalt. Foreligger det et slikt avvik, vil avviket utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Dette følger av kjøpsloven § 17 tredje ledd, jf. første ledd og forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd, jf. § 15 første ledd.

Manglende opplysninger

Mangel kan også konstateres på grunnlag av manglende opplysninger. Det følger av både kjøpsloven (§ 19 første ledd bokstav b) og forbrukerkjøpsloven (§ 16 første ledd bokstav b) at det vil foreligge en mangel når selger ved kjøpet har forsømt å gi opplysninger om forhold ved bilen eller dens bruk. Forutsetningen for mangel er at det gjelder forhold som selger måtte/burde kjenne til, og opplysning som kjøper hadde grunn til å regne med å få. I tillegg gjelder et innvirkningskrav, herunder at den manglende opplysningen har innvirket på kjøpet. Avgjørende er om bilkjøpet hadde blitt inngått på andre vilkår, eller ikke inngått overhodet, dersom kjøper hadde fått den aktuelle opplysningen.

Regelen om mangel på grunnlag av manglende opplysninger gjelder tilsvarende når bilen selges med «som den er»-forbehold. Selgerens ansvar for å gi fullstendige opplysninger gjelder dermed like fullt når bilen selger med slikt forbehold. Dette følger av kjøpsloven § 19 første ledd bokstav b), og forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav b).

Uriktige opplysninger

Dersom selger gir uriktige opplysninger om bilen eller dens bruk, vil det også kunne konstateres mangel. Dette følger av kjøpsloven § 18 og forbrukerkjøpsloven § 16 første ledd bokstav c. Det heter her at det foreligger mangel dersom tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk. Forutsetningen er at opplysningen ikke er blitt rettet før kjøpet, og at opplysningene har innvirket på kjøpet.

Dersom bilen ikke svarer til opplysninger som selger har gitt, foreligger det et avvik mellom bilens opplyste og faktiske tilstand, hvorav dette avviket vil utgjøre en mangel. Selgerens ansvar for uriktige opplysninger er rent objektivt. Det har dermed ikke betydning hvorvidt selger kan bebreides for å ha gitt den uriktige opplysningen. Avgjørende er om opplysningen objektivt sett er feil. Det stilles imidlertid krav om at de aktuelle opplysningene må være noenlunde konkrete og spesifiserte, for at uriktige opplysninger skal kunne gi grunnlag for mangel. Avgjørende er om kjøper har hatt grunn til å stole på opplysningen, jf. HR-2018-2346-A.

Tilsvarende gjelder når bilen er solgt med «som den er»-forbehold. Dette følger av kjøpsloven § 19 første ledd bokstav a), og forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav c).

Bilen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med

Det er ikke uvanlig at biler selges med «som den er»-forbehold. Selgerens formål med slikt forbehold er gjerne å fraskrive seg ansvar for mangler og beskytte seg mot kjøpers mangelskrav. Som allerede påpekt vil bilen like fullt ha mangler dersom selger har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger. I tillegg vil bilen ha en mangel dersom den er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c). Etter forbrukerkjøpsloven er terskelen for mangel lavere, idet det ikke oppstilles noe vesentlighetskrav, jf. forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a). Hvorvidt bilen er i vesentlig dårligere stand/dårligere stand, beror på en konkret vurdering hvor det særlig ses hen til kjøpesummens størrelse.

Les mer om forbrukerens rettigheter ved båt solgt «som den er».

2) Mangelen rettes ikke av selger

Det andre vilkåret for prisavslag er at selgeren ikke foretar retting eller omlevering i samsvar med loven, jf. kjøpsloven § 37 første ledd og forbrukerkjøpsloven § 31. Selger vil ha rett til å tilby retting eller omlevering, dersom dette kan skje i samsvar med loven, jf. kjøpsloven § 36 og forbrukerkjøpsloven § 29. Sørger selgeren for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan kjøper ikke kreve et prisavslag.

3) Kjøper må reklamere i tide

For at kjøper skal kunne rette et krav om prisavslag, er det endelig et vilkår at kjøper reklamerer i tide. Reklamasjon innebærer at kjøper må gi beskjed til selger om at vedkommende ønsker å påberope seg mangelen som grunnlag for krav. Konsekvensen av for sen reklamasjon, er at kjøper taper retten til å gjøre mangleskrav gjeldende. Reglene om reklamasjon fremgår av kjøpsloven § 32 og forbrukerkjøpsloven § 27. Bestemmelsene oppstiller en relativ og en absolutt reklamasjonsfrist.

Relativ reklamasjonsfrist

I henhold til den relative reklamasjonsfristen, må kjøper reklamerer innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, jf. kjøpsloven § 32 første ledd og forbrukerkjøpsloven § 27 første ledd.

Friststartstidspunktet er enten tidspunktet da kjøper oppdaget mangelen, eller tidspunktet da kjøper burde ha oppdaget mangelen. Kjøper må anses for å oppdaget mangelen, når vedkommende får positiv kunnskap om mangelen. Hvis kjøper burde ha oppdaget mangelen på et tidligere, vil fristen starte å løpe allerede på dette tidspunktet. Når kjøper burde ha oppdaget mangelen, beror blant annet på kjøpers undersøkelsesplikt. Ettersom kjøper har en plikt til å undersøke bilen så tidlig som mulig etter levering, vil mangler som burde ha blitt avdekket ved slik undersøkelse kunne føre til at fristen starter å løpe.

Fristens lengde er angitt som «innen rimelig tid». Kravet angir at man ikke kan vente for lenge med å reklamere. Normalt vil det dreie seg om et par uker.

Ved forbrukerkjøp kan den relative fristen aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Dette innebærer at en forbruker alltid vil ha en tomånedersfrist på å reklamere fra det tidspunktet mangelen blir oppdaget.

Absolutt reklamasjonsfrist

I henhold til den absolutte reklamasjonsfristen, må kjøper reklamerer senest innen to år etter overtakelse av bilen, jf. kjøpsloven § 32 andre ledd og forbrukerkjøpsloven § 27 andre ledd. Den absolutte reklamasjonsfristen avskjærer dermed muligheten til å gjøre mangleskrav gjeldende dersom det er gått mer enn to år.

Ved forbrukerkjøp forlenges fristen til 5 år dersom bilen eller deler av den ved vanlig bruk er ment til å vare vesentlig lengre.  Utgangspunkt må tas i forbrukerens berettigede forventninger om bilens holdbarhet ved normal bruk av bilen, jf. Rt.2007.1274 (Mobiltelefon-dommen). Hva gjelder kravet om at bilen må være ment til å vare vesentlig lengre enn to år, følger det av rettspraksis at det i utgangspunktet vil gjelde en fem-års reklamasjonsfrist for en vare som er ment å vare om lag fire år.

Les vår artikkel om reklamasjonsrett etter bilkjøp.

Beregning av prisavslag

Et prisavslag skal normalt tilsvare den verdireduksjon mangelen representerer. Etter kjøpsloven § 38 kan kjøper kreve prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Det er altså tale om et forholdsmessig avslag i kjøpesummen.

Ved forbrukerkjøp kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren. Vilkåret er at særlige grunner taler for det. Dette følger av forbrukerkjøpsloven § 31 andre ledd. Bestemmelsen utvider retten til prisavslag til unntaksvis å gjelde også der det ikke er tale om noe økonomisk verdiminus.

Det er viktig å være oppmerksom på at prisavslag ikke er til hinder for at man også kan kreve erstatning, dersom mangelen medfører ytterligere økonomisk tap. Erstatning forutsetter imidlertid at det foreligger ansvarsgrunnlag.

Advokathjelp

Lurer du på om du har et prisavslagskrav mot selger etter et bilkjøp? Eller har du behov for bistand i en konkret sak? Våre erfarne advokater bistår deg med en uforpliktende gratis samtale. Vi kan også hjelpe seg med å fremme et prisavslagskrav mot selger. Det er viktig å være oppmerksom på at en stor del av advokatutgiftene vil dekkes av din bilforsikring. Det lønner seg derfor å få hjelp av advokat. Ta kontrakt per telefon eller e-post, eller benytt kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Vanlige spørsmål

Hva er et prisavslag?

Et prisavslag er en misligholdsbeføyelse som innebærer at kjøper kan kreve et forholdsmessig avslag i kjøpesummen i anledning mangelfull ytelse.

Hva er vilkårene for prisavslag?

Tre vilkår må være oppfylt for at kjøper skal kunne kreve et prisavslag. For det første må selgerens ytelse være beheftet med kjøpsrettslige mangler. For det andre må mangelen ikke kunne rettes av selger. Endelig må kjøper reklamere i tide.

Kan krav på prisavslag gå tapt?

Kjøpers krav på prisavslag kan gå tapt som følge av for sen reklamasjon. Det er dermed viktig at kjøper reklamerer innenfor både den relative og den absolutte reklamasjonsfristen.

Hvordan beregnes prisavslag?

Prisavslaget skal beregnes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Det er dermed tale om et forholdsmessig avslag i kjøpesummen. Dersom mangelen reduseres bilens markedsverdi med 10%, har kjøperen rett til 10% avslag i kjøpsprisen, forutsatt at vedkommende betalte markedspris.

Kilder

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/19218/Kandidat537.pdf?sequence=2

Lilleholt, Kåre,. Selvig, Erling. Kjøpsrett til studiebruk. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2015.

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. Universitetsforlaget, 2. utgave, 2021.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!

  Posted in Bil