fbpx

Mulig lovendring for personforfølgelse (stalking)

Mulig lovendring for personforfølgelse

Sist oppdatert 27. september 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Regjeringen har foreslått en endring i straffeloven som vil gjøre det lettere å straffeforfølge personforfølgelse, eller «stalking», som det kalles på folkemunne. Videre foreslås det et helt nytt straffebud som rammer «grov personforfølgelse».

Straff for stalking, etter gjeldende rett

Etter de lovbestemmelsene som vi har nå (per januar 2016), er det ingen straffebud som spesifikt rammer det man kaller personforfølgelse/stalking. Det finnes jo straffebud som rammer noen sider av det en kan oppleve fra en stalker, for eksempel dersom han kommer med trusler. Den bestemmelsen som treffer best etter gjeldende rett er nye straffelovens § 266 (gamle § 390a):

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.

Denne er også benyttet i en rekke dommer vedrørende anmeldelse av personforfølgelse/stalking.

Boken anmeldelse og erstatning, for ofre for familievold og overgrep

Nye regler om personforfølgelse

Som nevnt vil stalking kunne fanges opp av straffeloven § 266. Regjeringen foreslår imidlertid å tydeliggjøre dette ved å endre ordlyden i bestemmelsen til å også ramme den som ved skremmende eller plagsom adferd forfølger en person.

I tillegg forslås en egen bestemmelse, straffeloven § 266 a, som skal ramme de groveste tilfeller av personforfølgelse:

Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år.

Den nye regelen er ment bedre å reflektere det som etter departementets syn fremstår som det typiske trekket ved personforfølgelse, nemlig at en eller flere typer handlinger som i seg selv kan være mindre alvorlige, gjentas systematisk og over noe tid og dermed innebærer en alvorlig krenkelse av den som rammes.

Vi har særlig i tilfeller angående familievold sett at politiet i praksis har vanskelig for å ta tak i saker vedrørende stalking. Dersom forslaget vedtas av stortinget vil dette innebære en styrking av disse ofrenes rettssikkerhet, og forhåpentligvis bidrar det til at politiet vil prioritere å etterforske og straffeforfølge slike saker.

Advokathjelp ved anmeldelse

Advokatfirmaet Teigstad AS arbeider spesialisert med å bistå fornærmede i straffesaker. Kontakt oss dersom du har spørsmål vedrørende anmeldelse, voldsoffererstatning eller besøksforbud.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!