fbpx

ENV-2014-1468: Oppreisning etter uprovosert vold

Sist oppdatert 11. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning – NN født xxxx74

Vedtak av Statens sivilrettsforvaltning (SRF):

Kontoret for voldsoffererstatnings vedtak stadfestes.

 

Aktuelle saksopplysninger:

 

Klage mottatt SRF: 09.05.2014 Klage mottatt KFV: 14.04.2014
Hendelsesdato: 28.12.2012 KFV saksnr: 14/03257

 

Politianmeldt: 28.12.2012 ved X politidistrikt.
Avgjort: Henlagt den 15.01.2013 grunnet manglende opplysninger  om gjerningsmannen.
Søknadsdato: 25.11.2013
Rettsgrunnlag: Voldsoffererstatningsloven.

 

NN skal ha blitt utsatt for fysisk vold i X av to for søker ukjente skadevoldere. Som følge av dette skal søker ha fått to ribbensbrudd, hevelser i hodet, smerter i ryggen og luft mellom brystet og lungen. Han ble videre sykemeldt i over to måneder.

Det er søkt om dekning av økonomisk tap med kr 17 027 og oppreisning med kr 90 000.

Klagen gjelder vedtak av 19. mars 2014 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søker ble innvilget kr 16 473 i erstatning for økonomisk tap og kr 30 000 i oppreisning.

Advokatfullmektig X har på vegne av søker begrunnet klagen med at KFV har fastsatt oppreisningsbeløpet for lavt hensett til skadeomfanget og rettspraksis. Det vises til at søker ble slått flere ganger mot hodet og at han ble utsatt for vold av to personer etter at han hadde falt i bakken. Videre vises det til at han ble sykemeldt i over to måneder og at voldshendelsen hadde et større skadepotensiale og bar preg av mishandling.
Vurdering:

SRF er gitt myndighet til å fatte vedtak i voldsoffererstatningssaker, jf. voldsoffererstatningsloven § 13 tredje ledd andre punktum og nemndas retningslinjer av 18. desember 2013. Retningslinjene kan leses på www.sivilrett.no. SRF kan avgjøre saker som ikke krever medisinsk sakkyndighet eller byr på vesentlig tvil. SRF anser at nærværende sak omfattes av delegasjonshjemmelen.

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, jf. voldsoffererstatningsloven § 6.

Ved utmålingen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

Når det gjelder hendelsesforløpet og skadeomfanget i saken, vises det til KFVs vedtak. Det fremgår av den medisinske dokumentasjonen i saken at søker som følge av voldshandlingen fikk to brukne ribben, hevelser i hodet, smerter i ryggen, luft mellom brystet og lungen og at han som følge av voldshandlingen ble sykemeldt i over to måneder.

Ved fastsettelsen av oppreisningsbeløpets størrelse har SRF sett hen til nemndspraksis i lignende saker. Det er også sett hen til den rettspraksis som det er vist til i klagen.

I ENV-2013-2365 ble søkeren slått ned av fire skadevoldere. Nemnda tilkjente vedkommende kr 80 000 i oppreisning. Det ble lagt vekt at han var påført brudd i kinnbenet, overkjeven og nesen, samt at han knakk en tann. Videre mistet han følelsen i tennene og deler av ansiktet på venstre side, og det måtte derfor settes inn en plate i ansiktet.

I ENV-2013-2914 ble søkeren tilkjent til sammen kr 60 000 i oppreisning av nemnda. Han hadde blitt utsatt for fysisk vold og fikk slått bakhodet i fortauet, slik at han ble bevisstløs og ble påført en hjerneskade. Han ble innlagt på sykehus over en måned, og hadde ved utskrivelsen redusert orienteringsevne og evne til å forstå og uttrykke seg språklig.

I ENV-2013-1581 fant nemnda at oppreisningen passende kunne settes til kr 40 000. Det ble påvist flere bruddskader i ansiktet, herunder brudd i øyehulen og kjevebihulen, innslått kinnbein samt psykiske skader.

I ENV-2013-1421 ble søkeren utsatt for slag og spark av to ukjente personer på åpen gate. Han ble slått bevisstløs, påført hjernerystelse og et dypt kutt i venstre hånd som krevde operasjon. Søkeren ble videre sykemeldt i 7 uker, og det ble ansett sannsynlig at hendelsen hadde hindret en normal jobbprogresjon. Nemnda fastsatte oppreisningen til kr 30 000.

SRF finner etter dette, i likhet med KFV, at oppreisningsbeløpet bør fastsettes til kr 30 000. Det er særlig sett hen til at søker som følge av voldshandlingen fikk brukket to ribben som medførte betydelige smerter og sykemelding i over to måneder, og at oppreisningsbeløpet samsvarer med nivået i lignende saker. SRF anser at den rettspraksis det er vist til i klagen gjelder forhold av en høyere alvorlighetsgrad enn hva som er tilfellet i foreliggende sak.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Les mer om hva en erstatningsadvokat kan bistå deg med.

Les mer om fremsettelse av erstatningskrav til politiet.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!