fbpx

LG-2012-106575: Oppreisning etter sovevoldtekt der fornærmede våknet

Sist oppdatert 4. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Fornærmede ble utsatt for sovevoldtekt, men klarte å komme seg løs da hun våknet og forlate stedet. Tiltalte ble dømt til 4 års fengsel, samt å betale 150 000 kroner i erstatning etter voldtekten (oppreisning).

 

Ved tiltalevedtak av 22.12.2011 sette Statsadvokatane i Rogaland A, fødd 0.0.1976, under tiltale ved Haugaland tingrett for overtreding av
I Straffeloven § 192 første ledd bokstav b
For å ha skaffet seg seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen.
Grunnlag:
Lørdag 1. januar 2011 ca kl. 10.00 i —vegen 0 i X, førte han en eller flere fingre inn i skjeden til B som var ute av stand til motsette seg handlingen i det hun sov.
II Straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a
For ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang og den seksuelle omgang var samleie
Grunnlag:
Etter den i post I beskrevne handling, og etter at B hadde våknet, holdt han henne fast rundt skuldrene, dro ned strømpebuksen og trusen hennes, og førte sin erigerte penis inn i skjeden hennes, til tross for at hun sa ‘slutt’, ‘kutt ut’, eller lignende. Da B la seg over i en annen sofa, la han seg igjen bak henne og holdt henne fast rundt overkroppen, dro på nytt ned strømpebukse og truse, førte igjen sin erigerte penis og en eller flere fingre inn i hennes skjede, på tross av at hun gjorde motstand og ba ham slutte.

Under hovudforhandlinga i tingretten den 12.06.2012 vart tiltalevedtaket post I fråfalle, og post II endra slik:
II Straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a
For ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang og den seksuelle omgang var samleie
Grunnlag:
Lørdag 1. januar 2011 ca kl. 10.00 i —vegen 0 i X holdt han B fast rundt skuldrene, dro ned strømpebuksen og trusen hennes, og førte en eller flere fingre, og deretter sin erigerte penis inn i skjeden hennes, til tross for at hun sa ‘slutt’, ‘kutt ut’, eller lignende. Da B la seg over i en annen sofa, la han seg igjen bak henne og holdt henne fast rundt overkroppen, dro på nytt ned strømpebukse og truse, førte igjen sin erigerte penis og en eller flere fingre inn i hennes skjede, på tross av at hun gjorde motstand og ba ham slutte.

Haugaland tingrett sa 14.06.2012 dom med slik slutning:
I. A, født 0.0.1976, frifinnes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b:
II. A, født 0.0.1976, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a jfr. annet ledd bokstav a til fengsel i 4 -fire- år.
Varetekt kommer til fradrag med 2 -to- dager, jfr. strl. § 60..
III. A, født 0.0.1976, dømmes til å betale oppreisningserstatning til B stor kr 150.000,- -kronerhundreogfemtitusen-. Beløpet forfaller til betaling 14 dager etter dommens forkynnelse.

A har anka domen til lagmannsretten. Anken gjeld provvurderinga under skuldspørsmålet for post II i tiltalevedtaket samt det sivile kravet, domsslutninga post III.
Lagmannsretten har 02.07.2012 avgjort å fremja anken.
Ankeførehaving vart halden i Gulating lagmannsrett i Stavanger i tida 24. – 25.04.2013. Tiltalevedtaket som var fremja for lagmannsretten, var likelydande med post II i tiltalevedtaket av 22.12.2011, slik dette lyder etter endringa føreteke under hovudforhandlinga i tingretten. Under ankeførhavinga møtte tiltalte og gav forklaring. Vidare møtte fornærma og gav forklaring. I tillegg gav to vitner forklaring og det vart elles føreteke slik dokumentasjon som framgår av rettsboka.
A er fødd 0.0.1976 og har adresse —veien 00, 0000 Y. Han er maskinist av yrke, er ugift og har forsytarbøra for eitt born. Han har ei årsinntekt på om lag kr 600 000, inga formue og ei gjeld på om lag kr 300 000. Han erkjente ikkje straffeskuld etter tiltalevedtaket post II.
Lagretten har innanfor ramma av tiltalevedtaket fått seg førelagt følgande spørsmål:
Spørsmål 1 – hovedspørsmål:
(For å svare ja på dette spørsmål, kreves fleire enn 6 stemmer)
Er tiltalte A skyldig i ved vold å ha skaffet seg seksuell omgang ved å ha forholdt seg slik:
Laurdag 1. januar 2011 ca. kl. 10:00 i —vegen 0 i X holdt han B fast rundt skuldrene og førte èn eller fleire fingre og/eller sin penis inn i skjeden hennes?
Spørsmål 2 – tilleggsspørsmål:
(Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 1. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves fleire enn 6 stemmer)
Var den seksuelle omgangen i hovudspørsmålet samleie?

Lagretten har svart ja både på hovudspørsmålet og tilleggsspørsmålet. Orskurden til lagretten er lagt til grunn for den vidare førehavinga av saka.
Når det gjeld straffutmålinga la aktor ned påstand om at tiltalte vert dømd til fengsel i fire år. Vidare la bistandsadvokaten på vegner av fornærma ned påstand om at tiltalte vert dømd til å betala oppreisingserstatning fastsett etter retten sitt skjønn. Forsvarar la på vegner av tiltalte ned påstand, både i forhold til straffekravet og det sivile kravet, om at tiltalte vert å vurdera på mildaste måte.

 
Lagmannsretten har følgjande vurdering:
Det skal utmålast straff for brot på straffelova § 192 første lekk bokstav a), jf andre lekk bokstav a).
På bakgrunn av orskurden frå lagretten og provføringa vert følgjande faktum lagt til grunn for straffeutmålinga som prova ut over ei kvar rimeleg tvil.
Laurdag 01.01.2011 om lag kl 1000, i —veien 4 i X, heldt tiltalte fornærma fast rundt skuldrene, drog ned strømpebuksene og trusa hennar, og førte ein eller fleire fingrar og deretter sin erigerte penis inn i skjeden hennar, trass i at ho sa «slutt», «kutt ut» eller liknande. Då fornærma la seg over i ein annan sofa, la tiltalte seg igjen bak fornærma, heldt henne fast rundt overkroppen, drog på nytt ned strømpebukse og trusa hennar, og førte igjen ein eller fleire fingrar og sin erigerte penis inn i skjeden til fornærma, trass i at ho gjorde motstand og ba han slutta. Lagmannsretten legg til grunn at ved den siste innføringa av penis i skjeden til fornærma, var penis delvis inni den indre del av fornærma sitt kjønnsorgan – vagina – og ikkje berre i skjedeopninga. Den seksuelle omgangen omfatta såleis samleie. Lagmannsretten legg vidare til grunn at den seksuelle omgangen, òg i form av samleie, vart mogleg gjennom maktbruk, og at den seksuelle omgangen såleis vart oppnådd ved bruk av vald. Den seksuelle omgangen vart avslutta då fornærma klarte å koma seg laus og deretter forlet staden. Lagmannsretten finn at tiltalte handla forsetteleg ved utøvinga av dei aktuelle handlingar, og at han var fullt innforstått med at den seksuelle omgangen, òg i form av samleie, vart oppnådd ved bruk av vald.
Fornærma og C har kjent kvarandre og vore venninner sidan barneåra. Nyttårsaften 2010 hadde dei vore på nattklubb i Haugesund, då dei ca kl 0230 reiste heim til C sitt husvære for å ha nachspiel. Saman med dei var D og E.
I tida rundt kl 0700 tok C kontakt med tiltalte, som ho hadde kjent i nokre år, og hatt eit seksuelt forhold til, med førespurnad om han ville koma på besøk til ho. Tiltalte hadde vore på fest annan stad i X, der han hadde inntatt ein del alkohol, og kom til Cs husvære om lag kl 0800.
Tiltalte, som var kjent i Cs husvære, skal ha gått rett opp i 2. etasje på huset då han kom på staden, og han og C har forklart seg om at dei to deretter hadde samleie.
D forlot husværet til C, medan E var att, då han og fornærma hadde etablert ein kontakt med noko «roting», og der dei skal ha teke på kvarandre sine kjønnsorgan, men utan at det resulterte i noko meir. Etter det som er forklart hadde båe kleda på, og dei la seg etter kvart til å sova på ein sofa i stova i 1. etasje. E forlet sofaen og husværet ei stund etter kl 0900. Fornærma låg då att, ikledd kjole, og sov vidare.
Tiltalte og C hadde lagt seg til å sova etter at dei hadde hatt samleie kl 0800. Litt før kl 1000 skal tiltalte ha vakna. Ifølgje C ynskte då tiltalte at dei to skulle meir sex. C avviste dette på ein måte som ifølgje C resulterte i at tiltalte vart irritert. Tiltalte gjekk deretter ut av soverommet. Han var då naken. Ifølgje hans eigen forklaring skulle han på do. Det var do både nær soverommet i 2. etasje, og det var i do i 1. etasje. Tiltalte har forklart at han gjekk på do i 1. etasje.
Lagmannsretten legg til grunn at tiltalte gjekk inn i stova i 1 etasje, la seg bak fornærma, som då låg åleine, og utførte den seksuelle omgangen som er gjort greia for.
Då fornærma kom seg laus frå tiltalte, etter at han hadde utført seksuell omgang for andre gong, gjekk ho opp på soverommet der C låg. Tiltalte skal ha kome inn på soverommet ei stund etter, og ved synet av fornærma saman med C skal han ha fleipa om dette var ein invitasjon til «trekant».
Ved provvurderinga har lagmannsretten særleg lagt til grunn fornærma si eiga forklaring om kva som skjedde. I tillegg har lagmannsretten lagt til grunn Cs forklaring, om at fornærma var svært oppbragt og ute av seg då ho oppsøkte C på soverommet. Ho var ikledd det teppet ho hadde hatt over seg på sofaen, og strømpebuksa og trusa skal ha hengt nedpå ankelen. Vidare har lagmannsretten lagt til grunn at C, etter at ho hadde snakka med fornærma åleine om kva som hadde skjedd, skal ha konfrontert tiltalte om han hadde vore borti fornærma. På spørsmål om dette skal tiltalte ha blitt svært raudblussete og vist påfallande trekk.
Utan at det er avgjerande for lagmannsretten si provvurdering, vert det elles synt til at DNA-prøvar synte at det var funn av overflatevev frå C på linningen til trusa til fornærma. Det er ikkje framkome noko under provføringa som tilseier ei god forklaring på dette, anna enn at tiltalte, som hadde hatt samleie med C, er den som har etterlatt dette vevet på funnstaden.
Det er ikkje gjort gjeldande for lagmannsretten at det kan ha vore nokon annan aktuell gjerningsmann. Fornærma kjente tiltalte frå før, og har forklart at ho kjende han att allereide då han heldt armen rundt ho. Det er heller ikkje gjort gjeldande at det på nokon måte skal ha førelege noko samtykkesituasjon.
Tingretten har teke følgjande rettslege utgangspunkt ved straffutmålinga:
Av straffeloven §192 annet ledd bokstav a fremgår det at minstestraffen for voldtekt ved samleie er 3 års fengsel.
Dette er et resultat av at straffen for voldtekt ble vesentlig skjerpet ved lov av 25.06.2010 nr. 46, som ble iverksatt straks. Dette var i tråd med Regjeringens uttalte målsetting i Soria Moria erklæringen, som gjengis under departementets generelle innledning i forarbeidene til denne lovendringen, jfr. Prop. 97 L (2009-2010), på side 17 i proposisjonen, hvor det heter at:
«Regjeringen uttrykker i Soria Moriaerklæringen en målsetting om å få opp straffnivået for voldtekt [side 17] og andre seksuallovbrudd. Straffnivået må reflektere at voldtekt er en av de mest alvorlige forbrytelsene mot en persons fysiske, psykiske og seksuelle integritet, og vil som oftest ha dyptgripende skadevirkninger og medføre reduksjon i livskvalitet for den som rammes. Dette gjelder for alle typer voldtekter – ikke bare overfallsvoldtekter eller voldtekter der det blir brukt vold, men også for voldtekter begått mot personer som er ute av stand til å motsette seg handlingen.»
Proposisjonen har videre en gjennomgang av ulike typer voldtekter, hvor det angis hvilken normalstraff handlingene skal medføre. Om normalstraffenivået heter det at:
«Retningslinjene søker å angi et normalstraffnivå for utvalgte sakstyper. Med normalstraffnivå mener departementet saker hvor det ikke foreligger spesielle skjerpende eller formildende omstendigheter. En slik angivelse av normalstraffnivå er ikke ment å gjøre straffutmålingen statisk eller skjematisk. Normalstraffnivået angir bare utgangspunktet for vurderingene – hvor på skalaen vurderingene skal starte. Straffen skal fortsatt fastsettes etter en konkret vurdering av omstendighetene i den enkelte sak. Skjerpende eller formildende omstendigheter kan tilsi at straffen fastsettes over eller under normalstraffnivået.»
Hva gjelder voldtekt til samleie, som etter loven har en minstestraff på 3 år, skal straffen etter departementets syn ikke være under 4 års fengsel.
Om straffen uttales det i proposisjonen at:
«Utgangspunktet er videre at straffen for en så alvorlig forbrytelse som voldtekt skal være fullt ut ubetinget. Deler av straffen bør kunne gjøres betinget når det foreligger særlige formildende omstendigheter, men bruken av adgangen til å idømme deldom bør etter departementets syn snevres inn i forhold til dagens praksis etter § 192 første ledd bokstav b, se for eksempel Rt-2002-1295 og Rt-2002-1288.»
Noe senere uttales det om eventuelle formildende omstendigheter at:
«Departementet vil videre peke på at dersom det ikke er brukt mer vold enn det minimum som [side 21] kreves etter voldtektsbestemmelsen, kan det ikke være formildende og det kan ikke gi grunnlag for å anse forholdet for å være i nedre sjikt av bestemmelsen. »
Det foreligger slik retten ser det ingen skjerpende eller formildende omstendigheter ved handlingen eller ved omstendighetene for øvrig i denne konkrete sak. I lys av ovennevnte er foreliggende sak et tilfelle hvor normalstraffen kommer til anvendelse, hvoretter straffen settes til fengsel i 4 år.
Lagmannsretten tiltrer dei rettslege utgangspunkt ved straffeutmålinga som tingretten har lagt til grunn og syner til desse. Heller ikkje for lagmannsretten er det framkome skjerpande eller formildande omstende ved handlingane eller omstenda elles. Det er gjort gjeldande at tiltalte ved soning risikerer å mista sertifiseringa som maskinist, slik at han ikkje berre mister arbeidet, men òg vil ha ekstra vanskar med å koma seg i arbeid på grunn av manglande godkjent sertifisering. Lagmannsretten finn ikkje at desse forholda kan ha noko å bety ved straffutmåling i denne saka. Det er elles gjort gjeldande at tidsmomentet i forhold til avviklinga av saka tilseier deldom. Lagmannsretten finn heller ikkje at dette kan takast til følgje. Det er gått to år og tre månader sidan tiltale vart reist. Saka har vore utsett av omsyn til tiltalte sin arbeidssituasjon to gonger, noko som har forlenga førehavingstida med tre månader. I alle høve er ikkje sakshandsamingstida slik at dette kan ha noko bety, korkje for utmålinga av straff eller slik at det aktualiserer deldom. På denne bakgrunn finn lagmannsretten at normalstraffa kjem til nytte, slik at straffa vert sett til fengsel i 4 år.
Oppreisingserstatning
Ved avgjerda av det sivile kravet om oppreisingserstatning, deltok berre dei fagkunnige domarane.
Fornærma sin bistandsadvokat har på hennar vegner lagt ned påstand om at ho vert tilkjent oppreisningserstatning etter retten sitt skjønn, og samstundes vist til at erstatninga bør liggja på kr 150 000, som er normalnivået for oppreisningserstatning i valdtektssaker.
Heimelsgrunnlaget for slik erstatning er skadeserstatningslova § 3-5 jfr. § 3-3.
Det følgjer av Høgsteretts avgjerd i HR-2011-1016-A at normert erstatning i valdtektssaker er fastsett til kr 150 000.
Fornærma hadde kraftige reaksjonar i tida etter valdtekten der ho prøvde å unngå å vera ålene, og der ho var særleg redd for borna sine. Ho klarte ikkje å gå på jobb eller ha kontakt med vener. Fornærma har gått til samtalar hjå psykiatrisk sjukepleiar.
Retten ved dei fagkunnige domarane fastset oppreisningsbeløpet til normert beløp, altså kr 150 000.
Sakskostnader
Sakskostnader er ikkje kravd og vert ikkje idømd.
Domen er samrøystes.

Domsslutning:

1. A, fødd 0.0.1976, vert dømd for brot på straffelova § 192 første lekk bokstav a), jf andre lekk bokstav a) til fengsel i 4 – fire – år.
Uthalden varetekt kjem til frådrag med 2 – to – dagar.
2. A vert dømd til å betala oppreisingserstatning til B med 150.000 – eitthundreogfemtitusen – kroner innan 2 – to – veker frå forkynning av denne domen.

Les mer om oppreisning etter voldtekt og bistandsadvokat ved seksuelt overgrep.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!