fbpx

LE-2012-176721: Oppreisning etter sovevoldtekt av beruset kvinne

Sist oppdatert 4. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble dømt til 4 års fengsel for ett tilfelle av voldtekt til samleie av beruset sovende kvinne, og ett tilfelle av voldtekt til seksuell handling overfor en annen kvinne. Fornærmede som ble utsatt for voldtekt til samleie mens hun sov, ble tilkjent 150 000 kroner i oppreisning for voldtekten.

 

Statsadvokatene i Hedmark og Oppland satte den 17. april 2012 A, født 0.0.1987, under tiltale ved Sør-Gudbrandsdal tingrett for overtredelse av:
I Straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf annet ledd bokstav a
for å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen, og den seksuelle omgangen var samleie
Grunnlag:
Lørdag 13. november 2010 i tidsrommet mellom ca. kl. 02.00 og ca. kl. 03.00 i —gate 46 på X førte han sin penis inn i skjeden til B, som var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av påvirkning av alkohol.
II Straffeloven § 200 første ledd
for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke hadde samtykket til det
Grunnlag:
Søndag 17. oktober 2010 ca. kl. 04.30 i —gata 36b på X la han seg i sengen til C som lå naken og sov, og befølte henne på kroppen, herunder blant annet på brystene og kjønnsorganet.
Straffeloven § 62 første ledd og straffeloven § 64 første ledd kommer til anvendelse.
Sør-Gudbrandsdal tingrett avsa 28. september 2012 dom med slik domsslutning:
1. A, født 0.0.1987, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd boktav b jf annet ledd bokstav a og straffeloven § 200 første ledd til fengsel i 4 – fire – år, jf. straffeloven § 62 første ledd, som tillegg til den straff han er ilagt ved forelegg utferdighet av Gudbrandsdal politikammer 15.01.2011, jf. straffeloven § 64 første ledd.
2. A, født 0.0.1987, dømmes til å betale oppreisning til B med kr 150.000 – kroner etthundreogfemtitusen – innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.
3. A, født 0.0.1987, dømmes til å betale oppreisning til C med kr 40.000 – kroner førtitusen – innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.
A har anket dommen til Eidsivating lagmannsrett. Anken gjaldt bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for begge de to forhold han ble dømt for i tingretten. Eidsivating lagmannsrett besluttet 14. desember 2012 å henvise anken over post I i tiltalebeslutningen til ankeforhandling, mens skyldanken over post II ble nektet fremmet.
Ankeforhandling fant sted i tinghuset på Lillehammer 16. og 17. april 2013. Tiltalte A og 11 vitner avga forklaring. Øvrig bevisførsel fremgår av rettsboken.
Lagmannsretten var ved ankeforhandlingen satt med lagrette i medhold av straffeprosessloven § 352.
Lagretten ble overensstemmende med tiltalebeslutningen stilt ett hovedspørsmål. Spørsmålet lød:
Spørsmål 1 – hovedspørsmål:
(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)
Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen, og den seksuelle omgangen var samleie, ved å ha forholdt seg slik:
Lørdag 13. november 2010 i tidsrommet mellom ca. kl. 02.00 og ca. kl. 03.00 i —gate 46 på X, førte han sin penis inn i skjeden til B, som var ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av påvirkning av alkohol og/eller søvntilstand og/eller utmattethet?
Spørsmålet ble besvart med «Ja, med flere enn seks stemmer». Lagrettens kjennelse legges til grunn for dommen, jf. straffeprosessloven § 40 første ledd.
Aktor la ned slik påstand:
1. A, født 0.0.1987, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. annet ledd bokstav a, og det forhold som er endelig avgjort ved Sør-Gudbrandsdal tingretts dom av 28. september 2012, sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av fengsel i 4 år og 3 måneder.
2. A, født 0.0.1987, dømmes til å betale saksomkostninger for lagmannsretten fastsatt etter rettens skjønn.
Bistandsadvokaten la ned slik påstand:
A, født 0.0.1987, dømmes til å betale oppreisningserstatning med 150 000 kroner til B.
Forsvarer la ned slik påstand:
A anses på mildeste måte.

Lagmannsretten bemerker:
Etter lagrettens kjennelse skal det utmåles straff for forsettlig overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. annet ledd bokstav a, det vil si for voldtekt til samleie overfor en kvinne som ikke kunne motsette seg handlingen. I tillegg skal lagmannsretten utmåle straff for ett tilfelle av seksuell handling, jf. straffeloven § 200 første ledd, som ble rettskraftig avgjort ved tingrettens dom.
Lagmannsretten legger følgende faktum til grunn ved straffutmålingen hva gjelder voldtekten:
Tiltalte hadde natt til 13. november 2010 samleie med fornærmede i en leilighet han disponerte i X. Hvordan de kom dit, er ikke på det rene, men tiltalte må ha truffet fornærmede et sted i byen etter at fornærmede hadde blitt utvist fra utestedet Y pga. beruselse ved 2-tiden om natten. Deretter har tiltalte tatt med fornærmede hjem til leiligheten som ikke ligger langt fra utestedet.
Det er på det rene at fornærmede var overstadig beruset og svært trett etter å ha drukket store mengder alkohol tidligere på kvelden og natten. På Y hadde hun først vært på konsert sammen med venner. I tillegg til at fornærmede hadde drukket en del alkohol på Y, hadde hun også drukket alkohol før hun dro til byen ved 21-tiden på kvelden.
Fornærmede husker lite av det som skjedde, og var pga. beruselse og tretthet ute av stand til å motsette seg det vaginale samleiet tiltalte hadde med henne i leiligheten. Fornærmede husker stort sette bare at hun lå i en seng eller på en madrass i en fremmed leilighet, og at hun ropte «nei, nei» flere ganger når hun merket at det var en ukjent mann i nærheten av henne.
Noe senere forlot tiltalte og fornærmede leiligheten, men en oppmerksom ung kvinne som var sammen med en venn i gågaten i X, fattet mistanke om at det var noe «galt fatt» med fornærmede da kvinnen så fornærmede og tiltalte komme gående. Fornærmede så veldig redd og skjør ut, og buksen hennes var delvis åpen. Kvinnen henvendte seg til fornærmede og fikk henne vekk fra tiltalte. Fornærmede fortalte etter hvert bl.a. at hun var blitt voldtatt.
Politiet ble tilkalt, og fornærmede gjentok til politiet at hun var blitt voldtatt.
Politiet kjørte fornærmede til sykehuset der hun ble undersøkt. Det ble bl.a. funnet en del hudavskrapninger på fornærmedes kropp, og det ble funnet sæd i indre del av fornærmedes skjede (bakre fornix). Det ble også tatt prøver av biologiske spor både i fornærmedes vagina og ved rectum. Senere analyser av den sæden som var i begge prøvene, har konkludert med at DNA-profilene stemte med tiltaltes DNA-profil. Blodprøven som ble tatt av fornærmede, viste at hun hadde en promille på 1,73.
Etter undersøkelsen på sykehuset ble fornærmede kjørt hjem av moren som var tilkalt til sykehuset.
Når det gjelder den seksuelle handlingen tiltalte ble dømt for i tingretten, viser lagmannsretten til tingrettens premisser der det fremgår at bakgrunnen for hendelsen var at fornærmede i den saken, og hennes samboer, hadde feiret bursdag. Etter at de siste gjestene var gått ved 3-tiden om natten, hadde fornærmede og samboeren lagt seg til å sove. Samboeren fikk ikke sove, og han hadde derfor stått opp igjen. Noe senere kom en av de tidligere gjestene tilbake for å høre om det var nachspiel der.
Tiltalte, som ikke hadde vært på festen, hadde da blitt med til leiligheten og på en eller annen måte gått inn på soverommet, kledd av seg og lagt seg under dynen til fornærmede i bare en boxer. Fornærmede som lå naken i sengen, hadde våknet av at noen strøk henne kjærlig på brystene, magen og underlivet. Hun hadde også kjent tiltaltes kjønnsorgan, som var nakent og stivt, mot låret sitt. Hun trodde først det var samboeren som lå der, men reagerte meget sterkt da hun oppdaget at det ikke var tilfellet.
Straffutmåling.
Det er voldtekten som er det alvorligste forholdet tiltalte skal straffes for og som derfor vil være styrende for straffutmålingen. Handlingen er begått etter at lovendringen av 25. juni 2010 trådte i kraft, og hvor minstestraffen for voldtekt til samleie ble økt til fengsel i tre år. Det følger videre av forarbeidene til lovendringen at normalstraffen for voldtekt ikke bør være under fire års fengsel, jf. Prop. 97 L (2009-2010) punkt 5.1.2.3. I følge forarbeidene skal dette straffenivået også omfatte samleie med noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen.
Dette er fulgt opp av Høyesterett som i Rt-2013-198 avsnitt 17 viser til det må foreligge «særlige formildende omstendigheter» ved voldtekt til samleie av sovende kvinne, for å sette straffen lavere enn fire års fengsel.
I denne saken foreligger det verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. Lagmannsretten legger derfor til grunn at fire års fengsel er et riktig utgangspunkt for den voldtekten tiltalte er funnet skyldig i.
Når det gjelder den seksuelle handlingen tiltalte også skal straffes for, legger lagmannsretten til grunn at denne forbrytelsen i utgangspunktet tilsier 6 måneders fengsel. Lagmannsretten viser her til Rt-2010-674 hvor straffen for forsøk på en seksuell handling ble satt til 120 dager, og til avgjørelsen LH-2010-111685 der straffen for en mindre alvorlig seksuell handling enn i saken her, også ble satt til fengsel i 120 dager.
Samlet sett tilsier dette en straff på om lag 4 år og 3 måneder. Lagmannsretten bemerker her at mer personlige forhold, som at tiltalte har to små barn som han har forsørgeransvar for, og at det ene barnet har en medfødt hjertefeil, ikke er forhold som kan få betydning i formildende retning ved fastsettelse av straffen for to så alvorlige handlinger.
Det må imidlertid gjøres noe fradrag på grunn av lang saksbehandlingstid hva angår begge de to forhold tiltalte er kjent skyldig i. Det er opplyst at voldtektsaken har hatt en liggetid hos politiet på 8 måneder, mens den seksuelle handlingen skal ha hatt en liggetid på nærmere 1 ½ år. Begge forhold var om lag to år gamle da tingretten avsa sin dom og voldtektsaken er nå blitt ytterligere 7 måneder gammel. Det skyldes imidlertid tiltaltes anke.
Lagmannsretten finner etter dette, som tingretten, at straffen passende kan settes til fengsel i 4 år.
Det fremgår av tingrettens dom at tiltalte ved forelegg datert 15. januar 2011 ble ilagt en bot på 8 000 kroner, subsidiært 16 dager fengsel, for overtredelse av straffeloven § 257. Straffen tiltalte nå idømmes, er en tilleggsstraff i forhold til forelegget, jf. straffeloven § 64 første ledd.
Sivilt krav.
Fornærmede har fremsatt krav om oppreisningserstatning på 150 000 kroner.
Det følger av skadeserstatningsloven § 3-5 jf. § 3-3 at fornærmede kan tilkjennes en engangssum som retten finner rimelig for den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikkeøkonomisk art som fornærmede er påført som følge av voldtekten.
Høyesterett har i Rt-2011-743 og Rt-2012-201 avsnitt 21 lagt til grunn at normalerstatningen for forsettlig voldtekt, som også omfatter overtredelser av straffeloven § 192 første ledd bokstav b, skal være 150 000 kroner. Det foreligger ikke særlige forhold i saken her som gir grunnlag for å fravike dette utgangspunktet. På denne bakgrunn dømmes tiltalte til å betale oppreisningserstatning til fornærmede med 150 000 kroner.
Det sivile kravet er avgjort av de tre fagdommerne alene.
Sakskostnader
Etter straffeprosessloven § 436 skal tiltalte som hovedregel pålegges å betale sakskostnader. Regelen fravikes imidlertid i de tilfeller hvor tiltalte i overskuelig fremtid ikke vil være i stand til å betale, f.eks. fordi han ikke har midler og også skal sone en lenger fengselsstraff. På denne bakgrunn idømmes ikke sakskostnader.
Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. A, født 0.0.1987, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b, jf. annet ledd bokstav a samt det forhold som ble rettskraftig avgjort ved Sør-Gudbrandsdal tingretts dom av 28. september 2012, til fengsel i 4 – fire – år, jf. straffeloven § 62 første ledd, som tillegg til den straff han er ilagt ved forelegg utferdighet av Gudbrandsdal politikammer 15. januar 2011, jf. straffeloven § 64 første ledd.
2. A, født 0.0.1987, dømmes til å betale oppreisning til B med 150.000 – etthundreogfemtitusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av denne dom.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!