fbpx

LG-2011-193216: Oppreisning etter seksuelt overgrep av ste-barnebarn

Sist oppdatert 19. august 2015 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble anmeldt for seksuelt overgrep mot barn under 14 år. Fornærmede var tiltaltes ste-barnebarn, og det var dermed brudd på tillitsforhold. Tiltalte ble dømt til 1 år og 6 måneder i fengsel, samt til å betale 50 000 kroner i erstatning etter overgrepene.

Ved tiltalebeslutning utferdiget av Rogaland statsadvokatembeter den 16.08.2011 er A, f. 0.0.1948, satt under tiltale ved Gulating lagmannsrett for overtredelse av:
I Straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ

for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år.

Grunnlag:
a) En gang i tiden fra 1. oktober 2010 til medio november 2010 i —vegen 000 på X, overtalte han B, født 0.0.1998, til å ta en kondom på sin penis, holde i penisen/ kondomen og bevege hånda/hendene frem og tilbake.
b) Til tid og på sted som nevnt i post I a, overtalte han C, født 0.0.1998, til å ta en kondom på sin penis, holde i penisen/ kondomen og bevege hånda/hendene frem og tilbake.
II Straffeloven § 199 første ledd

for å ha hatt seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt.

Grunnlag:

Til tid og på sted som nevnt i post I b, forholdt han seg der som beskrevet overfor sitt ‘stebarnebarn’, C, født 0.0.1998, som stod under hans omsorg, myndighet eller oppsikt.
III Straffeloven § 203 bokstav a

for å ha skaffet seg eller andre seksuell omgang eller handling med en som var under 18 år ved å ha ytet eller avtalt vederlag.

Grunnlag:
a) Til tid og på sted som nevnt i post I b, hadde han den der beskrevne seksuelle omgang med C, født 0.0.1998, mot vederlag.
b) Til tid og sted som nevnt i post I a, hadde han den der beskrevne seksuelle omgang med B, født 0.0.1998, mot vederlag.
IV Straffeoven § 201 bokstav c

for i ord eller handling å ha utvist krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år.

Grunnlag:
a) Ved en anledning i tidsrommet fra 1. januar 2010 til 31. oktober 2010 i —vegen 000 på X, oppfordret han C, født 0.0.1998, til et veddemål. Veddemålet gikk ut på hvor mye sæd han greide å onanere opp i et eggeglass. Han tegnet tre ringer inn i eggeglasset, med ulik høyde. Han onanerte deretter opp i eggeglasset. Han viste deretter eggeglasset med sæden til C. Minstemålet ble ikke nådd. C mottok deretter penger for veddemålet.
b) En gang i tiden fra 1. juli 2010 til medio november 2010 i —vegen 000 på X, viste han til C, født 0.0.1998, en ca 10 minutters filmsekvens av en pornofilm med kvinner og menn som utførte bl.a. samleier og /eller oralsex.
c) Til tid og på sted som nevnt i post IV b, viste han B, født 0.0.1998, en ca 10 minutters filmsekvens av en pornofilm med kvinner og menn som utførte bl.a. samleier og/eller oralsex.

Jæren tingrett avsa 11.11.2011 dom med slik domsslutning:
1. A, født 0.0.1948, frifinnes for tiltalebeslutningens post IV a), ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c).
2. A, født 0.0.1948, dømmes for
– ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ,
– ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 199 første ledd,
– ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 203 bokstav a),
– ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 203 bokstav a) jf. § 49, og
– tre tilfeller av overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c), alt sammenholdt med straffeloven § 62, til en straff av fengsel i 1 – ett – år og 7 – syv – måneder. Til fradrag i straffen går 1 – en – dag for utholdt varetekt.
3. A, født 0.0.1948, dømmes til innen 2 – to – uker å betale oppreisningserstatning til C med kr 75.000 – syttifemtusen – kroner.

Han frifinnes for kravet om å betale oppreisningserstatning til B.
4. A, født 0.0.1948, dømmes til å betale saksomkostninger til det offentlige med kr 7.000 – syvtusen – kroner.

A har anket dommen, idet han påstår seg uriktig dømt når det gjelder skyldspørsmålet, subsidiært anker han over straffutmålingen. Anken omfatter også erstatningskravet. Påtalemyndigheten har erklært motanke for så vidt gjelder bevisvurderingen under skyldspørsmålet for tiltalepostene I a, III b og IV a, subsidiært lovanvendelsen og straffutmålingen. Ved lagmannsrettens beslutning av 9.12.2011 ble ankene henvist til behandling. Henvisningen omfatter også ny behandling av det sivile rettskrav.

Ankeforhandling ble holdt i Folkets hus i Stavanger den 12. – 14.11.2012. Tiltalte møtte sammen med sin forsvarer, advokat Arvid Sjødin. Tiltalte erkjente seg ikke skyldig etter tiltalen.

Lagmannsretten mottok forklaring fra 4 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken, herunder ble det avspilt dommeravhør av de to fornærmede.

Aktor la ned påstand om at tiltalte frifinnes for tiltalepostene I a og IV, dømmes for post III b) som forsøkshandling og ellers øvrige forhold til fengsel i 2 år, hvorav 6 måneder gjøres betinget, med fradrag av 1 dag for utholdt varetekt.

Bistandsadvokaten la ned påstand om at anken forkastes.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte.

Lagretten ble innen rammen av tiltalebeslutningen forelagt følgende spørsmål:

«Spørsmål 1 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, ved å ha forholdt seg slik:

En gang i tiden fra 1. oktober 2010 til medio november 2010 i —vegen 000 på X, overtalte han B, født 0.0.1998, til å ta en kondom på sin penis, holde i penisen/kondomen og bevege hånda/hendene frem og tilbake?

Spørsmål 2 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år, ved å ha forholdt seg slik:

En gang i tiden fra 1. oktober 2010 til medio november 2010 i —vegen 000 på X, overtalte han C, født 0.0.1998, til å ta en kondom på sin penis, holde i penisen/kondomen og bevege hånda/hendene frem og tilbake?

Spørsmål 3 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltale A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med fosterbarn, pleiebarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på sted som nevnt i under hovedspørsmål 2, forholdt han seg der som beskrevet overfor sitt ‘stebarnebarn’, C, født 0.0.1998, som stod under hans omsorg, myndighet eller oppsikt.

Spørsmål 4 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha skaffet seg eller andre seksuell omgang eller handling med en som var under 18 år ved å ha ytet eller avtalt vederlag, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på sted som nevnt under hovedspørsmål 2, hadde han den der beskrevne seksuelle omgang med C, født 0.0.1998, mot vederlag?

Spørsmål 5 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha skaffet seg eller andre seksuell omgang eller handling med en som var under 18 år ved å ha ytet eller avtalt vederlag, ved å ha forholdt seg slik:

Til tid og på sted som nevnt under hovedspørsmål 1, hadde han den der beskrevne seksuelle omgang med B, født 0.0.1998, mot vederlag?

Spørsmål 6 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i, i ord eller handling å ha utvist krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år, ved å ha forholdt seg slik:

Ved en anledning i tidsrommet fra 1. januar 2010 til 31. oktober 2010 i —vegen 000 på X, oppfordret han C, født 0.0.1998, til et veddemål om hvor mye sæd han greide å onanere opp i et eggeglass. Han onanerte deretter opp i eggeglasset. Han viste deretter eggeglasset med sæden til C. C mottok deretter penger for veddemålet?

Spørsmål 7 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i i ord eller handling å ha utvist krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år, ved å ha forholdt seg slik:

En gang i tiden fra 1. juli 2010 til medio november 2010 i —vegen 000 på X, viste han til C, født 0.0.1998, en ca 10 minutters filmsekvens av en pornofilm med voksne damer og menn som utførte bl.a. samleier og/eller oralsex.

Spørsmål 8 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i i ord eller handling å ha utvist krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år, ved å ha forholdt seg slik:

En gang i tiden fra 1. juli 2010 til medio november 2010 i —vegen 000 på X, viste han til B, født 0.0.1998, en ca 10 minutters filmsekvens av en pornofilm med voksne damer og menn som utførte bl.a. samleier og/eller oralsex.»

Lagretten besvarte spørsmål 1, 5 og 6 med nei. Spørsmål 2, 3, 4, 7 og 8 ble besvart med ja.

Det deretter stilt nytt spørsmål vedrørende tiltalebeslutningen post III b):

«Spørsmål 1 – Hovedspørsmål

Er tiltalte A skyldig i å ha forsøkt å skaffe seg eller andre seksuell handling med en som var under 18 år ved å skulle yte, eller ha avtalt vederlag, ved å ha forholdt seg slik:

En gang i tiden fra 1. oktober 2010 til medio november 2010 i —vegen 000 på X, forsøkte han å overtale B, født 0.0.1998, til å ta en kondom på hans penis mot vederlag?»

Lagretten besvarte spørsmålet med ja.

Lagrettens svar på alle spørsmål ble lagt til grunn for lagmannsrettens behandling.

Tiltalte A skal etter dette frifinnes for tiltalepost I a) og IV a). Vedrørende tiltalepost III b) skal ha dømmes for forsøk i forhold til seksuell handling.

A er født 0.0.1948 og bor i —veien 000 på X. Han er gårdbruker.
 
Lagmannsretten bemerker:

Det skal fastsettes straff for de forhold tiltalte ved lagrettens kjennelser er funnet skyldig i. Dette gjelder ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ, ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 199 første ledd, ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 203 bokstav a), ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 203 bokstav a) jf § 49, samt to tilfeller av overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c),

Tiltalte er en 64 år gammel gårdbruker som driver et gårdsbruk på X med produksjon av pelsdyr og egg. Han er gift og både ektefellen og ham selv har barn og barnebarn fra tidligere forhold. Ektefellen er mormor til fornærmede C, født 0.0.1998, mens tiltalte ikke står i noe slektskapsforhold til henne.

C var mye hos mormoren og tiltalte på gården, mellom en til tre ganger i uken, i tillegg til at hun bodde der en del helger og i ferier. Hun arbeidet en del på gården mot betaling.

Fornærmede B, født 0.0.1998, var venninne med C, og hun var med C flere ganger på besøk hos mormoren og tiltalte.

Ved en anledning i tidsrommet fra 1. oktober 2010 til midt i november 2010, var de to fornærmede på besøk hos tiltalte. De to fornærmede var alene med tiltalte på kjøkkenet og spilte kort da han lovet dem 200 kroner hver, hvis de tok på ham et kondom og beveget hendene frem og tilbake på hans penis. Motivert av vederlaget, gikk de fornærmede med på forslaget og gikk opp på soverommet i 2. etasje. Tiltalte la seg med helt eller delvis erigert penis i sengen, med en jente på hver side. Tiltalte tok kondomet ut av emballasjen og fikk C til å dra kondomet ned over penis med tommel og pekefinger på den ene hånden. Etter at kondomet var kommet på, holdt C med den ene hånden rundt penis mens hun gjorde noen få masturberingsbevegelser opp og ned. B vegret seg for å ta del handlingen og holdt seg stort sett for øynene mens handlingen pågikk. Før de dro fra gården fikk de hver 200 kroner.

Tiltalte har forsettlig overtalt de fornærmede til å ta på ham kondom på hans helt eller delvis erigerte penis, holde i penisen og bevege hånden frem og tilbake, alt mot vederlag på kr 200 til hver. Tiltalte blir derfor i forhold til C å dømme for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ og straffeloven § 203 bokstav a. I tillegg må han dømmes for forsettlig overtredelse av straffeloven § 199 første ledd. Bestemmelsen omfatter personer som «sosialt sett har fungert som fornærmedes far eller på annen måte deltatt i omsorgen for fornærmede». Lagmannsretten legger til grunn at tiltalte fungerte som det som kan karakteriseres som en «reservebestefar» for C og hun opplevde trygghet i hans nærvær. Hun hadde en nær relasjon til ham kjennetegnet ved blant annet hyppig og omfattende kontakt.

I forhold til B foreligger forsøk på overtredelse av straffeloven § 203 bokstav a) ved at tiltalte forsettlig forsøkte å overtale B til å ta på ham et kondom mot vederlag på 200 kroner.

Tiltalte skal videre dømmes for overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c) – krenkende eller annen uanstendig adferd overfor barn under 16 år – ved at tiltalte forsettlig satte på en pornofilm som beskrevet og viste denne i ca 10 minutter for de fornærmede.

Ved reaksjonsfastsettelsen er det overgrepet mot C som veier tyngst. Straffenivået for seksualforbrytelser er hevet markert de senere år, blant annet i saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn.

Domfellelsen i forhold til tiltalepostene I b) og II gjelder handlinger som ligger i det nedre sjikt av det som omfattes av begrepet «seksuell omgang» og dette avspeiles i reaksjonsfastsettelsen.

Begge de fornærmede har fått bistand etter at saken kom opp; C har hatt oppfølging fra Barnehuset i noen måneder og B har hatt kontakt med alternativ behandling for å glemme det som har skjedd. Direkte skadevirkninger er ikke dokumentert påvist, men det er generelt en latent risiko for at slike virkninger kan inntreffe på et senere tidspunkt.

Tiltalte har fått påvist en kronisk ondartet blodsykdom/kreft (lymfekreft) nærmere dokumentert i fremlagt legeerklæring. Dette tillegges noe vekt ved straffutmålingen.

Lagmannsretten er kommet til at straffen passende kan settes til fengsel i 1 år og 6 måneder. Særlig under henvisning til saksbehandlingstiden fra tingrettens dom og tiltaltes sykdom, gjøres 6 måneder av straffen betinget på vanlige vilkår. Til fradrag i straffen går 1 dag for utholdt varetekt.

Ved straffutmålingen er straffeloven § 62 anvendt.
 
Sivilt krav:

Etter skadeserstatningsloven § 3-5, jf § 3-3, kan den som har tilføyd en krenking eller utvist mislig atferd som nevnt bl.a. i straffeloven §§ 192-199, pålegges å betale den fornærmede et oppreisningsbeløp som retten finner rimelig til erstatning for den voldte «tort og smerte» og for annen krenking eller skade av ikkeøkonomisk art. Det heter videre at retten ved krenking eller mislig atferd som nevnt bl.a. i straffeloven § 195, ved utmålingen skal legge vekt på handlingens art, hvor lang tid forholdet har pågått, om handlingen er et misbruk av slektskapsforhold, omsorgsforhold, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, og om handlingen er begått på en særlig smertefull eller krenkende måte.

Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt-2011-743 om erstatningsnivået i voldtektssaker, gir veiledning om nivået også når det gjelder andre seksualforbrytelser.

Sammenholdt med de konkrete straffutmålingshensyn som fremgår av premissene foran, settes erstatningen til C til 50 000 kroner.

Ved avgjørelsen av det sivile krav har bare fagdommerne deltatt.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:
1. A, f. 0.0.1948, frifinnes for tiltalens post I a) og IV a).
2. A, f. 0.0.1948, dømmes for

ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 195 første ledd første straffalternativ,

ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 199 første ledd,

ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 203 bokstav a),

ett tilfelle av overtredelse av straffeloven § 203 bokstav a) jf § 49,

to tilfeller av overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c),

alt sammenholdt med straffeloven § 62, til fengsel i 1 – ett – år og 6 – seks – måneder, hvorav 6 – seks – måneder er betinget på vanlige vilkår, jf straffeloven § 52 flg. Til fradrag i straffen går 1 – en – dag for utholdt varetekt.
3. A dømmes til innen 2 – to – uker å betale oppreisningserstatning til C med 50.000 – femtitusen – kroner.

Les mer om advokathjelp ved seksuelle overgrep og voldsoffererstatning.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!