fbpx

LB-2012-65586: Oppreisning etter seksuelt misbruk av mindreårig under 14 år

Sist oppdatert 19. august 2015 av Advokat Eirik Teigstad

En 22 år gammel mann ble dømt til 2 år og 3 måneder fengsel for seksuell omgang med barn under 14 år. Tiltalte hadde oralsex og analt samleie med en 13 år gammel gutt. Ved straffeutmålingen ble det lagt noe vekt på sakens alder. Erstatning for det seksuelle overgrepet ble satt til 100 000 kroner.

 

Oslo statsadvokatembeter har ved tiltalebeslutning av 10. november 2011 satt A, født 0.0.1987, under tiltale for overtredelse av:

Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, jf. § 206

for å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen var samleie.

Grunnlag:

Lørdag 2. januar 2010 om ettermiddagen/kvelden på X Hotell i Oslo, førte han penis inn i endetarmen/endetarmsåpningen og/eller inn i munnen til B, født 0.0.1996.

Oslo tingrett avsa 13. mars 2012 dom med slik domsslutning:

A født 0.0.1987, er dømt for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd andre straffalternativ jf. § 206 til fengsel i tre år.

Han er videre dømt til å betale oppreisning til B f. 0.0.96 med kr 100 000 innen to uker fra forkynning, med tillegg av lovens rente fram til betaling.

Han er også dømt til å betale sakskostnader med kr 20 000.

A har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet, straffutmålingen og idømmelse av sakskostnader. Han har også begjært ny behandling av det sivile krav. Anken er henvist til ankeforhandling etter straffeprosessloven § 325, jf. § 321 tredje ledd. Ankebehandlingen omfatter også det sivile kravet.

Ankeforhandling ble holdt 6. – 8. november 2012 i Borgarting lagmannsretts hus. A og åtte vitner har gitt forklaring. Øvrig bevisførsel fremgår av rettsboken.

Lagmannsretten var ved ankeforhandlingen satt med lagrette i medhold av straffeprosessloven § 352. Lagretten ble overensstemmende med tiltalebeslutningen stilt ett hovedspørsmål. Spørsmålet lød:

Spørsmål 1 – hovedspørsmål

(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer.)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen var samleie?

Grunnlag:

Lørdag 2. januar 2010 om ettermiddagen/kvelden på X Hotell i Oslo, førte han penis inn i endetarmen/endetarmsåpningen og/eller inn i munnen til B, født 0.0.1996.

Spørsmålet ble besvart med ja. Lagrettens kjennelse legges til grunn for dommen, jf. straffeprosessloven § 40 første ledd.

Aktor la ned slik påstand:
1. A, født 0.0.1987, dømmes for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, jf. § 206 til en straff av fengsel i 3 – tre – år, hvorav 1 – ett- år gjøres betinget med en prøvetid på 2 – to – år, jf. straffeloven § 52 nr. 1 og § 53 nr 1.
2. A idømmes saksomkostninger fastsatt etter rettens skjønn, jf. Straffeprosessloven § 436 annet ledd, jf. Første ledd.

Bistandsadvokaten la ned slik påstand:

A dømmes til å betale oppreisning til B etter rettens skjønn, begrenset oppad til kr 100 000,- med tillegg av rente etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra forfall til betaling skjer.

Forsvareren la ned slik påstand:

Tiltalte anses på mildeste måte og tilpliktes å betale oppreisning med kr 80 000.

Lagmannsretten bemerker

Lagmannsretten legger til grunn at tiltalte og fornærmede ble kjent med hverandre i november 2009 på nettstedet Gaysir, en portal for homofile og bifile. Fornærmede hadde der opprettet en profil som anga at han var 16 år.

På bakgrunn av fornærmedes forklaring og utskrift fra MSN logg mellom tiltalte og fornærmede er retten overbevist om at fornærmede relativt raskt fortalte at han var 13 år. Retten er videre overbevist om at tiltalte fortalte at han var 18 år, til tross for at han var 22 år. Utskrift av MSN loggen viser at de hadde sexfikserte samtaler seg i mellom. Fornærmede har forklart at de også hadde webchat der de viste seg nakne for hverandre.

Tiltalte og fornærmede avtalte etter en stund å møtes. De møtte hverandre 2. januar 2010 på Triaden på Lørenskog for deretter å kjøre til Rica Helsfyr Hotell der tiltalte hadde bestilt et rom. De så på film og hadde oral- og analsex. Fornærmede har forklart at han var litt betatt av tiltalte og håpet at de skulle bli kjærester. Etterpå kjørte tiltalte fornærmede til bussen.

Fornærmede ble kort tid etter sammen med en gutt på 16 år, og det ble ikke noe mer kontakt mellom fornærmede og tiltalte.

Fornærmede fikk personlige problemer ut over i januar 2010. Han skulket skolen og begynte med selvskading. Han fortalte sin nye kjæreste om hva som hadde skjedd mellom ham og 18-åringen. Han fortalte også at han kort tid forut for den hendelsen hadde hatt oralsex med en 35-åring mann han hadde møtt gjennom Gaysir. Kjæresten ble bekymret for fornærmede og informerte fornærmedes foreldre. Forholdet ble anmeldt 8. februar 2010. Tiltalte ble etter sporing på fornærmedes datamaskin identifisert av politiet i september 2010.

Det må av allmennpreventive grunner reageres strengt mot seksuell omgang med barn under 14 år. På den tid handlingen fant sted var minstestraffen fengsel i 2 år. Minstestraffen er senere øket til fengsel i 3 år. Endringen ble vedtatt ved lov av 19. juni 2009, men trådte først i kraft 25. juni 2010.

For handlinger begått etter vedtakelse av straffskjerpelsen men før endringen trådte i kraft, uttalte Høyesterett i dom inntatt i Rt-2009-1412 i avsnitt 33 og 34:

Vår sak gjelder som nevnt straffbare handlinger som er begått før den nye loven av 2009 som forarbeidene knytter seg til, ble vedtatt. For denne gruppen straffbare handlinger er jeg, ut fra de bærende synspunkter i Høyesteretts kjennelse i Rt-2001- 1674 – synspunkter som jeg fullt ut deler – kommet til at lovgiverens uttalelser om skjerpet straffenivå i forarbeidene til loven av 2009 ikke kan tillegges noen selvstendig vekt.

Når det gjelder straffenivået i den foreliggende sak, må det riktige være å ta utgangspunkt i dagens straffenivå, slik det kommer til uttrykk i rettspraksis fra de senere år. Det er tale om et nivå som skrittvis har beveget seg i retning av strengere straff. Slik har det vært både før og etter endringen i bestemmelsene om seksuallovbrudd i 2000. Denne utviklingen bør fortsette.

I forbindelse med lovendringen foretok departementet en gjennomgang av rettspraksis. Det fremgår av Prop.97 L (2009-2010) side 25 at straffenivået for overtredelse av straffeloven § 195 lå i sjiktet mellom fengsel i 1-2 år. I saker der minstestraffen på 2 års fengsel kommer til anvendelse, er den utmålte straff som oftest bare lite over minstestraffen.

Lagmannsretten er av den oppfatning at den handling tiltalte er funnet skyldig i, ikke peker seg spesielt ut verken i den ene eller andre retning. Utgangspunktet for straff må således være normalstraffenivået for denne type handlinger. Under henvisning til det ovenfor refererte nivå før lovendringen sammenholdt med Høyesteretts signaler om en skrittvis økning av straffen, er lagmannsretten av den oppfatning at utgangspunktet for straff i denne saken ligger på fengsel i mellom 2 år og 3 måneder og 2 år og 6 måneder.

Det er nå nær tre år siden handlingen fant sted. Etterforskningen var i begynnelsen tidkrevende da tiltaltes identitet ikke var kjent. Tiltalte ble avhørt første gang den 22. oktober 2010. Avhøret førte til nye etterforskningsskritt. Tiltale begjærte den 21. desember 2010 fornærmede avhørt på nytt. Avhøret ble avholdt 8. mars 2011. Etterforskningen var etter lagmannsrettens vurdering på dette tidspunkt i det vesentlige ferdig. Tiltale ble likevel ikke tatt ut før 10. november 2011. Det er ikke påvist noen spesiell grunn til at tiltale ikke ble tatt ut tidligere. Lagmannsretten legger således til grunn at saken har ligget uvirksom i over seks måneder, hvilket er spesielt uheldig i en sak med en relativt ung lovbryter. Både tiltalte og hans far tok kontakt med politiet for å få fortgang i saken. Etter lagmannsrettens vurdering har ventetiden vært til dels sterkt belastende for tiltalte. Dette må tas i betraktning i formildende retning ved straffutmålingen.

Lagmannsretten kan ikke se at det foreligger andre formildende eller straffskjerpende omstendigheter. Lagmannsretten bemerker i denne forbindelse at det ikke anses som en formildende omstendighet at fornærmede samtykket/ønsket den seksuelle omgangen. Retten viser til at fornærmede bare var 13 år og således ikke var gammel nok til å ta et slikt valg.

Straffen settes etter dette til fengsel i 2 år og 3 måneder. 9 måneder av straffen gjøres betinget med en prøvetid på 2 år, jf. straffeloven §§ 52-54.

Fornærmede har krevd oppreisningserstatning med 100 000 kroner. Lagmannsretten finner at fornærmede bør tilkjennes oppreisning med hjemmel i skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b, jf. § 3-3. Det følger av rettspraksis at man ved utmålingen av beløpets størrelse bl.a. skal legge vekt på handlingens objektive grovhet, skadevolderens skyld, fornærmedes subjektive oppfatning av krenkelsen og arten og omfanget av de påførte skadevirkningene. På enkelte områder har det utviklet seg veiledende normer for oppreisningsnivået. For voldtekt er således normen 150 000 kroner, jf. Rt-2011-743.

Det er ikke utviklet en norm for oppreisning ved seksuell omgang med barn under 14 år. Sett hen til det skadepotensiale handlingen utgjør for fornærmede, som var 13 år, og til at tiltalte, som var 22 år på gjerningstidspunktet, utnyttet fornærmedes umodenhet, finner lagmannsretten en oppreisning på 100 000 kroner, slik tingretten har fastsatt, rimelig. Lagmannsretten bemerker at en ikke har funnet grunn til å se hen til at fornærmede også kan ha/få skadevirkninger etter overgrepet fra 35-åringen. Overgrepet fra tiltalte i nærværende sak må uansett vurderes for seg.

Anken over oppreisningen blir etter dette å forkaste.

Anken har for øvrig ikke gått tiltalte i mot. Han skal således ikke ilegges saksomkostninger for lagmannsretten, jf. straffeprosessloven § 436 annet ledd. Sett hen til at tiltalte skal sone en lengre fengselsstraff, og at han er idømt et større erstatningsansvar, er lagmannsretten av den oppfatning at han heller ikke bør ilegges saksomkostninger for tingretten.

Dommen er enstemmig.

Oppreisningskravet er utelukkende behandlet av lagmannsrettens fagdommere, jf. straffeprosessloven § 376 e første ledd.

Domsslutning
1. A, født 0.0.1987, dømmes for overtredelse av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, jf. § 206, til fengsel i 2 – to – år og 3 – tre – måneder, hvorav 9 – ni – måneder gjøres betinget med en prøvetid på 2 – to – år, jf. straffeloven §§ 52 – 54.
2. Anken over oppreisningserstatningen, tingrettens domsslutning andre avsnitt, forkastes.
3. Saksomkostninger ilegges ikke verken for tingrett eller lagmannsrett.

Les mer om anmeldelse av voldtekt og om bytte av bistandsadvokat.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!