fbpx

LG-2012-74031: Oppreisning etter seksuelle handlinger og seksuelt krenkende atferd mot mindreårig

Sist oppdatert 23. august 2016 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble dømt til 6 måneder i fengsel etter å ha blitt anmeldt for seksuelle handlinger, og seksuelt krenkende atferd overfor en jente under 16 år. Fornærmede ble tilkjent 20 000 kroner i erstatning for overgrepene.

 

Fjordane tingrett avsa 12.09.2011 dom med slik domsslutning:
1. A, fødd 0.0.1981, blir dømd for brot på straffelova § 200 andre avsnitt første setning, straffelova § 201 litra c) og straffelova § 204a første avsnitt litra a) til fengsel i 6 -seks- månader, jf. straffelova § 62 første avsnitt. Dommen er fellesstraff med betinga del av Drammen tingrett sin dom av 14.04.2009, jf. straffelova § 54 nr. 3.

Fullføringa av 90 – nitti- dagar av straffa blir utsett i medhald av straffelova §§ 52-54 med ei prøvetid på 2 – to- år.

Varetekt kjem til frådrag med 6 -seks- dagar.
2. A, fødd 0.0.1981, betalar i oppreisingserstatning til B 20 000 – tjuetusen 0/100- kroner innan 2 -to- veker etter forkynning av dommen med tillegg av lova si rente ved for sein betaling frå forfall til betaling skjer.
3. Sakskostnader vert ikkje idømt.

A har rettidig anket dommen til lagmannsretten. Anken gjelder bevisvurderingen under skyldspørsmålet for tiltalens post I og III, saksbehandlingen under post III samt idømt oppreisningserstatning. Ved lagmannsrettens beslutning av 30.05.2012 ble anken – for så vidt gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet vedr. tiltalens poster I og III og det sivile rettskravet – henvist til ankeforhandling.

Statsadvokatene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane har ved tiltalebeslutning av 23.05.2011 satt A, født 0.0.1981 under tiltale ved Fjordane tingrett, og har i forbindelse med de postene som skal overprøves fremmet den samme tiltalebeslutningen for lagmannsretten. A, født 0.0.1981, er satt under tiltale for overtredelse av:
«I Straffeloven § 200 annet ledd første punktum.

for å ha foretatt seksuell handling med barn under 16 år.

Grunnlag

Ved en anledning i tiden omkring lørdag 25. april 2009 i X la han seg inntil B, født 0.0.1997. Han førte sin kropp mot henne, slik at hun følte hans penis mot låret og foretok deretter samleiebevegelser mot henne og førte hånden sin flere ganger over kjønnsorganet hennes utenpå pysjamasen. Deretter dro han henne inntil seg slik at hun følte hans penis mot kroppen.
II Straffeloven § 201 bokstav c

For ord eller i handling å ha utvist seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år.

Grunnlag

I tidsrommet mellom lørdag 20. og tirsdag 23. februar 2010 i Y og/eller Z sendte han flere tekstmeldinger til C, som er født 0.0.1997. Meldinga uttrykte konkret ønske om å oppnå seksuell omgang med henne og andre mindreårige jenter, blant annet ved spørsmål om de ville knulle eller suge ham, eller finne en jente i femte eller sjette klasse som ville bli pult, at han ble kåt av yngre som tør å ha seksuell forbindelse med eldre samt andre formuleringar med samme meningsinnhold.
III Straffeloven § 204a første ledd bokstav a

For å ha vært i besittelse av eller mot vederlag å ha gjort seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn.

Grunnlag

Torsdag 4. februar 2010 i Y hadde han til sammen cirka 10 bildefiler og 4 videofilmer som viser fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn.»

A er født 0.0.1981, og han bor i — 0, 0000 Y. Han er ugift, uten forsørgelsesbyrde og er selvstendig næringsdrivende.

Ankeforhandling ble holdt i lagmannsrettens lokaler i Bergen 16. – 17.01.2013. Tiltalte møtte sammen med sin forsvarer og gav forklaring. Lagmannsretten mottok forklaring fra 10 vitner og fikk avspilt 2 dommeravhør av fornærmede B. Det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken.

Påtalemyndigheten har nedlagt slik påstand:

A, f. 0.0.1981 dømmes for overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd første punktum og straffeloven § 204a første ledd bokstav a, og det forhold hvor skyldspørsmålet er rettskraftig avgjort ved Fjordane tingretts dom av 12.09.2011, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av fengsel i 6 måneder. Straffen er en felles straff med den betingede delen av Drammen tingretts dom av 14.04.2009. Fullbyrdingen av 120 dager av straffen utsettes med en prøvetid på 2 år, jf. straffeloven §§ 52-54. Til fradrag i straffen kommer seks dager for utholdt varetekt.

Bistandsadvokaten har nedlagt slik påstand:

A dømmes til, innen 14 – fjorten – dager, å betale til B en oppreisningserstatning, fastsatt etter rettens skjønn, oppad begrenset til kr 40.000,- med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall og til betaling skjer.

Forsvarer har nedlagt slik påstand:
1. Tiltalte frifinnes for tiltalebeslutningens poster I og III.
2. Tiltalte frifinnes for det sivile kravet.
3. Subsidiært; tiltalte anses på mildeste måte.
 
Lagmannsretten skal bemerke:

Lagmannsretten legger til grunn at B, som er født 0.0.1997, den siste helgen i april 2009 var på besøk hos sin mor D i X. Hun var sammen med søsteren E og broren F. Noen år tidligere hadde E blitt kjent med tiltalte. B hadde også truffet tiltalte tidligere idet hun og E hadde vært med ham på kino. Tiltalte ble på denne bakgrunn invitert til å være med da barna skulle besøke sin mor i X.

Lørdag 25.04.2009 var tiltalte og B på en fjelltur. Det finnes bevist at tiltalte under fjellturen, i en situasjon da han og B satt på en «krakk eller benk», dro B inntil seg slik at B satt mellom bena til tiltalte inntil ham.

Det finnes bevist at tiltalte natt til søndag 26.04.2009 la seg i en dobbelseng mellom E og B. Videre finnes det bevist at tiltalte forsettlig førte kroppen sin mot Bs kropp slik at hun følte hans penis mot låret. Dessuten finnes det bevist at tiltalte deretter foretok samleiebevegelser mot B og at tiltalte førte hånden sin flere ganger over kjønnsorganet hennes utenpå pyjamasen. Tiltalte dro ved anledningen B inntil seg slik at hun følte hans penis mot kroppen. B kjente ubehag og ble redd. Hun gikk ned i stuen og ble værende der en stund. Tiltalte gikk etter en tid også ned dit, og han ba da B om unnskyldning for det inntrufne.

Lagmannsretten har ved bevisbedømmelsen lagt vesentlig vekt på fornærmede Bs forklaring under dommeravhør avholdt av Gjøvik tingrett ved Barnehuset på Hamar 01.07.2009. Fornærmede ga ved anledningen en detaljert og troverdig forklaring som bekrefter forholdet i tiltalebeslutningens post I. Fornærmede, som da var 12 år, viste under avhøret en adekvat og tillitvekkende oppførsel. Så vel innholdet i forklaringen som hennes opptreden under avhøret vektlegges således ved bevisvurderingen. Forklaringen harmonerer godt med forklaringer fornærmede kort tid etter hendelsen ga til vitnet G og vitnet H. Tilsvarende gjelder de forklaringer fornærmede ca. to uker etter hendelsen ga til faren Is samboer, og senere samme dag til sin far. Tiltalte har for sitt vedkommende erkjent at han på et tidspunkt den aktuelle natten la seg i dobbelsengen mellom E og B. Det tas også i betraktning ved bevisbedømmelsen. Tiltalte ble i 2004 domfelt for flere overtredelser av straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, for overtredelser av straffeloven § 196 første ledd og for overtredelse av straffeloven § 204 første ledd. Han ble blant annet domfelt for flere tilfeller av seksuell omgang i form av samleie med barn under 14 år. Under henvisning til dette legges til grunn at tiltalte føler seg tiltrukket av jenter under 14 år. Også dette vektlegges ved den totalvurdering bevisbedømmelsen bygger på. Lagmannsretten finner sitt bevisresultat sikkert.

Det er på det rene at B nå ikke ønsker at tiltalte skal domfelles. Hun har i dommeravhør 15.03.2012 tatt avstand fra det hun tidligere har forklart. Under henvisning til innholdet i forklaring og fornærmedes opptreden under dommeravhøret finner lagmannsretten at den forklaringen ikke gir grunnlag for tvil vedrørende skyldspørsmålet for så vidt gjelder tiltalebeslutningens post I. Det synes klart at fornærmede i alle fall de siste par årene har vært inne i en svært dårlig utvikling. Utviklingen er preget av vesentlige problemer i omsorgssituasjonen og betydelige skolevansker. Fornærmede har gjennomført en rekke rømninger de siste årene. Hun ruser seg og oppsøker voksne menn. Hun har blant annet tatt kontakt med tiltalte som har hentet henne ved hjemmet og bragt henne tilbake etter midnatt. Det synes på det rene at fornærmede nå ønsker å ha et godt forhold til tiltalte, og lagmannsretten finner at en med sikkerhet kan legge til grunn at dette er bakgrunnen for den forklaring hun gav i det siste dommeravhøret. At forklaringen i sistnevnte avhør ikke er riktig bekreftes også av de politiforklaringer E har avgitt. Hun bekreftet i sine politiforklaringer den episoden som er grunnlaget for tiltalebeslutningens post I. At fornærmedes siste forklaring er uriktig støttes også av det forhold at fornærmede ved flere anledninger har gitt uttrykk for at hun ikke synes forholdet i tiltalebeslutningens post I er alvorlig nok til at tiltalte fortjener straff. I denne forbindelse har hun ved flere anledninger vist til at ett overgrep foretatt av en annen person var langt mer alvorlig og til at forholdet til tross for dette ble henlagt. Fornærmedes far, I, opplyste under sin forklaring for lagmannsretten at fornærmede under ankeforhandlingen til ham gjentok forannevnte og dessuten viste til at tiltalte ikke burde straffes fordi det nå har gått så lang tid siden forholdet fant sted. Det kan således konstateres at fornærmede ved en rekke anledninger motsier seg selv. At fornærmede lyver om en rekke forhold for øvrig bekreftet av J som fungerer som lærer for B. Også overfor J har fornærmede motsagt seg selv, herunder om det forhold som er omhandlet i tiltalebeslutningen post I.

Tiltalte blir etter dette å domfelle for en forsettlig overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd første punktum.

Lagmannsretten finner videre bevist at tiltalte forsettlig har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningens post III, i det tiltalte torsdag 04.02.2010 i Y hadde til sammen 12 bildefiler og 4 videofiler som viser fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. Lagmannsretten har ved bevisvurderingen her lagt avgjørende vekt på den dokumentasjon i form av bildefiler og videofiler som ble forevist som en del av politioverbetjent Odd Arve Solvågs forklaring for lagmannsretten. Lagmannsretten legger til grunn som sikkert at bildefilene og videofilene kun omfatter barn under 18 år, og at samtlige bildefiler og videofiler viser seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn. Når det gjelder bildefilene gjelder dette følgende: utdraget for lagmannsretten s. 84 linje 2 bildene 1 og 2, linje 3 bilde 1, linje 4 bilde 3, nevnte utdrag s. 85 linje 1 bildene 1-3, linje 2 bildene 1 og 3, linje 3 bilde 2 og de to bildene linje 4. Når det gjelder videofilene gjelder det 4 av i alt 7 med «— – —@hotmail.no. Det er bekreftet at bruker var 12 år.

Når det gjelder tiltalebeslutningens post II vises det til Fjordane tingretts dom av 12.09.2011 for så vidt angår avgjørelsen av skyldspørsmålet og den nærmere beskrivelse av forholdet.

Tiltalte skal etter dette straffes for en overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd første punktum, en overtredelse av straffeloven § 201 bokstav c og en overtredelse av straffeloven § 204a første ledd bokstav a.

Det dominerende forholdet ved straffutmålingen er handlingen mot et barn som på handlingstidspunktet var 12 år og 3 måneder. Tiltalte var da ca. 28 år. Det vises for så vidt til det som fremgår av domsgrunnene foran. Tiltalte var en venn av familien, og overgrepet har preg av et tillitsbrudd. Fornærmede var på samvær hos sin mor og hadde behov for å kunne kjenne seg trygg og ivaretatt der hun var. Det legges til grunn at fornærmede opplevde hendelsen som «ekkel» og at hun har fått problemer som følge av den i ettertid. I straffeskjerpende retning legges det vekt på at tiltalte tidligere er domfelt for tilsvarende forhold.

Tiltalte ble ved Drammen tingretts dom av 14.04.2009 dømt til fengsel på vilkår i 120 dager. De forhold han nå dømmes for er utført i prøvetiden for nevnte dom. Det er tale om likeartede forhold, og lagmannsretten finner etter en samlet vurdering at det bør utmåles en felles straff, jf. straffeloven § 54 nr. 3.

Lagmannsretten finner en straff av fengsel i 6 måneder passende. Straffen er, som nevnt, en felles straff med den betingede delen av Drammen tingretts dom av 14.04.2009.

Det er på det rene at det har tatt svært lang tid å etterforske og iretteføre denne saken. Den samlede saksbehandlingstiden er ca. 3 år og 9 måneder. Lagmannsretten finner at en så lang saksbehandlingstid innebærer en krenkelse av EMK artikkel 6 nr.1, og finner at det bør legges ikke ubetydelig vekt på dette ved straffutmålingen. Som følge av krenkelsen bør fullbyrdingen av 120 dager av fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på 2 år og ellers på vanlige vilkår, jf. straffeloven §§ 52-54. Tiltalte har krav på 6 dager fradrag i straffen som følge av utholdt varetekt.

Lagmannsretten finner bevist at tiltalte har forvoldt slik skade på fornærmede at han bør pålegges å betale henne en slik engangssum som retten finner rimelig til erstatning (oppreisning) for den voldte tort og smerte, jf. skadeserstatningsloven § 3-5. For så vidt gjelder selve handlingen og fornærmedes forhold vises det til domsgrunnene foran. Det legges til grunn som bevist at fornærmede er påført psykisk skade i form av adferdsforstyrrelse og at tiltaltes forhold representerer en nødvendig betingelse eller årsaksfaktor som har en slik stilling i det samlede bilde at det er naturlig å knytte ansvar til den. Det tas i betraktning at fornærmede også har vært utsatt for andre belastninger og at tiltaltes forhold derfor ikke er eneste årsaksfaktor. Lagmannsretten finner etter en samlet vurdering at det finnes rimelig å fastsette oppreisningen til kr 20.000,-.

Dommen er enstemmig.

Domsslutning:
1. A, f. 0.0.1981 dømmes for overtredelse av straffeloven § 200 annet ledd første punktum og straffeloven § 204a første ledd bokstav a, og det forhold hvor skyldspørsmålet er rettskraftig avgjort ved Fjordane tingretts dom av 12.09.2011, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd, til en straff av fengsel i 6 måneder. Straffen er en felles straff med den betingede delen av Drammen tingretts dom av 14.04.2009. Fullbyrdingen av 120 dager av straffen utsettes med en prøvetid på 2 år, jf. straffeloven §§ 52 – 54. Til fradrag i straffen kommer seks dager for utholdt varetekt.
2. A plikter, innen 2 – to- uker etter forkynnelsen av denne dommen, å betale kr 20.000 – tjuetusen kroner til B, med tillegg av lovens forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

Dersom du anmelder et overgrep vil du kunne ha krav på bistandsadvokat. Les mer om dette her.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!