fbpx

ENV-2014-843: Oppreisning etter seksuell omgang

Sist oppdatert 11. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Vedtak av Erstatningsnemnda for voldsofre (nemnda):

NN tilkjennes kr 100 000 i voldsoffererstatnings fra staten.

 

Aktuelle saksopplysninger:

 

Dato:

24.09.2014

 

 

ENV saksnr:

2014/843

KFV saksnr:

14/01403

Klage mottatt SRF:

07.03.2014

Klage mottatt KFV:

20.02.2014

 

Hendelsesdato:

10.04.2011

 

 

Politianmeldt:

12.04.2011 til x politidistrikt.

 

 

Avgjort:

Henlagt den 02.04.2012 grunnet ukjent gjerningsmenn.

 

 

Søknadsdato:

04.03.2013

 

 

Rettsgrunnlag:

Voldsoffererstatningsloven

 

 

 

NN skal ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep i x av to ukjente skadevoldere. Som følge av dette skal søker ha fått psykiske skader.

Det er søkt om oppreisning med kr 150 000.

Klagen gjelder vedtak av 31. januar 2014 fra Kontoret for voldsoffererstatning (KFV), hvor søknaden ble avslått fordi KFV ikke fant det klart sannsynliggjort at søker hadde vært utsatt for en straffbar handling etter voldsoffererstatningsloven § 1.

Advokat x har på vegne av søker påklaget vedtaket. Klagen er begrunnet med at KFV har vurdert bevisene feil.
 

Vurdering:

For å tilkjenne voldsoffererstatning må det være klart sannsynliggjort at søker har vært utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, og fått en personskade som følge av dette, jf. voldsoffererstatningsloven § 1 jf. § 3 fjerde ledd. Selv om beviskravet ikke er like strengt som for domfellelse i en straffesak, må det likevel foreligge en kvalifisert grad av sannsynlighetsovervekt.

Begrepet «straffbar handling» må anvendes i lys av EMK art. 6 nr. 2. Nemnda foretar en selvstendig vurdering av bevisene i saken og vurderer de anførte handlinger i forhold til et eventuelt erstatningsansvar, og ikke et eventuelt straffeansvar. Innvilgelse av voldsoffererstatning rokker derfor ikke ved henleggelsen.

Nemnda viser til bevisgjennomgangen som fremgår av KFVs vedtak av  31. januar 2014, herunder søkers forklaring i egenerklæring og politiavhør den 29. april 2011. Søker har forklart at hun ble overfalt på vei hjem fra byen av to ukjente skadevoldere. Den ene skal ha holdt vakt, mens den andre holdt henne fast, kysset henne på brystene, befølte henne på innsiden av buksene, samt tvunget søker til å masturbere hans penis.

Det fremgår av rettsmedisinsk protokoll av 10. april 2011 at søker virket sjokkpreget og at hun ikke kunne forstå det som hadde skjedd. Søker ønsket ikke å fortelle så mye, og hun husket lite. De kroppslige reaksjonene som behandler observerte, var at søker var blek, kaldsvett, svimmel, kvalm og hadde magesmerter. Funn som ble gjort under undersøkelsen var en hevelse ved det ene øyet og kloremerker på halsen. Den 18. mai 2011 har politiet fått opplyst fra voldtektsmottaket i x at søker selv hadde fortalt under en oppfølgningstime at hun hadde laget skaden i ansiktet større enn den var. Dette hadde hun gjort for å bli trodd.

Det fremgår videre av epostkorrespondanse mellom søker og hennes advokat den 2. september 2011 at søker har hatt kraftige psykiske reaksjoner etter hendelsen. Hun har ikke klart å oppsøke hjelp, og har begynt å isolere seg og utvikle sosial angst og spiseforstyrrelser.

Etter nemndas syn er det klart sannsynliggjort at søker har vært utsatt for en handling som omfattes av voldsoffererstatningsloven § 1. Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at søkers forklaring underbygges av søkers umiddelbare og etterfølgende psykiske reaksjoner. Det bemerkes at søker oppsøkte voldtektsmottaket samme dag og anmeldte forholdet kort tid etter hendelsen.

Oppreisning for påført tort og smerte kan tilkjennes med en slik engangssum som finnes rimelig, voldsoffererstatningsloven § 6. Ved utmålingen legges det vekt på hvor alvorlig handlingen er isolert sett, sammenholdt med de konsekvenser handlingen har fått for søkeren.

Nemnda har funnet det bevist at søker har vært utsatt for voldtekt til seksuell omgang ved at hun har blitt holdt fast, blitt kysset på brystene, blitt befølt i skrittet på innsiden av klærne og blitt tvunget til å masturbere oppgitt skadevolders penis.

I ENV-2013-2205 ble fornærmede utsatt for voldtekt til seksuell omgang ved at oppgitt skadevolder holdt henne fast og førte inn to fingre i vagina. Fornærmede ble tilkjent kr 120 000 i oppreisning.

Nemnda er kommet til at oppreisningen passende kan settes til kr 100 000. Ved utmålingen er det lagt vekt på handlingens alvorlighet og de psykiske ettervirkningene overgrepet har fått for søker. Det er sett hen til at søker har begynt å isolere seg og utvikle sosial angst og spiseforstyrrelser.

Klagen har ført frem.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!