fbpx

LG-2012-100028: Oppreisning etter forsøk på voldtekt

Sist oppdatert 4. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Fornærmede ble utsatt for vold, da tiltalte forsøkte å tiltvinge seg seksuell omgang. Tiltalte ble dømt til 2 år og 3 måneders fengsel, samt til å betale 125 000 kroner i erstatning for overgrepet.

Saken gjelder bevisanke i straffesak. Sunnhordland tingrett avsa 25. april 2012 dom med slik domsslutning: A, fødd 0.0.1986, blir dømd for brot på straffelova § 192 første ledd bokstav a, jfr annet ledd bokstav a, jfr straffelova § 49 til fengsel i 2 -to- år og 3 -tre- månader. Fullføringa av 1 -eitt- år av straffa blir utsett i medhald av straffelova §§ 52-54 med ei prøvetid på to år. Varetekt kjem til frådrag i fengselstraffa som skal sonast, med 1-ein- dag-. A, fødd 0.0.1986 blir dømt til å betala oppreising til B med kr 100.000,- -eitthundretusen 00/100- innan to veker etter forkynning av dommen. A har inngitt anke. Ved Gulating lagmannsretts beslutning av 28. juni 2012 ble anken henvist til behandling. Ved tiltalebeslutning utferdiget av Rogaland statsadvokatembeter av 12. desember 2011 er A satt under tiltale ved Gulating lagmannsrett for overtredelse av Straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a, jf. strl § 49 for ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang og den seksuelle omgang var forsøk på samleie Grunnlag: Søndag 18. oktober 2009 ca. kl 19.00 i —vegen 00 i X på Y, sa han til B, f. 0.0.1991, at han ville ha sex med henne, eller lignende, samtidig som han rev av henne bukse og truse. Da hun forsøkte å rømme ut et vindu, dro han henne tilbake i leiligheten og førte en eller flere fingre inn i hennes skjede, hvorpå han forsøkte å føre sin penis inn i hennes skjede. Han lyktes ikke i sitt forehavende, idet B gjorde fysisk og verbal motstand, blant annet ved at hun sa at han ‘måtte slutte ellers ville hun ringe politiet’, eller lignende. Ankeforhandling er holdt i Gulating lagmannsrett 18.- 20. februar 2013. Foruten fornærmede og tiltaltes forklaringer, ble det avhørt 7 vitner og foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken. Ved hovedforhandlingen ble det benyttet tolk i språket Tigrinja. A er født 0.0.1986, og kommer i likhet med fornærmede opprinnelig fra Eritrea. Han har hatt opphold i Norge siden februar 2008 og bor nå i — 0, 0000 Oslo. A arbeider som renholder og har en nettoinntekt på ca. kroner 15 000,- pr måned. Han opplyser å være ugift og uten forsørgelsesbyrde. Han er uformuende og tidligere ustraffet. Han erklærte seg ikke straffskyldig. Lagretten ble forelagt følgende spørsmål: Spørsmål 1 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer) Er tiltalte A skyldig i ved vold å ha skaffet seg seksuell omgang, ved å ha forholdt seg slik: Søndag 18. oktober 2009 ca. kl 19.00 i —vegen 00 i X på Y, rev han av B bukse og/eller truse. Da hun forsøkte å rømme ut et vindu, dro han henne tilbake i leiligheten og dyttet og/eller dro henne opp i 2.etasje. I 2.etasje dro han henne inn fra terassen, da hun forsøkte å unnslippe og/eller presset henne ned på en sofa, hvoretter han førte en eller flere fingre inn i hennes skjede, og/eller forsøkte å føre sin penis inn hennes skjede? Spørsmål 2 – tilleggsspørsmål: (Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 1. For å svare ja på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer) Omfatter den i spørsmål 1 – hovedspørsmål – tvungne seksuelle omgangen også forsøk på samleie? Lagretten har besvart hovedspørsmålet med ja, men svart nei på tilleggsspørsmålet. Retten besluttet å legge lagrettens kjennelse til grunn. Tiltalte er følgelig skyldig i overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a). Ut over det som fremgår av spørsmålsskriftet finner lagmannsretten med de beviskrav som gjelder i straffesaker, å kunne legge følgende til grunn for dommen: Så vel tiltalte som fornærmede er begge fra samme distrikt i Eritrea. De kom uavhengig av hverandre til Norge i 2008. Fornærmede kom noe senere på året enn tiltalte. Fornærmede B er født 0.0.1991 og var således ca. 17 år da hun kom til Norge. Hun har gyldig oppholdstillatelse og bor nå i Bergen. B bodde på tiden for den straffbare handling på Z Mottakssenter i Æ på Y. A bodde også på Y. Han leide seg husvære i —vegen 00 på X og gikk på skole på Y. Tiltalte og fornærmede etablerte etter hvert kontakt med hverandre på Y. De hadde samme bakgrunn fra Eritrea og til dels felles kjente og kultur. Den aktuelle dagen var fornærmede invitert på besøk til tiltaltes leilighet blant annet for å spise middag. Under middagen var også en mann som leide boligen sammen med tiltalte til stede og noen slektninger av ham. Etter middagen gikk disse. Etter middagen gikk tiltalte og fornærmede ned i 1.etasje i huset (leiligheten) hvor det var internettilgang. Tiltalte skulle, etter forutgående avtale, bistå fornærmede med å søke etter opplysninger på nettet om en bror av henne som hun hadde mistet kontakten med og som hun trodde oppholdt seg i Addis Abeba. Etter en tid ble det til at fornærmede flettet håret til tiltalte mens de var på soverommet. Da hun var ferdig med det, tok hun bilder av ham. Etter å ha hygget seg slik, sa tiltalte at han ville ha sex med henne noe hun sa klart nei til. Hun forklarte også at hun var redd for å bli gravid og at hun hadde menstruasjonen. Hun håpet at dette ville stagge ham. Han hadde på dette tidspunkt mot hennes uttalte vilje dratt av henne joggebukse og truse. Tiltalte lot seg ikke stoppe. Han hentet kondom fra annen etasje og løp tilbake til soverommet. Han ble da klar over at fornærmede, delvis naken, forsøkte å rømme ut av huset gjennom soveromsvinduet. Tiltalte grep fatt i fornærmede og dro henne bort fra vinduet. Deretter førte han henne med makt opp trappen til annen etasje. Da de var kommet dit, klarte fornærmede å flykte ut på terrassen og ropte om hjelp. Tiltalte var opptatt med å finne et nytt kondom. Pakken lå oppå et kjøkkenskap. Tiltalte ble oppmerksom på at fornærmede forsøkte å tilkalle hjelp fra terrassen, og førte henne med makt tilbake til stuen. Hans penis var blottet. Han la henne med makt ned på sofaen der og førte fingrene inn i skjeden hennes med en slik brutalitet at det oppsto rifter i skjeden. Dessuten fikk hun mindre sår og en kul i pannen under de basketakene som fant sted mellom dem. Mens den utuktige omgangen fant sted, lå tiltalte oppå fornærmede. Retten vurderte lagrettens svar med hensyn til tilleggsspørsmålet på den måten at tiltalte på et tidspunkt frivillig oppga sitt fullbyrdelsesforsett etter å ha foretatt den ved vold fullbyrdete seksuelle omgangen, jf. rettsboken. Lagmannsretten legger til grunn at fornærmede for sin del opplevde hendelsen som forsøk også på voldtekt til samleie. Som lagrettens svar viser, er vilkårene for slikt straffansvar ikke oppfylt. Det er uklart hvor lenge krenkelsen i leiligheten varte. Det kan være tale om inntil 45 minutter, men det legges til grunn at det var noe mer kortvarig. Lagmannsretten bemerker at de skader som er påvist i fornærmedes skjede og på kroppen har sammenheng med den vold som tiltalte utsatte henne for i leiligheten. Kort tid etter hendelsen forlot fornærmede leiligheten sammen med tiltalte. Han fulgte henne til en bussholdeplass på X der hun tok bussen tilbake til Æ. Der fikk hun haik med en mann som med bil hentet andre passasjerer på bussen. Han kjørte henne til mottakssenteret på Z. På mottakssenteret tilkalte hun straks lederen for senteret idet hun ønsket legehjelp for blødningen i underlivet. Fornærmede fikk også kontakt med sin hjelpeverge som kom til Z etter kort tid. Politiet ble varslet og fornærmede tatt med til voldtektsmottaket i Haugesund der hun om natten gjennomgikk legeundersøkelse som avdekket de skadene hun var påført og som tidligere er beskrevet. Lagmannsretten bemerker at fornærmede innledningsvis i politiavhør søkte å holde skjult at det var tiltalte som hadde voldtatt henne, men dette kom fram etter kort tid. Hennes opplysninger innledningsvis synes å ha vært situasjonsbetinget og ha bakgrunn i at hun var redd for reaksjoner fra andre i det eritreiske miljøet. Fornærmede fryktet å bli utstøtt. Tiltalte ble siktet i saken og det foretatt ransaking på hans bopel. De funn som ble gjort samsvarer med den forklaring fornærmede ga, og som hun senere har fastholdt for tingrett og lagmannsrett. Etter først å ha benektet seksuell omgang med fornærmede overhodet, erkjente tiltalte i politiavhør at han hadde tiltvunget seg seksuell omgang med henne. Denne tilståelsen er delvis trukket tilbake. Tiltaltes forklaring for lagmannsretten er sammenfallende med fornærmedes forklaring med unntak av at det ikke ble anvendt vold eller foretatt noe rettsstridig seksuelt.   Straffutmålingen. Sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende ved reaksjonsfastsettelsen i saker om seksuelle overgrep. Fornærmede var 17 år da overgrepet fant sted og uten seksuell erfaring. Hendelsen var skremmende og det ble anvendt ikke ubetydelig vold over tid. Tiltaltes handling var hensynsløs og uten respekt for hennes integritet. Hans atferd representerte et sterkt tillitsbrudd i forhold til fornærmede som håpet at tiltalte ville være i stand til å gi henne bistand til å finne sin bror, noe tiltalte visste før hun kom. Fornærmede var ny i Norge og det var naturlig å etablere relasjon til det eritreiske miljøet på Y. Hendelsen førte til at hun følte seg utstøtt fra dette miljøet og senere flyttet til Bergen. Der er ingen formildende omstendigheter ved handlingen. Tiltalte var klar over at han ved vold forgrep seg på en ung jente som klart ga uttrykk for at hun ikke ønsket noen form for seksuell relasjon. Straffenivået har de senere år både gjennom lovgivning og praksis blitt skjerpet. På samme måte som i LA-2011-47658 gjelder saken et forhold som fant sted etter at 2005-loven ble vedtatt og en gradvis straffskjerping inntrådte. Det vises også til HR-2012-662-U der Høyesterett uttalte at det bør være en viss forskjell i straffenivået mellom en voldtekt som er omfattet av minstestraffen og annen voldtekt, men ikke et markert skille. Det vises videre til Rt-2009-405. Saken er blitt gammel uten at det skyldes tiltalte. Aktor og forsvarer er enige om at det foreligger et brudd på EMK art. 6. Lagmannsretten deler denne oppfatningen. Straffen settes etter dette passende til fengsel i 2 år og 3 måneder. På grunn av konvensjonsbruddet gjøres ett år av straffen betinget på vanlige vilkår og med en prøvetid på to år. Det straffenivået som tingretten har anvendt er lavere enn det som følger av rettspraksis.   Oppreisningserstatningen. I henhold til skadeserstatningsloven § 3-5 første ledd bokstav b) jf. § 3-3 kan ofre for voldtekt tilkjennes erstatning for « den voldte tort og smerte og for annen krenking eller skade av ikke økonomisk art « som overgrepet har medført. Beløpet skal fastsettes etter en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor blant annet handlingens objektive grovhet, skadevolders skyld, fornærmedes subjektive opplevelse av krenkelsen, og arten og omfanget av de påførte skadevirkninger er momenter av betydning. Høyesterett justerte i HR-2011-1016-A den veiledende normen for oppreisingserstatning ved voldtekt til 150 000 kroner fra det tidligere nivået på 100 000 kroner. Høyesterett la der til grunn at normen bare bør fravikes der det foreligger særlige grunner og uttalte at fornærmedes alder kan være en slik grunn og at det nokså gjennomgående er riktig med forhøyet erstatning der offeret er mindreårig, jf. premiss (22) og (23). I den konkrete saken ble fornærmede som var 17 år tilkjent 175 000 kroner. I denne saken er tiltalte ikke dømt for voldtekt til samleie eller forsøk på dette slik forholdet var i den saken Høyesterett behandlet, men voldtekt ved utuktig omgang. Fornærmede har etter overgrepet giftet seg og er etablert i Bergen. Det foreligger ikke opplysninger om varige skader utover de påkjenninger som regelmessig rammer alle som blir utsatt for overgrep av denne karakter. Beløpet fastsettes av fagdommerne til 125 000 kroner etter en skjønnsmessig helhetsvurdering. Aktor har nedlagt påstand om sakskostnader. Anken har delvis ført fram og sakskostnader vil derfor ikke bli idømt. Dommen er enstemmig. Domsslutning: 1. A, født 0.0.1986, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a) til en straff av fengsel i 2 – to – år og 3 – tre – måneder. Fullbyrdelse av 1 – ett – år av straffen utsettes etter reglene i straffeloven §§ 52-54 med en prøvetid på 2 – to – år. 2. I den ubetingede delen av straffen fragår 1 – en – dag for utholdt varetekt. 3. I oppreisningserstatning til B betaler A 125.000 – etthundreogtjuefemtusen – kroner innen 2 – to – uker fra forkynnelsen av dommen.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!