fbpx

LG-2012-59883: Oppreisning etter flere tilfeller av seksuell omgang med mindreårige

Sist oppdatert 3. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En 21 år gammel mann ble anmeldt for flere overgrepsforhold, blant annet samleier med en jente under 14 år og seks jenter under 16 år. Tiltalte benyttet fysisk og psykisk press for å oppnå viljen sin, i noen tilfeller mot de fornærmedes uttrykte ønsker på tross av at han var kjent med deres alder. Mannen tilstod, og han ble dømt til 5 år og 6 måneders fengsel. Oppreisning ble tilkjent i størrelsesorden mellom 30.000 og 100.000 kroner til de fornærmede.

Haugaland tingrett avsa den 26.03.2012 dom med slik domsslutning:
1. A, født 0.0.1992, frifinnes for overtredelse av strl. § 192 første ledd bokstav a, jfr. annet ledd bokstav a, tiltalens post I.
2. A, født 0.0.1992, dømmes for en overtredelse av strl § 195 første ledd annet straffalternativ, seks overtredelser av strl. § 196 første ledd og en overtredelse av strl. § 201 bokstav c til fengsel i 5 – fem – år, jf. straffeloven § 62 første ledd og § 63 annet ledd. Varetekt kommer til fradrag med 33 dager.
3. A, født 0.0.1992, dømmes til innen to uker regnet fra forkynnelse av dommen å betale erstatning for ikkeøkonomisk skade til
a) B med kr 50.000,-
b) C med kr 30.000,-
c) D med kr 30.000,-
d) E med kr 40.000,-
e) F med kr 30.000,-
f) G med kr 100.000,-

med tillegg av den til enhver tid gjeldene morarente etter forsinkelsesrenteloven fra forfall og til betaling skjer.
4. A, f. 0.0.1992 frifinnes for erstatningskrav fra H.
5. Saksomkostninger idømmes ikke.

Tiltalte har anket tingrettens dom. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalebeslutningen post II, III a) og f), straffutmålingen og erstatningsutmålingen i forhold til alle fornærmede. Påtalemyndigheten har anket over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for så vidt gjelder frifinnelsen for tiltalebeslutningen post I.

Ved Gulating lagmannsretts beslutning av 19.04.2012 ble ankene fremmet til ankebehandling, med unntak for tiltaltes anke over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet vedrørende tiltalebeslutningen post IV, der anken ble nektet fremmet.

Statsadvokatene i Rogaland fremmet deretter den samme tiltalebeslutning som for tingretten. Postene I, II og III – der bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet skal prøves for lagmannsretten – lyder slik:
I Straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a

for ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang og den seksuelle omgang var samleie

Grunnlag:

En gang i september/oktober 2010 i — gate på X forlangte han å ha samleie med H. Da hun nektet, dyttet han henne mot en vegg og truet henne med en kniv som han holdt mot magen hennes, samt sa at han ville skade hennes nye kjæreste dersom hun ikke hadde sex med ham, eller lignende. Etter å ha lagt kniven i lommen, dro han hodet hennes med mot skrittet sitt, holdt henne fast og tvang henne til å suge sin penis. Deretter bøyde han henne over et rekkverk, trakk ned buksen og trusen hennes, holdt hånden sin på ryggen hennes og førte penis inn i skjeden hennes til tross for at hun gråt og ba ham stoppe.
II Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ

For å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen var samleie

Grunnlag:

I løpet av en 3 måneders periode høsten 2010/vinteren 2011, blant annet i —vegen 00 på X, hadde han flere ganger vaginale samleier med B født 0.0.1997 .
III Straffeloven § 196 første ledd

For å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år

Grunnlag:

a)

I løpet av 2010 i — 0 i Y, førte han ved en anledning en eller flere fingre inn i skjeden til C født 0.0.1995

b)

I løpet av perioden april til november 2010, blant annet i Z på X, har han flere ganger hatt vaginale samleier med D født 0.0.1996 .

c)

I løpet av perioden juni til august 2010, blant annet i Z på X, har han ved flere anledninger hatt vaginale samleier med E født 0.0.1996 .

d)

I løpet av høsten 2010, i —vegen 00 på X, har han ved en anledning hatt vaginalt samleie med F født 0.0.1995 .

e)

Onsdag 1. desember 2010, i Y på X inne på et offentlig toalett, førte han en eller flere fingre inn i skjeden til G født 0.0.1996. Videre tok han grep om hånden hennes, førte den til sin penis, og mens han fortsatt holdt hånden hennes, fikk han henne til å masturbere seg.

f)

Like etter 24. juli 2011 på X, hadde han vaginalt samleie med B født 0.0.1997

Ankeforhandling ble holdt i Stavanger tinghus 19. – 22.11. 2012. Tiltalte møtte med sin forsvarer Trond Hjelde og ga forklaring. Som aktor tjenestegjorde konstituert statsadvokat Jo Christian Jordet og politiadvokat Bjarte Myklebust. Advokat Benedicte Storhaug møtte som bistandsadvokat for samtlige fornærmede. Lagmannsretten hørte 9 vitner og det ble foretatt slik dokumentasjon som fremgår av rettsboken.

Lagretten ble forelagt følgende spørsmålsskrift:

Spørsmål 1 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang og den seksuelle omgang var samleie, ved å ha forholdt seg slik:

En gang i september/oktober 2010 i — gate på X forlangte han å ha samleie med H. Da hun nektet, dyttet han henne mot en vegg og/eller truet henne med en kniv som han holdt mot magen hennes, og/eller sa at han ville skade hennes nye kjæreste dersom hun ikke hadde sex med ham, eller lignende og/eller holdt henne fast. Han oppnådde med dette at hun sugde hans penis og/eller vaginalt samleie?

Spørsmål 2 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år og den seksuelle omgangen var samleie, ved å ha forholdt seg slik:

I løpet av en 3 måneders periode høsten 2010 /vinteren 2011, blant annet i —vegen 00 på X, hadde ett eller flere vaginale samleier med B født 0.0.1997 ?

Spørsmål 3 – tilleggsspørsmål: (Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 2. For å svare nei på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Var A og B på tidspunkt for forholdet omhandlet i spørsmål 2 omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling?

Spørsmål 4 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, ved å ha forholdt seg slik:

I løpet av 2010 i — 0 i Y, førte han ved en anledning en eller flere fingre inn i skjeden til C født 0.0.1995 ?

Spørsmål 5 – tilleggsspørsmål: (Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 4. For å svare nei på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Var A og C på tidspunktet for forholdet omhandlet i spørsmål 4 omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling?

Spørsmål 6 – hovedspørsmål: (For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte A skyldig i å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, ved å ha forholdt seg slik:

Like etter 24. juli 2011 på X, hadde han vaginalt samleie med B født 0.0.1997 ?

Spørsmål 7 – tilleggsspørsmål: (Dette spørsmålet skal bare besvares dersom det er svart ja på spørsmål 6. For å svare nei på tilleggsspørsmålet kreves flere enn 6 stemmer)

Var A og B på tidspunktet for forholdet omhandlet i spørsmål 6 omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling?

Lagretten svarte ja på hovedspørsmålene 1, 2, 4 og 6 samt tilleggsspørsmål 5. Tilleggsspørsmålene 3 og 7 ble besvart med nei. Lagmannsretten legger lagrettens kjennelse til grunn ved den videre behandling.

Aktor la ned slik påstand:

A, født 0.0.1992, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jfr. annet ledd bokstav a, § 195 første ledd annet straffalternativ, to overtredelser av straffeloven § 196 første ledd, samt forhold rettskraftig avgjort ved Haugaland tingretts dom av 26. mars 2012, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og § 63 annet ledd, til straff av fengsel i 7 – sju – år.

Til fradrag i straffen kommer utholdt varetekt med 33 dager.

Bistandsadvokaten la ned slik påstand:
1. A dømmes til å betale kr 175 000 i oppreisning til H.
2. Øvrige poster: Anken forkastes.

Gjelder samtlige poster:

Ved forsinket betaling dømmes han til å betale renter etter morarenteloven § 3 fra forfall og til betaling skjer.

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte anses på mildeste måte.

Lagmannsretten – fagdommerne, lagrettens ordfører og de tre uttrukne lagrettemedlemmer – legger innenfor rammen av lagrettens besvarelse av spørsmålsskriftet og bevisførselen for øvrig følgende til grunn som bevist ut over enhver rimelig tvil:

Tiltalebeslutningens post I

Tiltalte og fornærmede H var kjærester i vel ett og et halvt år, før forholdet tok slutt i juli/august 2010. Selv om kjæresteforholdet var slutt, hadde de likevel litt kontakt med hverandre i tiden etter, og de har forklart at de også hadde samleie med hverandre 2 – 3 ganger. Ut på høsten – i september/oktober 2010 – hadde fornærmede fått seg ny kjæreste. Foranlediget av at tiltalte hadde fått kunnskap om dette nye forholdet, tok tiltalte kontakt med fornærmede pr telefon. Tiltalte har forklart at han ønsket å snakke med fornærmede, men at det ikke var tale om noen form for tvang for å få i stand møtet fra hans side. Fornærmede har på sin side forklart – og lagmannsretten legger til grunn – at fornærmede i forkant av møtet mottok SMS fra tiltalte der han formidlet at han ønsket å ha sex med henne. Fornærmede var i utgangspunktet ikke interessert i å møte tiltalte. Etter at tiltalte imidlertid sendte fornærmede SMS-melding om at det ville gå ut over hennes nye kjæreste om hun ikke møtte ham og at tiltalte ville distribuere kompromitterende bilder av fornærmede om hun ikke kom, gikk hun likevel med på å møte ham ved en internettkafe i — gate i Y. Når det gjelder innholdet i SMS-ene viser lagmannsretten særlig til vitneforklaringen til I, som gikk i klasse med fornærmede og fikk se tekstmeldingene.

Når det gjelder det videre hendelsesforløp, har tiltalte forklart at de gikk ned til terrassen på —huset ved internettkafeen, der de tidligere hadde møttes. Han forklarte at han ikke likte at hun hadde fått seg ny kjæreste, at det var dette han ville snakke med henne om. Ifølge tiltalte endte det hele opp i en krangel om dette som varte noen minutter før de sammen forlot terrassen og gikk fra stedet. Han forklarte at de ikke hadde noen form for sex.

Fornærmede har derimot forklart at hun etter å ha mottatt trusselmeldingene på SMS ble kjørt til — gate av sin venninne J, som ble med fordi hun ikke ville at fornærmede skulle dra til — gate alene. De parkerte like ved internettkafeen. Fornærmede gikk så til hjørnet av huset der internettkafeen ligger, og traff der tiltalte. De gikk sammen ned en sti til terrassen på —huset som ligger anslagsvis 40 – 50 meter fra parkeringsplassen, men med en slik nivåforskjell at det ikke var mulig for J å se terrassen fra bilen der hun satt.

Da de kom til terrassen oppsto det en krangel knyttet til fornærmedes nye kjæreste. Tiltalte ønsket å ha sex med fornærmede, men hun sa nei, og ville i stedet forlate stedet. Tiltalte dro da opp en foldekniv som han holdt mot magen hennes. Han fikk henne ned på kne og fikk henne til å suge sin penis samtidig som han dro hodet frem og tilbake. Deretter fikk han henne på beina, bøyde henne over rekkverket på terrassen, dro ned buksene henne og førte sin penis inn i hennes skjede bakfra mens han holdt henne nede med hånden på ryggen hennes. Samleiet varte ca 10 sekunder før hun vred seg ut av grepet hans og fikk på seg klærne. Hun fikk deretter lov å forlate stedet, og de gikk sammen tilbake til parkeringsplassen, mens tiltalte ba fornærmede om at de skulle late som om de var venner.

Når lagmannsretten legger fornærmedes forklaring til grunn som bevist, bygger den særlig på at forklaringen fremstår som troverdig, men også at den støttes av andre omstendigheter. For det første viser lagmannsretten til tekstmeldingene som vitnet I fikk se, som nevnt, og som viste trusselmeldinger fra tiltalte. I gikk i samme klasse som fornærmede, men de var ikke nære venner. Hun har ikke hatt noe motiv for å forklare seg uriktig om innholdet i SMS-ene. Forklaringen fra fornærmede passer også godt inn i det handlingsmønster tiltalte har erkjent i forbindelse med de overgrep han ellers er funnet skyldig i og er rettskraftig dømt for. Lagmannsretten legger også vekt på at fornærmede forklarte om truslene og at hun måtte suge tiltaltes penis, til J da hun kom tilbake til bilen. At hun i denne fasen, hvor hun var opprørt, ikke fortalte J om samleiet, rokker etter lagmannsrettens syn ikke ved det faktum at den etterfølgende forklaring om dette også er korrekt. J ba fornærmede anmelde forholdet, men fornærmede ville ikke det. J forklarte videre at både hun og fornærmede snakket med tiltalte like etterpå og foreholdt ham situasjonen. Ifølge J innrømmet tiltalte at han hadde hatt sex med fornærmede, og han unnskyldte da handlingen, selv om det er noe uklart for lagmannsretten hva tiltalte konkret beklaget. Lagmannsretten viser også til forklaringen fra klinisk pedagog Mette Strømme, som hadde samtaler med fornærmede og forklarte om tiltaltes reaksjoner i ettertid.

Både tiltalte og fornærmede har forklart at hun kort tid etter hendelsen på terrassen tok kontakt med tiltalte, og at hun ca to uker etter kom hjem til ham der hun hadde frivillig sex med ham. Forsvareren har med styrke gjort gjeldende at dette svekker troverdigheten mht at det er begått et overgrep mot fornærmede. Etter lagmannsrettens syn svekker ikke dette faktum forklaringen hennes på en slik måte at det er rimelig tvil knyttet til om overgrepet har funnet sted. Slik lagmannsretten ser det, må det etterfølgende forløp ses i lys av at fornærmede var følelsesmessig knyttet til tiltalte og at hun på det tidspunkt ikke selv så hendelsen som en voldtekt.

Tiltalte blir etter dette å domfelle for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf annet ledd bokstav a.

Tiltalebeslutningen post II og III f

Lagmannsretten legger til grunn at tiltale traff fornærmede B på internettkafeen i — gate høsten 2010. Han kom i snakk med henne, og etter hvert ble det til at de avtalte å treffes. Det skjedde også i løpet av oktober 2010. Tiltalte hadde på dette tidspunkt en kjæreste, D, og tiltalte var opptatt at dette måtte holdes skjult for henne. Under et møte i Y – hos K som er en venninne av B og sammen med en kamerat av tiltalte, så de først på en film. Deretter gikk tiltaltes kamerat og K opp i andre etasje, mens tiltalte og fornærmede ble sittende i stuen. De begynte å flørte med hverandre, og kysset noen ganger. Etter dette møttes de flere ganger, og tiltalte ba fornærmede om «å få fingre henne litt». Etter hvert befølte han B. Ca en måned deretter hadde de første gang vaginalt samleie på tiltaltes rom. Fornærmede hadde ikke lyst å ha samleie med tiltalte i starten fordi tiltalte hadde en kjæreste. Etter en tid oppfattet likevel B det slik at de var kjærester, og de hadde flere vaginale samleier i de tre måneden kjæresteforholdet varte. Forholdet tok slutt fordi de var mye uenighet mellom fornærmede og tiltalte, og dessuten fordi fornærmede så tiltalte sammen med en annen jente.

Deretter så ikke fornærmede og tiltalte hverandre før i juni 2011, på internettkafeen i — gate. Det skjedde etter at tiltalte var sluppet ut fra varetekt. Tiltalte ville snakke med henne, og han ville etter hvert ha sex med henne. Ved ett tilfelle, en tid etter at fornærmede var fylt 14 år 24.07.2011 hadde de samleie. Tiltalte kom hjem til fornærmede. Han foreslo de skulle gå og legge seg fordi han var trøtt. Deretter begynte tiltalte og fornærmede å kysse hverandre og det endte med at de hadde et vaginalt samleie. Tiltalte har erkjent at han ikke brukte kondom ved noen av samleiene. Fornærmede har forklart at hun brukte ppiller hele tiden de var sammen.

Tiltalte har erkjent at han hadde flere vaginale samleier med B før hun var fylt 14 år, og at han var klar over alderen hennes, både ved disse samleiene og det samleie han hadde med henne etter hun fylte 14 år. Tiltalte brukte ikke kondom ved noen av samleiene han hadde med B.

Lagretten har ved sitt svar på tilleggsspørsmålet lagt til grunn at vilkårene for å anvende straffeloven § 195 og § 196 fjerde ledd ikke er oppfylt. Tiltalte er 5 år og 1 måned eldre enn B, og bl a under henvisning til dommen inntatt i Rt-2002-730, finner lagmannsretten det klart at aldersforskjellen er for stor til at partene i lovens forstand har vært omtrent jevnbyrdige i alder. Det er derfor ikke nødvendig for lagmannsretten i denne omgang å ta stilling til om de også var noenlunde jevnbyrdige i utvikling, slik det har vært gjort gjeldende fra forsvarer.

Tiltalebeslutningen post III a

Lagmannsretten legger på grunnlag av svarene på spørsmålsskriftet til grunn at tiltalte traff C en gang i 2010, mens hun var 15 år. Tiltalte er 3 år og 2 måneder eldre enn henne. Fornærmede var sammen med en venninne – L – og de hadde drukket noe alkohol. Fornærmede var ganske beruset.

Sent på kvelden dro fornærmede sammen med L hjem til M i Y, der tiltalte også var. Tiltalte har forklart at han satt med fornærmede på fanget og med et teppe over seg og henne. Han forklarte at han åpnet buksen hennes, førte hånden ned i buksen og berørte hennes kjønnsorgan, men uten å føre fingre inn i skjeden. Han har forklart at de deretter la seg i en seng,og at han fortsatte fingringen på samme måte, men uten at fingre trengte inn i hennes indre kjønnsorgan, angivelig fordi buksen var for trang. Fornærmede er på grunn av beruselse ikke i stand til å huske noe av hva som hendte. Hun har imidlertid forklart at hun morgenen etter opplevde at hun hadde vondt i skjeden. Hun hadde ingen seksuell erfaring, og hadde aldri hatt slike smerter tidligere. Venninnen L, som var til stede i rommet sammen med tiltalte og fornærmede, forklarte at C hadde sagt til henne at de «hadde sex», og også at C ikke hadde noen trang bukse på seg, men hadde kjole på.

På grunnlag av lagrettens besvarelse av spørsmålsskriftet og med grunnlag av forklaringene til fornærmede og L, legger lagmannsretten til grunn at tiltalte først satt med fornærmede på fanget, at han åpnet hennes benklær og førte en eller flere fingre inn i hennes skjede og beveget de. Deretter flyttet de seg til sengen, der tiltalte igjen trengte inn i fornærmedes skjede med en eller flere fingre. Det legges til grunn at overgrepet varte ca 10 minutter. På grunnlag tiltaltes og fornærmedes forklaring legger lagmannsretten til grunn at tiltalte var klar over fornærmedes alder, og således at hun var under 16 år.

Tiltalte var som nevnt 3 år og 2 måneder eldre enn fornærmede da overgrepet skjedde. På grunnlag av lagrettens svar på tilleggsspørsmålet legger lagmannsretten til grunn at vilkårene om noenlunde jevnbyrdighet i alder og utvikling er oppfylt, og straffeloven § 196 fjerde ledd derfor får anvendelse.

Når det gjelder de øvrige forhold, som er rettskraftig avgjort ved Haugaland tingretts dom, har både aktor og forsvarer vist til det faktum som tingretten har bygget på. For sammenhengens skyld gjengir lagmannsretten dette faktum:

e)Tiltalens post III b

D født 0.0.1996 ble kjent med tiltalte på facebook i februar 2010. Noe tid senere tok han kontakt med henne på telefon og de avtalte at han skulle komme hjem til henne for at de skulle se film sammen. Dette var i april 2010. Da han kom, satte de seg sammen i en sofa. Tiltalte begynte å kysse henne og å beføle henne, noe hun egentlig ikke ville være med på fordi hun visste at han på den tiden hadde H som sin kjæreste. Det ble likevel til at de hadde vaginalt samleie denne dagen. Etter hennes ønske brukte han kondom. Senere denne våren hadde de nok et samleie uten kondom, og deretter et eller to samleier uten kondom. Etter dette hadde de en pause i forholdet fram til midten av august. Da ble de kjærester og hadde flere vaginale samleier uten kondom fram til medio november, da D gjorde det slutt mellom dem. Hun har anslått at de i tiden august til november hadde tre til fire vaginale samleier i uken.

Tiltalte har erkjent de faktiske forhold slik som de er beskrevet av D. Han kjente til at hun gikk i samme klasse som E og dermed også til hennes alder. Tiltalte har forklart at hans mor kjente til at han var kjæreste med D og at hun hadde sagt at dette var feil. Ut fra dette finner retten bevist at tiltalte forsettlig har hatt seksuell omgang med D mens hun var under 16 år og at han var klar over hennes alder. Han må derfor dømmes i samsvar med tiltalens post III b.

D var fra 14 år og 2 måneder til 14 år og 9 måneder i løpet av den tiden de hadde samleier. Tiltalte var 3 år og 8 måneder eldre. Dette er i absolutt øverste sjikt for å kunne være jevnbyrdige i alder på dette alderstrinnet. I Rt-2011-1428 er det åpnet for at det kan godtas større aldersforskjell når fornærmede er over 14 år, slik som i Rt-2005-1651 hvor aldersforskjellen var 3 år og 11 måneder. Det vises til det som er anført ovenfor om C og henvisningen til rettspraksis. Med hensyn til jevnbyrdighet i utvikling vises også til omtalen av C ovenfor. På denne bakgrunn er retten kommet til at § 196 fjerde ledd får anvendelse. Betydningen for straffastsettelsen omtales nedenfor under punkt 2.

f) Tiltalens post III c

E født 0.0.1996 ble kjent med tiltalte mens han var sammen med storesøsteren H. Han var ofte hjemme hos dem for å treffe H. Noen ganger mens H var ute på trening, hendte det at han gikk inn på rommet til E og kastet henne oppi senga, Deretter la han seg oppå henne mens han gjorde samleielignende bevegelser. I denne perioden tok han også telefonisk kontakt med henne. E har tidfestet dette til sommerferien 2010.

E har i dommeravhør forklart at hun i perioden juni til august 2010 har hatt vaginale samleier med tiltalte. I følge E tok tiltalte initiativ til sex med henne mens de var på en båtfestival. Hun skulle gå på toalettet og da fulgte tiltalte med henne inn på toalettet. Han kysset henne og ville at hun skulle suge hans penis, men hun ville ikke det. De gikk deretter ut fra toalettet uten at de hadde sex sammen. Første gang de hadde vaginalt sameie var på fest hjemme hos tiltalte. Der var foruten tiltalte, M, E og H. E var da sammen med M, mens tiltalte var sammen med storesøsteren H. Ut på kvelden ble det til at H og tiltalte gikk inn på et rom og hadde sex sammen, mens E og M oppholdt seg på tiltaltes rom hvor de hadde sex sammen. Tiltalte fikk for seg at han skulle forhindre at E og M hadde sex sammen. Han gikk derfor inn på rommet de oppholdt seg i og kommanderte M ut av rommet og låste døra. Han gikk bort til E og dro buksene hennes et stykke nedover. Mens hun stod foroverbøyd stod han bak henne og førte sin penis inn i skjeden hennes og hadde samleie med henne. Han brukte ikke kondom. E har opplyst at hun var beruset, men at tiltalte ikke brukte tvang mot henne. Tiltalte har erkjent de faktiske forhold som stemmer med Es forklaring. Retten finner på denne bakgrunn bevist at tiltalte ved denne anledningen hadde vaginalt samleie med E.

E har i dommeravhøret forklart at hun i løpet av sommeren 2010 hadde vaginalt samleie med tiltalte hjemme hos C. Hun hadde da drukket en del før tiltalte ringte henne og sa at han ville treffe henne etter at han hadde vært hos H Hun gikk han i møte og han ble med inn til C. De gikk rett inn på toalettet. Han satte henne på vasken og de hadde vaginalt samleie uten kondom. Dette var frivillig fra Es side. C har i sin vitneforklaring bekreftet at tiltalte og E gikk inn på toalettet og låste døra og at hun hørte at det skjedde noe der inne. E har senere fortalt henne at de hadde hatt samleie der. Tiltalte har erkjent de faktiske forhold om hendelsen hjemme hos C. På grunnlag av de sammenfallende forklaringene finner retten bevist at tiltalte hadde vaginalt samleie med E.

Etter at forholdet mellom tiltalte og H ble avsluttet i juli/august 2010, sendte E en tekstmelding til tiltalte. Hun ville ha tilbake penger som han skyldte henne. Han svarte at hun kunne treffe han i havna i Z. Hun traff han utenfor kulturhuset. Dette var midt på natta og det var mørkt ute. Han sa at hun måtte bli med han inn på et toalett for der var det lys slik at de kunne se. Hun ble med inn der. Han begynte å beføle henne, men hun ville ikke at han skulle gjøre det. Han fortsatte med befølingen av henne til tross for at hun protesterte. Han tok av henne klærne og bøyde henne fram foran vasken. Hun gjorde ikke fysisk motstand mot dette og protesterte heller ikke. Mens han stod bak henne førte han sin penis inn i skjeden hennes og de hadde vaginalt samleie uten kondom. Etter at han fikk utløsning og var ferdig, fikk hun noen av de pengene som han skyldte henne. Deretter gikk de sammen til noen andre og røkte hasj sammen. Tiltalte har benektet at de hadde noen form for seksuelt samkvem denne kvelden, og at de bare møttes for at han skulle betale henne gjelden sin. Retten fester lit til Es meget detaljerte og gjentakende redegjørelse for de faktiske forhold. Troverdigheten av hennes forklaring er styrket ved at hun har erkjent at de to samleiene beskrevet foran var frivillig fra hennes side. At tiltalte ville ha E inn på toalettet for der å oppnå sex med henne stemmer med det som tiltalte også har gjort ved andre anledninger. På denne bakgrunn finner retten bevist at tiltalte også ved denne tredje anledning har hatt vaginalt samleie med E.

Tiltalte har opplyst at han også hadde samleie med E mens de var hos N. E har avvist dette i dommeravhøret. Retten kan ikke alene på grunnlag av tiltaltes erkjennelse legge til grunn at dette har skjedd. Det foreligger ingen andre ledsagende omstendigheter som kan bidra til å klarlegge om dette virkelig har skjedd eller om tiltalte husker feil, sett på bakgrunn av alle de jentene han har hatt samleie med i perioden 2010 til 2011.

Tiltalte var kjent med Es alder gjennom opplysninger på facebook da han fikk kontakt med henne i februar 2010 og ved at han visste hvilken skoleklasse hun gikk i. Han var derfor klar over at han i perioden juni til august 2010 hadde vaginale samleier med E mens hun var under 16 år. Tiltalte har utvist forsett om handlingene og fornærmedes alder og må dømmes i henhold til tiltalens post III c.

I perioden juni til august 2010 var E fra 14 år og 2 måneder til 14 år og 4 måneder. Tiltalte var 3 år og 10 måneder eldre. På samme måte som for D ligger dette i ytterkant, men likevel innenfor grensen av det som etter rettspraksis kan betegnes som jevnbyrdighet i alder. Med hensyn til jevnbyrdighet i utvikling vises også til omtalen av C og D ovenfor. På denne bakgrunn er retten kommet til at § 196 fjerde ledd får anvendelse i den forstand at de var jevnbyrdige i alder og utvikling. Betydningen for straffastsettelsen omtales nedenfor under punkt 2.

g) Tiltalens post III d

Tiltalte ble kjent med F født 0.0.1995 gjennom andre. De hadde også kontakt på facebook. Han tok kontakt med henne og de avtalte at han skulle komme på besøk hjemme hos henne for at de skulle se film sammen. Da han kom hadde hun nettopp vært ute med hesten sin og ville derfor dusje og stelle seg. Hun viste tiltalte inn i stua i garasjeleiligheten. Da hun var ferdig, fant hun tiltalte liggende på et soverom i garasjeleiligheten. Hun ble veldig overrasket over å finne han der. Han bad henne om å komme bort til han. Han kysset henne og begynte å ta på henne. Hun sa at han skulle slutte, men han svarte at det gikk fint. F har forklart at hun ikke våget å gjøre motstand, men lot det bare skje. Han tok ned buksene hennes og deretter sine egne. De hadde vaginalt samleie på soverommet. Tiltalte brukte ikke kondom. Han sa at han hadde fått medisiner som gjorde at han var steril. F brukte prevensjonspiller. Etter at de hadde samleie, gikk de sammen til en kamerat av tiltalte. De har siden ikke hatt kontakt med hverandre.

Retten bygger sin bevisvurdering på Fs og tiltaltes forklaringer, som stemmer overens, bortsett fra at tiltalte mener at samleiet var helt frivillig fra hennes side. Tiltalte kjente til fornærmedes alder gjennom kontakten på facebook. På grunnlag av de sammenfallende forklaringene finner retten bevist at tiltalte har hatt vaginalt samleie med fornærmede mens hun var under 16 år og at han har utvist forsett ved handlingen. Han må derfor dømmes i samsvar med tiltalens post III d.

F var 15 år da handlingen skjedde, mens tiltalte var 3 år eldre. På samme måte som for C mener retten at de var jevnbyrdige i alder og utvikling da handlingen skjedde. Det vises til omtalen av C ovenfor. Retten har på det grunnlaget kommet til at vilkårene i strl. § 196 fjerde ledd er oppfylt i den forstand at de var jevnbyrdige i alder og utvikling på gjerningstidspunktet. Retten vil nedenfor under punkt 2 om straffutmåling ta stilling til om straffen av den grunn skal bortfalle.

h) Tiltalens post III e

Tiltalte ble kjent med G født 0.0.1996 gjennom felles kjente. Onsdag 1. desember 2010 var G sammen med to venninner på internettkafeen i — gate i Y. Mens de satt på en benk utenfor kafeen, kom tiltalte og en kamerat og satte seg på en benk rett overfor dem og snakket med dem. Like etter gikk de to venninnene inn på kafeen. Tiltalte spurte G om hun ville være med han og kameraten ned på —, men det ville hun ikke. Da venninnene kom ut fra internettkafeen, gikk de sammen ned til — og senere til et sted forbi —. Der satt noen gutter som de kjente og de gikk for å snakke med dem. Etter en stund gikk guttene og da kom tiltalte og begynte å snakke med dem. De to venninnene til G gikk, slik at G ble sittende alene med tiltalte. Det var kveld og mørkt ute. Tiltalte spurte om hun ville sitte sammen med han til han var ferdig med å røyke. Da han var ferdig, spurte han om hun ville være med han ned på «narkisdassen». Han sa at han ville vise henne noe der. Det hadde hun ikke lyst til, men han overtalte henne ved å si at det ikke skulle skje noe med henne og at han skulle passe på henne. De gikk sammen til toalettbygningen. Der viste han henne et kort som han sa at han hadde fått. Hun spurte om å få gå, men han sa at de skulle gå inn på et av avlukkene i toalettbygningen. Hun sa at hun ikke ville det. Da skubbet han henne inn på avlukket, låste døra og sa at han ville ha henne. Han kysset henne. G spurte om å få gå. Han ba henne sette seg på oppå dolokket og hun gjorde som han sa. Han spurte om å få ha sex med henne, men hun avviste det og spurte igjen om å få gå. Han sa at hun fikk gå dersom han først fikk lov til å fingre henne litt. Det sa hun nei til. Da skubbet han henne inn mot veggen og holdt henne fast, tok hånden sin ned i buksa hennes og stakk en eller flere fingre inn i skjeden hennes. Hun bad han om å slutte, men han holdt likevel på. Etterpå tok han hånden til G og plasserte den rundt sin penis og holdt hånden sin over hennes hånd. På denne måten fikk han henne til å masturbere seg. Hun skubbet han bort og dro hånden til seg og bad om å få gå. Han begynte å kle av henne. Mens han holdt på å ta av seg sine klær, tok hun på seg sine. Han begynte på nytt å ta av henne klærne mot hennes protester. Etter en stund ble det til at de begge kledde på seg og gikk sammen til —.

Tiltalte har bekreftet at de gikk sammen ned til «narkisdassen» for å kline litt. Han har benektet at de har hatt sex sammen.

Retten fester tiltro til fornærmedes forklaring i dommeravhøret hvor hun har gitt en detaljert og inngående beskrivelse av hendelsesforløpet. Troverdigheten av hennes forklaring er styrket ved at hun på spørsmål fra polititjenestekvinnen har gjentatt beskrivelsen hva som skjedde, og som samsvarer med den første fremstillingen av hendelsesforløpet. Hun har tilbakevist spørsmålet fra polititjenestekvinnen om det var riktig at tiltalte stakk sin penis inn i hennes skjede. Det er også med på å styrke troverdigheten av hennes forklaring. Også vitneforklaringen fra Gs lærer, O, støtter troverdigheten av Gs forklaring. Hun har forklart at G satt bøyd over pulten sin og gråt da hun kom inn i klasserommet. Etter gjentatte spørsmål fra O, fortalte G at hun hadde vært utsatt for noe seksuelt, at dette var noe som hun ikke hadde lov til å gjøre og at tiltalte var gjerningsmannen. Ved bevisvurderingen viser retten også til at tiltalte ville ha G inn på toalettet. Det stemmer med den fremgangsmåten som tiltalte har benyttet ved andre anledninger. På denne bakgrunn finner retten bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalens post III e og har hatt seksuell omgang med fornærmede. Retten finner også bevist at tiltalte har utvist forsett ved handlingene. Han var kjent med at G var under 16 år. Før han begynte med å ha seksuell omgang med henne på toalettet, sa hun flere ganger til han at han var 18 år mens hun bare var 15. Dette gjentok hun også etter at den seksuelle omgangen begynte. Tiltalte må dømmes for forsettlig å ha hatt seksuell omgang med G 1. desember 2010, slik som det er beskrevet i tiltalens post III e.

I desember 2010 var G 14 år og 6 måneder, mens tiltalte var 3 år og 11 måneder eldre. På samme måte som for D og E ligger dette i ytterkant, men likevel innenfor grensen av det som etter rettspraksis kan betegnes som jevnbyrdighet i alder på dette alderstrinnet. Med hensyn til jevnbyrdighet i utvikling vises også til omtalen av C og D ovenfor. På denne bakgrunn er retten kommet til at § 196 fjerde ledd får anvendelse i den forstand at de var jevnbyrdige i alder og utvikling på gjerningstidspunktet. Betydningen for straffastsettelsen omtales nedenfor under punkt 2.

i) Tiltalens post IV

P født 0.0.1995 er nabo til tiltalte. Lørdag 15. januar 2011 satt hun hjemme i stua og var på facebook. Der hadde hun kontakt med tiltalte. Da han spurte om hun ville være med han ut, logget hun seg ut av facebook. Hun ble redd over å få dette spørsmålet fra han midt på natten og gikk inn på rommet sitt. Da telefonen ringte, så hun at det var et ukjent nummer og hun tok telefonen for å svare. Hun gjenkjente straks tiltaltes stemme. Da han spurte om hun ville være han ut, avbrøt hun forbindelsen uten å svare. Telefonen ringte tre til fire ganger til, men hun besvarte ikke henvendelsene. Deretter fikk hun en tekstmelding med følgende innhold: «Ville du eg sko komma og pula dg ?»

Ved bevisvurderingen bygger retten på P forklaring. Videre viser retten til tiltaltes egen forklaring hvor han erkjenner å ha sendt tekstmeldingen med det innholdet som er gjengitt foran og i tiltalens post IV. Retten mener at dette klart er seksuelt krenkende og uanstendig adferd som rammes av strl. § 201 bokstav c. Tiltalte kan ikke høres med at tekstmeldingen var en spøk og dermed ikke var en straffbar handling. Retten viser til foranledningen til at tekstmeldingen ble sendt, tidspunktet den ble sendt på og ordlyden i tekstmeldingen. Tiltalte har også vist forsett ved at han var klar over at han sendte denne tekstmeldingen med det nevnte innhold og at fornærmede var under 16 år. Han må derfor dømmes i samsvar med tiltalens post IV.

Ved straffutmålingen tar lagmannsretten utgangspunkt i overtredelsene av straffeloven § 192 og § 195, der det er fastsatt en minstestraff på 3 år og der normalstraffenivået etter straffskjerpelsen som ble satt i verk i 2010, ligger på ca 4 år, jf Prop.97 L (2009-2010) side 25. Det vises også til dommene inntatt i Rt-2011-743 og Rt-2012-1661 [her menes kanskje Rt-2012-1261, Lovdatas anm.].

Når det gjelder overtredelsen av straffeloven § 192, foreligger det egentlig ingen formildende omstendigheter, slik denne saken ligger an.

Også når det gjelder overgrepene mot B, der lagretten ved sitt svar på spørsmålsskriftet har funnet at straffeloven § 195 og § 196 fjerde ledd ikke får anvendelse, er som nevnt også normalstraffen 4 år for overtredelse av § 195. Straffenivået for overtredelse av § 196 er i Prop.97 L (2009-2010), side 27 anslått til fengsel i 6 måneder.

Når det ellers gjelder straffutmålingen generelt har tingretten bl a uttalt:

Ved straffutmålingen legger retten i skjerpende retning vekt på at tiltalte dømmes for en lang rekke meget alvorlige seksualforbrytelser. Det gjelder seksuell omgang med et barn under 14 år og med seks jenter som var under 16 år på gjerningstidspunktet, flere ganger samleie uten bruk av kondom, og i tillegg et tilfelle av seksuelt krenkende eller uanstendig adferd. I skjerpende retning legges også vekt på at tiltalte ved flere anledninger og på en meget utspekulert måte dels har utøvd press og dels har forledet de fornærmede til å være med på seksuell omgang ved å være kontaktsøkende, innlatende og vennlig i den hensikt å oppnå seksuell omgang med dem. Han har på den måten utnyttet deres tillit og at de fikk sympatifølelser for han uten at dette var gjensidig fra hans side. Særlig vises til den vanskelige følelsesmessige konflikten som tiltalte brakte E i da hun mer eller mindre motvillig ble med på seksuell omgang med tiltalte mens han hadde søsteren H som kjæreste. Han har brukt sin overtalelsesevne, fysiske overlegenhet, fysisk og psykisk press til å oppnå det han ønsket, i noen tilfeller mot de fornærmedes uttrykte ønske, slik som overfor G og E. Han har kjent til jentenes alder, og har likevel valgt å ha seksuell omgang med dem til tross for at han visste at dette var straffbart.

Lagmannsretten kan i det alt vesentlig slutte seg til dette.

Når det gjelder overtredelsene av straffeloven § 196 – bortsett fra overgrepet mot B – må det ved straffutmålingen for det første vurderes hvilken betydning det får at lagretten har funnet straffeloven § 196 fjerde ledd anvendelig. Det gjelder overgrepene mot C, D, E, F og G.

Som tingretten legger lagmannsretten til grunn at lovgiver med uttrykket «kan falle bort» har overlatt til rettens skjønn å avgjøre hvorvidt vilkårene er oppfylt, jf Rt-2005-1651, avsnittene 6 og 13. Tingretten har ved vurderingen bl a uttalt følgende:

At de fornærmede for en del har samtykket i den seksuelle omgangen fritar ikke for straff. Det er tiltalte som er den eldste og som var den som burde avstått fra seksuell omgang med barn under 16 år. Aldersforskjellen mellom tiltalte og de fornærmede er for en del nokså stor. Mang av handlingene bærer preg av utnyttelse av de fornærmede til å oppnå seksuell omgang uten at det var noe kjæresteforhold eller følelsesmessig tilknytning fra tiltaltes side. Alt dette er omstendigheter som taler mot å frita fra straff. C var beruset da tiltalte hadde seksuell omgang med henne. Hun fikk smerter i vagina dagen etter som følge av tiltaltes handling. De var ikke kjærester og retten ser det slik at han har utnyttet situasjonen til få seksuell omgang med henne, uten at det var tale om noen følelsesmessig tilknytning mellom offer og gjerningsmann. Overfor D opptrådte tiltalte i starten svært pågående for å oppnå seksuell omgang i form av samleie, til tross for at hun ikke ønsket dette. Hun var kjent med at tiltalte hadde H som kjæreste i den første perioden de hadde samleier. Ved de fleste samleiene brukte ikke tiltalte kondom. Det er også stor aldersforskjell mellom dem. Det er også stor aldersforskjell mellom tiltalte og E. Han skaffet seg seksuell omgang med henne mens begge hadde andre som kjærester. Ved en anledning skjedde dette mens disse oppholdt seg i tilstøtende rom, – og til tross for at hun ikke ønsket å ha samleie med han. Den fremgangsmåten og det presset som tiltalte brukte for å oppnå samleie med henne på toalettet i Z ligger nær opp til voldtekt. Tiltalte hadde bare møtt F gang og det var ikke noe kjæresteforhold mellom dem. Framgangsmåten ved å legge seg i senga i leiligheten og vente på henne viser klart at hans ærend bare var å oppnå seksuell omgang med henne. Han oppnådde samleie med henne ved å opptre svært overrumplende og pågående, slik at hun ble sjokkert og satt ut, nærmest uten evne til å motsette seg det som skjedde. Den seksuelle omgangen med G ble oppnådd ved at han på en utspekulert måte fikk henne motstrebende inn på toalettet og der presset henne til å utføre den seksuelle omgangen som han ønsket. De forhold som er beskrevet i dette avsnittet tilsier helt klart at det ikke foreligger slike formildende omstendigheter at straffen kan bortfalle. Tvert i mot er de ovennevnt forhold straffeskjerpende momenter ved straffutmålingen.

Lagmannsretten slutter seg i det vesentlige til dette, bortsett fra når det gjelder overgrepene mot D. Den seksuelle kontakt med D har etter lagmannsrettens syn ikke det samme preg av overgrep som de øvrige tilfellene der fjerde ledd er funnet anvendelig. Tiltalte og fornærmede etablerte et kjæresteforhold før den seksuelle kontakt ble etablert. Tiltalte brukte kondom i første samleie. Selv om faktisk aldersforskjell også her ligger i det av det øvre sjikt av hva som faller inn under anvendelsesområdet for straffeloven § 196 fjerde ledd, må det ved helhetsvurderingen ses hen både til at D Otilie fremsto som en ganske moden jente, og til at tiltalte derimot var umoden i forhold til alderen. Lagmannsretten finner derfor at tiltalte må frifinnes for tiltalebeslutningens post III b.

I formildende retning legger lagmannsretten vekt på at tiltalte – bortsett fra voldtekten av H – har erkjent de faktiske omstendigheter knyttet til samtlige overgrep. Han har riktignok ikke erkjent straffeskyld, men lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at manglende erkjennelse av straffeskyld i det vesentlige har hatt sammenheng med at tiltaltes syn på lovanvendelsen knyttet til spørsmålet om straffrihetsbestemmelsen kunne anvendes. Tilståelsen har hatt betydning særlig i to hensender. For det første har tiltaltes forklaringer gjort de fornærmedes situasjon lettere, særlig ved at tiltalte i stor grad har bekreftet deres forklaringer. I tillegg har hans erkjennelse av de faktiske omstendigheter i betydelig grad lettet iretteføringen av saken.

Lagmannsretten er samlet sett kommet til at straffen bør settes til fengsel i 5 år og 6 måneder. Lagmannsretten finner etter omstendighetene at 2 år av fengselsstraffen bør gjøres betinget med 2 års prøvetid. Når man har funnet grunnlag for en deldom, har det særlig sammenheng med tiltaltes tilståelse, men også noen særlige hensyn knyttet til tiltaltes personlige forhold. Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at tiltalte fremstår som ganske umoden i forhold til sin alder. Det vises for så vidt til personundersøkelsen fra Kriminalomsorgen som er lagt frem for lagmannsretten, der undersøkeren anslår at tiltalte ligger et par år etter faktisk alder. På grunnlag av bevisførselen for lagmannsretten, og særlig basert på lagmannsrettens inntrykk etter tiltaltes egen forklaring, men også på grunnlag av det hans mor forklarte, er det liten tvil om at domfelte med hensyn til modenhet i hvert fall er 2 år etter den faktiske alder.

Tiltalte er videre diagnostisert med ADHD, og han har også epilepsi. Han har hatt et rusproblem knyttet både til misbruk av alkohol, piller og narkotika, men etter avrusning for ca et halvt år siden, legger lagmannsretten til grunn at han nå er rusfri. Selv om det ikke foreligger noen egentlig rehabiliteringssituasjon, har tiltalte tatt noen viktige grep i livet. Han har fått seg en ny kjæreste, som er kjent med de forhold denne saken gjelder. Han har flyttet fra X, og bor sammen med kjæresten i Æ. Han har imidlertid fortsatt store psykiske problemer i form av angst og depresjon. Han har hatt flere suicidalforsøk også i forkant av iretteføringen av denne saken, og har i den anledning hatt flere innleggelser i psykiatrisk sykehus.

Ved straffutmålingen er straffeloven § 62 første ledd iakttatt. Det forhold som er omhandlet i tiltalebeslutningen post IV kvalifiserer isolert sett til en bøtestraff. Lagmannsretten har tatt hensyn til dette som et straffeskjerpende moment, og har således anvendt straffeloven § 63 annet ledd i forhold til denne tiltalepost.

Vilkårene for å tilkjenne oppreisningserstatning til H er oppfylt, jf skadeserstatningsloven § 3-5 som viser til straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf annet ledd bokstav a. Høyesterett har i Rt-2011-743 uttalt at den veiledende normen bør ligge på kr 150 000, jf særlig dommens avsnitt 19 flg. Høyesterett har i samme dom gitt uttrykk for at normen bare bør fravikes der det foreligger særlige grunner. Fornærmedes alder kan være en slik grunn, jf samme doms avsnitt 22. I vår sak var H under 18 år da overgrepet skjedde. Det er tale om et alvorlig overgrep der det er brukt trusler om å skade hennes nye kjæreste og tiltale brukte også kniv. Overgrepet har ledet til at fornærmede har fått konsentrasjonsproblemer, skoleproblemer, søvnproblemer mv. Det vises her særlig til forklaringen fra klinisk pedagog Liv Strømme. Lagmannsretten finner etter en helhetsvurdering, der særlig fornærmedes alder på tidspunktet for overgrepet er vektlagt, at det er grunnlag for å fravike den normen Høyesterett har fastlagt i 2011-dommen, og setter oppreisningserstatningen til H til kr 175 000.

For de øvrige fornærmede – med unntak av D – som er frifunnet for straffekravet, finner lagmannsretten at vilkårene for å tilkjenne oppreisningserstatning er oppfylt, og finner at det erstatningsnivå tingretten har ilagt tiltalte er passende. Lagmannsretten finner det etter omstendighetene tilstrekkelig å vise til tingrettens domsgrunner på dette punkt, og som lagmannsretten slutter seg til. Anken for så vidt gjelder oppreisningserstatning til B, C, E, F og G blir derfor å forkaste.

For så vidt gjelder D har lagmannsretten funnet at straffen bør bortfalle, jf straffeloven § 196 fjerde ledd. Etter omstendighetene finner lagmannsretten at tiltalte heller ikke bør idømmes oppreisingserstatning til henne.

Dommen er enstemmig. Ved avgjørelsen av de sivile krav har bare fagdommerne deltatt.

Domsslutning:
1. A, født 0.0.1992, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a, jf annet ledd bokstav a, straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ, 2 overtredelser av straffeloven § 196 første ledd, samt de forhold som er rettskraftig avgjort ved Haugaland tingretts dom av 26.03.2012, alt sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og § 63 annet ledd, til en straff av fengsel i 5 – fem – år og 6 – seks – måneder. Fullbyrdelsen av 2 – to – år utsettes etter reglene i straffeloven §§ 52-54. Til fradrag i straffen går 33 – trettitre – dager for utholdt varetekt.
2. A, født 0.0.1992, frifinnes for overtredelse av det forhold som er omhandlet i tiltalebeslutningen post III b.
3. A dømmes til innen – 2 – to uker fra dommens forkynnelse å betale oppreisningserstatning til H med 175.000 -etthundreogsyttifemtitusen – kroner med tillegg av den til enhver tid gjeldende morarente etter forsinkelsesrenteloven fra forfall og til betaling skjer.
4. A frifinnes for erstatningskravet fra D.
5. For øvrig forkastes anken over oppreisningskravene.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!