fbpx

Mottatt forliksklage?

En advokat diskuterer med en klient som nylig har mottatt en forliksklage

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

En forliksklage er et rettslig skritt i en sivil sak. Dersom du har mottatt et brev fra forliksrådet betyr det at noen har tatt ut forliksklage mot deg. Du må da svare på denne forliksklagen innen fristen. Forsømmelse av fristen kan føre til fraværsdom.   

Hva er en forliksklage?

En forliksklage er et rettslig skritt i en sivil sak. En part som ønsker saken behandlet i forliksrådet må levere en forliksklage til forliksrådet.

Det rettslige grunnlaget er tvisteloven kapittel 6. Minstekravene til en forliksklage følger av tvisteloven § 6-3 (2). Klagen må inneholde «en begrunnelse som alltid må angi en konsentrert beskrivelse av de faktiske forhold kravet direkte bygger på».

«Det avgjørende her er kravet til kontradiksjon: Motparten må kunne forberede en imøtegåelse av anførslene». Kilde: Vangsnes, Jørgen. Sivilprosess i et nøtteskall s. 100.

Bilde av boken

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, raskt og billig.

Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkninger og kan tvangsfullbyrdes hos namsmannen.

Hvilke saker behandles i forliksrådet?

Tvisteloven § 6-2 definerer hva slags typer saker som kan behandles i forliksrådet:

 • familiesaker, unntatt saker som bare gjelder deler av reisekostnader ved samvær
 • patent – og varemerkesaker
 • saker mot offentlig myndighet, institusjon eller tjenestemann om forhold som ikke er av utelukkende privatrettslig art
 • saker om gyldigheten av en voldgiftsdom eller et rettsforlik
 • tidligere saker avgjort av en nemnd når det er bestemt ved lov at nemndas vedtak er bindende for partene hvis saken ikke bringes inn for domstolene. Dette vil typisk være saker som er avgjort i Forbrukertvistutvalget.

Gangen i en forliksklage

Før en sak bringes inn for forliksrådet, skal parten skriftlig varsle den det er aktuelt å reise sak mot. Varslet skal blant annet angi partenes navn, adresse og opplyse om det krav som kan bli fremmet, og grunnlaget for det slik at motparten skal kunne ta stilling til det. Ved pengekrav må beløpet angis.

Når den innklagde parten i den sivile saken får lagt fram forliksklagen for seg, skal parten også få en frist til å svare på klagerens påstander. Partene vil deretter innkalles inn til et møte hvor de som hovedregel vil ha møteplikt. Formålet med dette møte vil være å forsøke å løse konflikten mellom partene ved hjelp av mekling.

Oppmøteplikt

Forliksrådet innkaller partene til møte til behandling av saken. En part med alminnelig verneting i kommunen eller en nabokommune har plikt til å møte personlig eller ved stedfortreder, hvis parten ikke har gyldig fravær.

Hvis klageren uteblir uten at det er grunn til å tro at det foreligger gyldig fravær, avvises saken. Er det klagemotparten som uteblir, avsies fraværsdom dersom vilkårene er oppfylt. Saken utsettes hvis vilkårene for avvisning eller fraværsdom ikke er oppfylt, med mindre møtende part krever behandlingen innstilt.

Har du mottatt en stevning? Les mer om det her

Advokathjelp

Har du mottatt en forliksklage og har behov for juridisk bistand? Du kan da ta kontakt med en av våre erfarne advokater enten direkte på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale. Hvis du foretrekker at vi skal ta kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Les også: Reklamasjon ved boligkjøp

Vanlige spørsmål

Hva er en forliksklage?

En forliksklage er et rettslig skritt i en sivil sak. En part som ønsker saken behandlet i forliksrådet må levere en forliksklage til forliksrådet. Det rettslige grunnlaget er tvisteloven kapittel 6.

Hva er forliksrådet?

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, raskt og billig.

Hva koster forliksbehandling?

Den som ønsker å få en sak behandlet i forliksrådet, må betale et rettsgebyr. I 2021 utgjør gebyret 1 199 kroner. Den som taper saken blir som regel dømt til å betale sakens kostnader. I tillegg kan erstatning for sakskostnader i forliksrådet omfatte et beløp inntil fire ganger rettsgebyret for rettshjelp ved forliksklage eller tilsvar og saksforberedelse ellers.

Må jeg bruke advokat i forliksrådet?

Hvorvidt du skal bruke en advokat eller ikke vil avhenge av hvor viktig saken er for deg og hvor mye penger det er tale om. Vanligvis pleier personer å ta sakene selv dersom saken omhandler mindre enn 30 000,-. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale om din sak så vurderer vi sammen hva som vil være mest hensiktsmessig for deg.

Kilder

Vangsnes, Jørgen. Sivilprosess i et nøtteskall. 2. utgave, Gyldendal.

Robberstad, Anne. Sivilprosess. 4. utgave.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21959/87401.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!