fbpx

Erstatning etter motorsykkelulykke (MC-ulykke)

En mann ligger på bakken etter en motorsykkelulykke som hun senere vil kreve erstatning for

Sist oppdatert 5. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Motorsyklister er særlig utsatt for skade da de ikke har beskyttelse rundt seg som det bilister har. Konsekvensene etter en motorsykkelulykke kan derfor være svært alvorlige og du kan ha krav på erstatning. Erstatningskravet skal rettes mot ansvarlig forsikringsselskap. 

Vilkårene for erstatning

«Erstatningsrettens oppgave er å gjenopprette situasjonen forut for skaden.» Kilde: Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019, s. 17.

For å kunne kreve erstatning stilles det i norsk rett krav til at tre kumulative vilkår er oppfylt.

Ansvarsgrunnlag

For det første må det foreligge et ansvarsgrunnlag. For motorsykler gjelder et objektivt ansvar, noe som vil si at retten til erstatning ikke er betinget av at noen har skyld i ulykken.

Alle motorvogner, herunder motorsykler som er i bruk plikter å tegne en ansvarsforsikring. Dersom det er flere motorvogner som er involvert i ulykken skal kravet rettes mot det forsikringsselskapet til kjøretøyet som anses å være ansvarlig for ulykken.

Dersom det kun er én motorsykkel involvert er det dennes forsikringsselskap som er ansvarlig og som skal utbetale erstatningskrav.

Øvrige vilkår

I tillegg til ansvarsgrunnlag er det et vilkår for erstatning at det må foreligge et økonomisk tap. Det er også et vilkår at det må foreligge årsakssammenheng mellom ulykken og skaden, og årsakssammenheng mellom skaden og det økonomiske tapet. Tilslutt er det et krav om at årsakssammenhengen må være adekvat, det vil si ikke for fjern og avledet.

Du kan lese mer om årsakssammenheng ved trafikkskade her.

Skader som gir grunnlag for erstatning

Når du kjører motorsykkel er du ikke beskyttet på lik måte som i en bil, og det kan derfor lettere skje alvorlige ulykker.

De vanligste skadene etter en motorsykkelulykke vil være:

 • Hodeskader
 • Nakkeskader/nakkesleng
 • Bruddskader
 • Ryggskader

Både fysiske og psykiske skader gir grunnlag for erstatning og du vil derfor kunne kreve erstatning for eksempelvis PTSD forårsaket av ulykken.

Erstatningsposter

Hvor mye du vil kunne kreve i erstatning utmåles individuelt. Det er flere erstatningsposter som vil være aktuelle etter at du har blitt utsatt for en trafikkskade.

De mest aktuelle erstatningspostene vil være:

 • Påførte og fremtidige inntektstap
 • Erstatning for påførte og fremtidige merutgifter
 • Tapt hjemmearbeidsevne

I tillegg vil du i enkelte tilfeller har krav på erstatning for ikke-økonomisk tap dersom vilkårene for det er oppfylt.

De aktuelle erstatningspostene vil da være

 • Oppreisningserstatning
 • Menerstatning

Avkortning ved motorsykkelulykke

Utgangspunktet i norsk erstatningsrett er at du skal få full kompensasjon for det økonomiske tapet du har hatt som følge av motorsykkelulykken. Erstatningskravet kan likevel avkortes. Avkortning kan finne sted ved å uaktsomt ha medvirket til ulykken eller omfanget av skaden. Avkortning vil si at erstatning kan settes ned eller falle bort i sin helhet.

Typisk vil det å kjøre i ruspåvirket tilstand, kjøre over fartsgrensen eller ikke ha på bilbelte anses for å være uaktsomt.

Advokathjelp

Har du blitt utsatt for en motorsykkelulykke og skal kreve erstatning? Våre advokater er spesialisert på erstatningsrett og kan bistå deg. Du kan ta kontakt direkte med en advokat på telefon eller e-post for en gratis og uforpliktende samtale. Dersom du foretrekker at vi tar kontakt med deg kan du fylle ut skjema under.

Vanlige spørsmål

Hvem skal erstatningskravet rettes mot?

Ethvert kjøretøy plikter å tegne ansvarsforsikring. Erstatningskravet skal rettes mot det ansvarlige forsikringsselskap, og i og med at det gjelder et objektivt ansvar kan du få erstatning selv om ingen har skyld i ulykken.

Hvem skal kravet rettes mot dersom motorsykkelen mangler forsikring?

Selv om det er en plikt å tegne ansvarsforsikring kan det forekomme at noen forsømmer denne plikten. Hvis så er tilfellet skal erstatningskravet rettes mot Trafikkforsikringsforeningen (TFF).

Hvor mye kan jeg få i erstatning etter en motorsykkeulykke?

Hvor mye du kan få i erstatning etter motorsykkelulykke vil variere og avhenger av hvor stort økonomisk tap du har lidt som følge av ulykken. Det vil derfor være umulig å si noe konkret. Særlig i de tilfeller der skadelidte blir stående utenfor arbeid som følge av ulykken kan det raskt bli tale om et stort økonomisk tap.

Får jeg dekket utgifter til advokat?

Hvis du har blitt utsatt for en motorsykkelulykke vil du ha krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokatutgifter av ansvarlig forsikringsselskap. Disse utgiftene vil inngå i merutgiftene du har krav på å få erstattet.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Are Stenvik. Erstatningsrett, 2. utg. Oslo, 2019.

Engstrøm, Bjørn. Unnlatt bruk av bilbelte – en ny dom fra Høyesterett. Tidsskrift for Erstatningsrett, 2005. (3-04), p. 279-286.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21125/57234.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!