fbpx

LB-2012-53842: Oppreisning etter voldtekt av person som ikke kunne motsette seg

Sist oppdatert 4. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Fornærmede ble, etter å ha lagt seg nyttårsaften, voldtatt av en annen festdeltaker. Kvinner klarte ikke å motsette seg voldtekten, annet enn verbalt, grunnet beruselse, sykdom, tretthet og redsel. Tiltalte ble dømt til fengselsstraff på 4 år og 8 måneder, samt til å betale 150 000 kroner i oppreisning.

 

Oslo statsadvokatembeter har ved tiltalebeslutning 20. desember 2011 satt A, født 0.0.1985, under tiltale for overtredelse av:

I Straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf annet ledd bokstav a
for å ha skaffet seg seksuell omgang med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen, og den seksuelle omgangen var samleie
Grunnlag:
Lørdag 1. januar 2011 ca. kl. 0245 i –veien i X førte han sin erigerte penis inn i skjeden til B, som på grunn av beruselse og/eller frykt og/eller søvntilstand ikke var i stand til å motsette seg handlingen.

II Vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd jf § 22 første ledd
for å ha ført, eller forsøkt å føre, en motorvogn når han var påvirket av alkohol (ikke edru) eller andre berusende eller bedøvende midler
Grunnlag:
Lørdag 1. januar 2011 ca kl. 04.00 i –veien i X førte han stasjonsvogn, med kjennemerke ASxxxx, til tross for at han var påvirket av alkohol. Blodprøve tatt av ham samme dag kl. 0620 viste en alkoholkonsentrasjon i blodet på 1,38 promille.

Follo tingrett avsa 12. mars 2012 dom med slik domsslutning:
1. A, født 0.0.1985, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a og vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd jf. § 22 første ledd, jf. straffeloven § 62 første ledd og straffegjennomføringsloven § 45 jf. straffeloven § 28 b første ledd til en straff av fengsel i 4 – fire – år og 8 – åtte – måneder samt 35 000 – trettifemtusen kroner i bot, subsidiært fengsel i 15 – femten – dager, som en fellesstraff med den usonede delen av Gulating lagmannsretts dom av 22. januar 2009. Varetekt kommer til fradrag med 12 dager.
2. A, født 0.0.1985, dømmes til tap av førerett for en periode på 2 – to – år, jf. vegtrafikkloven § 33 jf. tapsforskriften § 3-2 nr. 2. Perioden førerkortet har vært beslaglagt av politiet går til fradrag i tapsperioden. Det pålegges full ny førerprøve for gjenerverv av føreretten, jf. tapsforskriften § 8-3 siste ledd.
3. A, født 0.0.1985, dømmes til å betale oppreisningserstatning til B med 150 000 – etthundreogfemtitusen – kroner innen 14 dager fra forkynnelsen av dommen.
4. A, født 0.0.1985, dømmes til å betale sakskostnader med 6 000 – sekstusen – kroner.

A har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Den er henvist til ankeforhandling for så vidt gjelder tiltalens post I. Tiltalte har erkjent at samleiet fant sted, men gjør gjeldende at fornærmede samtykket.
Ankeforhandling er holdt i perioden 14. – 16. november 2012 i lokalene til Sarpsborg tingrett. A og 8 vitner har gitt forklaring. Øvrig bevisførsel fremgår av rettsboken.
Lagmannsretten var ved ankeforhandlingen satt med lagrette i medhold av straffeprosessloven § 352.
Lagretten ble overensstemmende med tiltalebeslutningen stilt ett hovedspørsmål. Spørsmålet lød:
Spørsmål 1 – hovedspørsmål
(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer.)
Er tiltalte A skyldig i å ha hatt samleie med noen som var bevisstløs eller av andre grunner var ute av stand til å motsette seg handlingen?
Grunnlag:
Lørdag 1. januar 2011 ca. kl. 0245 i –veien i X førte han sin erigerte penis inn i skjeden til B, som på grunn av beruselse og/eller frykt og/eller søvntilstand og/eller sykdom ikke var i stand til å motsette seg handlingen.

Spørsmålet ble besvart med «Ja, med flere enn seks stemmer». Lagrettens kjennelse legges til grunn for dommen, jf straffeprosessloven § 40 første ledd.
Aktor la ned slik påstand:
1. A, f. 0.0.1985 dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf annet ledd bokstav a og det forhold som er rettskraftig avgjort ved Follo tingretts dom av 12. mars 2012 sammenholdt med straffeloven § 62 første ledd og straffegjennomføringslovens § 45 jf straffeloven § 28b til en straff av fengsel i 4 – fire – år og 6 – seks måneder som en felles straff med den usonede delen av Gulating lagmannsretts dom av 22.01.2009. Til fradrag i soningen kommer 12 – tolv – dager for utholdt varetekt.
2. A, f. 0.0.1985 dømmes til å betale en bot til statskassen stor kr 35.000,- subsidiært 15 dager fengsel.
3. A, f. 0.0.1985 dømmes til tap av førerrett for en periode på 2 – to – år jf vegtrafikkloven § 33 jf tapsforskriften § 3-2 nr 2. Perioden førerkortet har vært beslaglagt av politiet går til fradrag i tapsperioden. Det pålegges full ny førerprøve for gjenerverv av førerretten jf tapsforskriften § 8-3 siste ledd.
4. A, f. 0.0.1985 dømmes til å betale saksomkostninger for Borgarting lagmannsrett utmålt etter Rettens skjønn.
Fornærmedes bistandsadvokat la ned slik påstand:
A dømmes til å betale oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-5, jf § 3-3 med kr 150 000 til B.
Forsvarer la ned påstand om at A anses på mildeste måte.

Lagmannsretten bemerker:
Etter lagrettens kjennelse skal det utmåles straff for forsettlig overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b) jf annet ledd bokstav a), det vil si for voldtekt til samleie.
Lagmannsretten legger følgende faktum til grunn ved straffutmålingen:
Fornærmede, B, var nyttårsaften 2010 til middag hjemme hos sin søster sammen med flere andre venner. Etter middagen forflyttet gjestene seg til en annen adresse i nærheten, hvor C arrangerte nyttårsfest.
Rundt midnatt ble fornærmede dårlig. Verten tilbød henne å legge seg på hans soverom. Noe senere så han inn til henne og spurte hvordan det gikk. Hun svarte at hun var kvalm. Han hjalp henne da ut, hvor hun kastet opp. Hun gikk tilbake til sengen, og verten hentet et glass vann og en bøtte til henne. Det er ikke avklart hvorfor fornærmede ble syk. Det kan ha vært samvirkende årsaker. Hun har forklart at hun normalt er forsiktig med alkohol. Hun hadde drukket rødvin, en «shot» og musserende vin i løpet av kvelden. Retten legger således til grunn at hun hadde drukket for mye, og at dette var hovedårsaken til at hun ble kvalm og syk.
Mens fornærmede lå på soverommet, var flere gjester innom. Dels for å se til henne, og dels for å hente ting som var på rommet, da rommet var benyttet som en form for garderobe.
Tiltalte kom kjørende til festen rundt midnatt. Han var utenfor huset da nyttårsrakettene ble skutt opp. En jente tok i den forbindelse initiativ til at de skulle gi hverandre et «nyttårskyss». Han gikk deretter inn i boligen og oppholdt seg litt i stuen, før han spurte den samme jenten om hun ville bli med ham på toalettet. Hun ble med ham, men da han begynte å dra opp kjolen hennes, avviste hun hans tilnærmelser og forlot rommet. Jenten var søsteren til fornærmede.
Tiltalte kom deretter i kontakt med en annen jente i stuen. Hun ble med ham inn på et soverom, og de gjennomførte der et samleie.
Rundt kl 02.45 gikk tiltalte inn på soverommet hvor fornærmede lå. På bakgrunn av lagrettens kjennelse legger lagmannsretten til grunn at tiltalte gikk bort til sengekanten, lettet på dynen og spurte hvordan det gikk med fornærmede. Fornærmede hadde «gått inn og ut av søvnen» før han kom inn. Hun skjønte at han ville ha sex og svarte han høyt: «Nei, nei, nei jeg er altfor full». Tiltalte la seg imidlertid ved siden av henne og strøk på henne og dro deretter ned strømpebuksen og underbuksen til fornærmede og gjennomførte et vaginalt samleie, dels mens de lå på siden og dels bakfra. Fornærmede klarte flere ganger å si «nei – nei», men hadde for øvrig ingen psykisk evne til å gjøre motstand, og hun lå helt stille. Hun har forklart at hun var redd for hva han ville gjøre dersom hun gjorde motstand, og at hun «ble stiv som en stokk». Hun var dessuten full og syk. Det ble ikke benyttet kondom, og tiltalte visste ikke om fornærmede benyttet prevensjon. Lagmannsretten har funnet det bevist ut over enhver rimelig tvil at fornærmede, på grunn av en kombinasjon av beruselse, sykdom, tretthet og redsel, var ute av stand til å motsette seg samleiet.

Straffutmåling.
I tillegg til voldtekten skal det utmåles en straff for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd jf § 22 første ledd, promillekjøring – høy promille. Dette forholdet er rettskraftig avgjort ved tingrettens dom.
A begikk de straffbare forhold i prøvetiden etter en prøveløslatelse med 252 dagers resttid for to tidligere dommer, Gulating lagmannsretts dom 22. januar 2009, grov narkotikaforbrytelse og Stavanger tingretts dom 27. mai 2009, ett tilfelle av legemsbeskadigelse. Han sonet begge dommene. Tiltalte ble løslatt på prøve 1. november 2010. Det straffbare forhold ble begått to måneder inn i prøvetiden.
Det er voldtekten som vil være styrende for straffutmålingen. Handlingen er foretatt etter at lovendringen 25. juni 2010 trådte i kraft. Minstestraffen for voldtekt til samleie er ved lovendringen økt til fengsel i tre år. Det følger videre av forarbeidene at normalstraffen for voldtekt ikke bør være under fire års fengsel, jf Prop. 97 L (2009-2010) punkt 5.1.2.3. I henhold til forarbeidene skal dette straffenivået også omfatte samleie med noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen.
Forsvarer har anført at forarbeidene, som legger til grunn en normalstraff på fire års fengsel, viser til en avgjørelse i Rt-2008-890. I den saken ble det utøvet en del vold. I nærværende sak ble det ikke utøvet vold fra tiltaltes side. Retten må også ta hensyn til at voldtekten åpenbart var en átypisk handling fra tiltaltes side. Hans samboer har tidligere vært voldtatt, og tiltalte vet hvor negativt dette har vært for henne. Det må også tillegges vekt at han var beruset og at handlingen skjedde impulsivt. Forsvarer har også vist til at tiltalte, etter at dommen i tingretten forelå, har søkt hjelp hos psykolog. Retten må også se hen til tidsforløpet, selv om det ikke foreligger et direkte brudd på EMK. Det nærmer seg nå to år siden handlingen ble begått. På bakgrunn av det ovennevnte mener forsvarer at utgangspunktet for straffutmålingen bør være fengsel rundt tre år.
Basert på forarbeidene til lovendringen 25. juni 2010, som er referert over, mener lagmannsretten at det ved straffutmålingen må tas utgangspunkt i et straffenivå på fire års fengsel. Forsvarerens anførsler endrer ikke lagmannsrettens syn på dette. Tiltalte var en mann på nærmere 26 år da forbrytelsen fant sted, og han skal bedømmes som om han var edru. Det ligger i sakens natur at det ikke var behov for å bruke vold mot fornærmede all den tid hun var ute av stand til å motsette seg handlingen. Lagmannsretten er heller ikke enig i at handlingen skjedde impulsivt. Tiltalte snakket til fornærmede som, til tross for at hun var dårlig, klarte å gi utrykk for hva hun mente, hvilket ble neglisjert av tiltalte. Han hadde således tid og anledning til å tenke seg om. Det er positivt at tiltalte har søkt profesjonell hjelp, men retten er av den oppfatning at dette først og fremst gjelder behandling av det traume som tiltalte selv opplevde etter tingrettens dom. Ideelt sett kunne saken vært iretteført noe raskere, men tidsforløpet er etter lagmannsrettens oppfatning ikke tilstrekkelig til å gi en strafferabatt.
Etter dette legger lagmannsretten til grunn at det ikke foreligger særlige skjerpende eller formildende omstendigheter som tilsier at utgangspunktet på fire år skal fravikes.
Overtredelsen av vegtrafikkloven § 31 første til tredje ledd jf. § 22 første ledd må føre til et mindre tillegg i fengselsstraffens lengde. I tillegg skal det etter fast praksis i samsvar med vegtrafikkloven § 31 utmåles en bot på halvannen ganger brutto månedslønn. Tiltalte har via sin forsvarer opplyst at han nå mottar 10 000 kroner i arbeidsavklaringspenger. Dette tilsier at boten fastsettes til 15 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 – femten – dager.
Når det gjelder resttiden på 252 dager kan retten bestemme at hele eller deler av den usonede straffen skal fullbyrdes når tiltalte har begått et nytt straffbart forhold i prøvetiden, jf straffegjennomføringsloven § 45 jf straffeloven § 28 b. Ved denne vurderingen vil det ha betydning hvor alvorlig den nye kriminaliteten er, og om den er av samme art som det vedkommende tidligere er dømt for.
Ved Gulating lagmannsretts dom 22. desember 2009 ble tiltalte dømt for overtredelse av straffeloven 162 første og annet ledd. Denne forbrytelsen har, isolert sett, liten sammenheng med de nye lovbruddene, bortsett fra at det er en alvorlig forbrytelse. Ved Stavanger tingretts dom 27. mai 2009 ble tiltalte dømt for legemsbeskadigelse, som er et mer likeartet straffbart forhold som det han nå er funnet skyldig i. Det avgjørende er, etter lagmannsrettens syn, likevel at det ene nye lovbruddet er svært alvorlig, og at de lovbruddene det nå skal utmåles straff for, ble begått kort tid etter at tiltalte ble prøveløslatt. Retten finner det riktig at det gis en samlet dom for alle handlinger, det vil si en fellesstraff.
Basert på rettens vurderinger, slik de er redegjort for ovenfor, fastsettes straffen til fengsel i fire år og åtte måneder. Straffeloven § 62 første ledd er gitt anvendelse. Til fradrag i fengselsstraffen går 12 dager for utholdt varetekt.

Tap av førerrett
A er i tingretten funnet skyldig i å ha kjørt bil med en promille på 1,38. Etter vegtrafikkloven § 33 jf tapsforskriften § 3-2 nr. 3 skal tapsperioden fastsettes til minst to år. Det er ikke opplyst om kjøringen skapte særlige faresituasjoner, og retten fastsetter tapsperioden til to år. Det pålegges full ny førerprøve for gjenerverv av førerretten, jf. tapsforskriften § 8-3 siste ledd.

Sivilt krav.
Fornærmede har krevd oppreisning med 150 000 kroner.
Tiltalte er funnet skyldig i overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf annet ledd bokstav a. Vilkårene for å pålegge ham å betale oppreisning etter skadeserstatningsloven § 3-5 jf § 3-3 er oppfylt. Høyesterett har i Rt-2011-743 og Rt-2012-201 avsnitt 21 lagt til grunn at normalerstatningen for forsettlig voldtekt, som også omfatter overtredelser av straffeloven § 192 første ledd bokstav b, skal være 150 000 kroner. Det foreligger ikke særlige forhold i saken som gir grunnlag for å fravike dette utgangspunktet. På denne bakgrunn pålegges A å betale oppreisning til B med 150 000 kroner.
Det sivile kravet er avgjort av de tre fagdommerne alene.

Sakskostnader
Etter straffeprosessloven § 436 skal tiltalte som hovedregel pålegges å betale sakskostnader. Regelen fravikes imidlertid i de tilfeller hvor tiltalte i overskuelig fremtid ikke vil være i stand til å foreta oppgjør, f.eks. fordi han skal inn og sone en lengre fengselsstraff. På denne bakgrunn idømmes A ikke sakskostnader.
Dommen er enstemmig.

Domsslutning

1. A, født 0.0.1985, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav b jf. annet ledd bokstav a sammenholdt med det forhold som er rettskraftig avgjort ved Follo tingretts dom 12. mars 2012 jf straffeloven § 62 første ledd og straffegjennomføringsloven § 45 jf straffeloven § 28 b første ledd til en straff av fengsel i 4 – fire – år og 8 – åtte – måneder samt 15.000 – femtentusen – kroner i bot, subsidiært fengsel i 15 – femten – dager, som en fellesstraff med den usonede del av Gulating lagmannsretts dom av 22. januar 2009 og Stavanger tingretts dom 27. mai 2009. Utholdt varetekt kommer til fradrag med 12 – tolv – dager.
2. A, født 0.0.1985, dømmes til tap av førerett for en periode på 2 – to – år, jf vegtrafikkloven § 33 jf tapsforskriften § 3-2 nr. 2. Perioden førerkortet har vært beslaglagt av politiet går til fradrag i tapsperioden. Det pålegges full ny førerprøve for gjenerverv av førerretten, jf tapsforskriften § 8-3 siste ledd.
3. A, født 0.0.1985, dømmes til å betale oppreisningserstatning til B med 150.000 – etthundreogfemtitusen – kroner innen 14 – fjorten – dager fra forkynnelsen av dommen.
4. Sakskostnader idømmes ikke.

Les mer om retten til bistandsadvokat og anmeldelse.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!