fbpx

Kreve prisavslag etter bilkjøp

En bil som nylig er kjøpt og kjøper ønsker prisavslag.

Sist oppdatert 2. januar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

En mangel vil normalt ha en verdireduserende påvirkning på bilen, noe som forskyver balansen mellom kjøper og selger, ved at kjøper sitter igjen med en bil av mindre verdi enn forutsatt. Formålet med et prisavslag er å rette opp denne skjevheten i kontraktsforholdet. Prisavslaget skal utgjøre et forholdsmessig avslag av bilens pris som skal kompensere for det verditap mangelen utgjør. Forutsetningen for et prisavslag er at den verdireduserende mangelen ikke blir rettet av selger innen fristen. Prisavslag står altså tilbake for selgerens rett og plikt til å rette eller omlevere. Av den grunn omtales prisavslag som en subsidiær mangelsbeføyelse.

Selgers rettigheter ved salg av bruktbil

Et prisavslag kan kreves både før og etter betaling av bilen er gjennomført. Hvis prisavslaget kreves før betaling, kan det motregnes i kjøpesummen. Når det kreves etter betaling, har selger plikt til å betale beløpet til kjøper.

Kjøpsloven

Etter kjøpsloven § 37 og § 38 har bilkjøper rett til prisavslag dersom bilen har en «mangel», og retting eller omlevering «ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid» etter at kjøper klaget over mangelen.

Forholdet mellom «nedsatt og avtalt pris» skal svare til forholdet mellom bilens «verdi i mangelfull og kontraktmessig stand» på leveringstiden, jfr. kjøpsloven § 38. Leveringstidspunktet er avgjørende for verdivurderingen, noe som innebærer at en eventuell etterfølgende endring i verdien grunnet eksterne årsaker, for eksempel prisnedgang på den aktuelle typen bil, er uten betydning.

At prisavslaget skal være forholdsmessig vil si at hvis bilens verdi med mangel utgjør 40% av bilens verdi uten mangel, skal den nedsatte prisen tilsvare 40% av avtalt kjøpesum. Se for deg at du har gjort et godt kjøp ved å betale kr 200 000 for en bil som i realiteten var verdt kr 220 000. Du oppdager en mangel som fører til at bilen kun er verdt kr 176 000. Verdireduksjonen er altså kr 44 000. I et slikt tilfelle utgjør bilens verdi med mangelen (kr 176 000) 80% av bilens verdi uten mangelen (kr 220 000). Avtalt pris på kr 200 000 må da settes til kr 160 000, slik at nedsatt pris utgjør 80% av den avtalte prisen (kr 200 000). Prisavslaget blir med andre ord kr 40 000. Dersom vedkommende derimot kjøpte bilen for 240 000 vil den nedsatte prisen utgjøre 80% av dette beløpet, altså kr 192 000, hvilket innebærer et prisavslag på kr 48 000.

Selgers rettigheter ved salg av bruktbil

Har kjøperen gjort et dårlig kjøp ved å betale mer enn markedspris vil følgelig prisavslaget bli større enn om kjøperen har gjort et godt kjøp som i det første eksempelet. Kjøperen kan altså ikke uten videre kreve prisavslag svarende til hva det koster å sette bilen i kontraktsmessig stand, da det er den forholdsmessige verdireduksjonen som er styrende.

Bilens verdi uten mangel tilsvarer markedsverdien, altså den verdi bilen har, omsatt i et alminnelig bilmarked. I praksis vil det ofte være vanskelig å fastsette verdiene som skal anvendes i beregningen. Forarbeidene uttaler i den anledning at det kan være behov for å foreta en mer skjønnsmessig vurdering. Dette gjelder særlig der selger har gitt uriktige opplysninger om bilens egenskaper, jfr. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 90. Ved skjønnsmessige vurderinger kan rettekostnadene være en relevant faktor for å fastsette bilens antatte verdi med mangel. I en del tilfeller vil likevel rettekostnadene være høyere enn det forholdsmessige verdiminuset. Da vil det være mer lønnsomt for kjøper å kreve erstatning enn prisavslag.

Enkelte mangler påvirker ikke bilens markedsverdi, eksempelvis dersom bilen leveres med feil farge. Som nevnt er hovedregelen etter § 38 at det må foreligge en verdireduserende mangel. Likevel uttaler forarbeidene at beregningen i noen tilfeller «må […] skje mer skjønnsmessig på grunnlag av mangelens betydning for kjøperen», jfr. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 90. Enkelte mener uttalelsen åpner for prisavslag der mangelen ikke minsker den objektive verdien av bilen. Likevel er et slikt standpunkt kritisert, ettersom forarbeidene ikke eksplisitt sier at et prisavslag kan kreves når mangelen ikke medfører en økonomisk verdireduksjon.

Merk at eventuelle økonomiske tap som ikke dekkes av prisavslaget, for eksempel undersøkelser foretatt for å avdekke mangelen, kan kjøper kreve gjennom reglene om erstatning.

Forbrukerkjøpsloven

Etter forbrukerkjøpsloven § 31 kan en forbruker kreve prisavslag dersom selger ikke retter mangelen eller omleverer bilen i samsvar med §§ 29 til 30. Prisavslaget regnes som hovedregel ut på lik måte som etter kjøpsloven. Likevel fremgår det eksplisitt av lovteksten at prisavslaget ved forbrukerkjøp kan settes lik mangelens betydning for forbrukeren dersom «særlige grunner» taler for det, jfr. forbrukerkjøpsloven § 31 andre ledd. Det kan være tilfellet dersom selve mangelen ikke medfører noen reell prisendring, men likevel er av stor betydning for forbrukeren. Eksempelvis dersom forbrukeren hadde bestilt en bil med grønne seter av personlige grunner, men får utlevert en bil med svarte seter. Dette vil objektivt sett ikke påvirke prisen, men kan likevel ha betydning for forbrukeren. En slik erstatning må naturligvis fastsettes skjønnsmessig. Det må likevel avgrenses mot eventuelle følgetap som måtte oppstå, ettersom slike tap kun kan kreves ved påvist ansvarsgrunnlag gjennom erstatning.

Videre kan det foreligge «særlige grunner» som medfører at verdireduksjonen må fastsettes skjønnsmessig, selv om en objektiv verdireduksjon foreligger. Normalt vil dette slå inn når det er vanskelig å slå fast en objektiv verdireduksjon, og andre beføyelser ikke er passende.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil