fbpx

Har du solgt en bil, og kjøper klager på bilkjøpet?

En mann som er misfornøyd med bilkjøpet og snakker med selgeren

Sist oppdatert 26. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Har du solgt en bil, og senere mottatt klage fra kjøper? Uavhengig av innholdet i klagen, stilles det rettslige krav til kjøpers fremsettelse av den. Dersom kjøper eksempelvis har reklamert for sent, vil ikke vedkommende lenger ha sitt krav i behold.

Hvilken lov regulerer klage på bilkjøp

Ved salg av bil mellom to private parter, er det reglene i kjøpsloven som kommer til anvendelse. Dersom selger opptrer på vegne av en næringsvirksomhet, og kjøper er forbruker, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Hvilken stilling partene opptrer i, er således avgjørende for hvilke rettsregler som får betydning ved løsning av tvisten.

Forskjellen på kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

I utgangspunktet er regelsettene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven relativt like. Det vil si at de fleste bestemmelsene speiler hverandre. Likevel er det nødvendig å oppstille et skille mellom de to. Årsaken til det er at forbrukerkjøpsloven oppstiller et særlig vern for forbrukeren, herunder kjøperen.

Etter forbrukerkjøpsloven har kjøperen et sterkere vern enn ved vanlige kjøp. Ved kjøp mellom to private parter, eller to næringsdrivende, er partenes rettigheter i større grad likestilt. Du kan lese mer inngående om kjøpslovens regler om bilkjøp her.

Hvilke krav kan kjøper fremsette?

Typiske krav som kjøperen fremsetter, er at det foreligger feil og mangler ved bilen. Dersom det er tilfelle, og kjøper ikke har opplyst om slike mangler, kan kjøperen ha flere rettigheter. Rettigheter etter loven vil være krav på prisavslag, erstatning, retting eller heving av kjøpet. Sistnevnte vil bare bli aktuelt der det kan konstateres at det foreligger en vesentlig kontraktsbrudd.

Dersom kjøperen har alt på det rene, vil selgeren normalt være forpliktet til å yte det som skal til for å oppnå kjøperens rettigheter. Imidlertid er det flere vilkår som må være oppfylt for at kjøperen skal ha sitt krav i behold.

Les om man har angrerett på bilkjøp her

Har kjøperen sitt krav i behold?

For at kjøperen skal ha sitt krav i behold, er det som nevnt flere forutsetninger som må være oppfylt. Klagen må for det første være fremsatt i tide, etter reglene om reklamasjon. Kjøpsloven hjemler for det andre at kjøperen må ha undersøkt bilen tilstrekkelig, så snart som mulig etter kjøpet. Til sist kan selgeren, også etter kjøpslovens regler, ha krav på retting. Dette gjelder tross for at selgeren ikke har fremsatt noe krav om slik retting.

Er det reklamert i tide?

For at kjøperen skal ha kravet sitt i behold, er det en forutsetning at det er reklamert i tide. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven har regler om reklamasjon. Det generelle utgangspunktet er at kjøperen skal fremme sitt krav «innen rimelig tid» etter at vedkommende oppdaget mangelen. Kravet gjelder etter begge lovene.

Når begynner reklamasjonsfristen å løpe?

«For å i det hele tatt kunne vurdere om det er reklamert innenfor reklamasjonsfristen, må det bestemmes fra hvilket tidspunkt fristen skal løpe. (…) Etter forbrukerkjøpsloven starter fristen å løpe etter at kjøperen «oppdaget eller burde oppdaget» mangelen.» Kilde: Øyvind Borch Mo, Konsekvens ved passivitet fra kjøper ved reklamasjon på forbrukerkjøp.

Dersom kjøperen venter uforholdsmessig lenge med å fremme sitt krav, kan selgeren påberope seg at reglene om reklamasjon ikke er overholdt.

Etter forbrukerkjøpsloven oppstilles en absolutt reklamasjonsfrist på fem år. Det vil si at forbrukeren mister sin rett til å reklamere etter at det har gått fem år. Etter kjøpsloven er denne fristen på to år. Dersom reglene i kjøpsloven kommer til anvendelse, har kjøperen dermed dårligere tid på å klage på feil og mangler.

Har kjøperen undersøkt bilen tilstrekkelig?

Det følger av kjøpsloven at kjøperen skal undersøke tingen, så snart vedkommende har overtatt den. Dette henger sammen med hensynet bak reklamasjonsreglene, og prinsippet om at kjøperen skal fremsette kravet relativt raskt. En av årsakene til dette er at selgeren skal slippe å motta krav i lang tid etter at tingen er solgt.

Dersom kjøperen venter lenge med å undersøke bilen etter kjøpet, kan det altså svekke vedkommendes sak når kravet fremsettes.

Selgerens krav på retting

Etter kjøpsloven har selgeren krav på å rette tingen, så fremt dette kan skje uten «vesentlig ulempe» for kjøperen. Når kjøperen fremsetter en klage, kan selgeren dermed påberope seg en rett til å rette. Dette vil være praktisk i tilfeller der selgeren har særlig kunnskap om bilen, og har ressurser til å rette opp i feilen.

Denne rettigheten er spesielt gunstig der selger har ressurser til å rette opp i feilen selv. Selgers rett til å rette skjer for selgerens regning.

Advokater med erfaring på området

Har du opplevd å selge bilen, for senere å motta klage fra kjøperen? Vi kan hjelpe deg med å kartlegge hvorvidt kjøperen overhodet har et krav i behold. Det kan eksempelvis hende at klagen ikke er tilstrekkelig begrunnet, eller at klagen er fremsatt for sent. Dersom du ønsker å få en vurdering av saken, kan du ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Dersom du velger oss, vil vi hjelpe deg gjennom saken. I visse tilfeller vil forsikringen dekke deler av advokatutgiftene.

Les også: Massesøksmål mot Tesla etter oppdateringer

Vanlige spørsmål

Hva gjør jeg når jeg mottar klage fra bilkjøperen?

Når du mottar en klage fra kjøperen av bilen, er det hensiktsmessig å først sette seg inn i hva klagen gjelder. Dersom du mener at klagen er uberettiget, kan det hende at kjøper ikke har noe krav i behold. For de tilfellene at det foreligger feil eller mangler, vil det blant annet oppstå spørsmål om kjøperen har reklamert i tide.

Hvilken lov kommer til anvendelse ved klage på bilkjøp?

Hvilken lov som kommer til anvendelse, avhenger av forholdet mellom kjøper og selger. Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse dersom kjøperen opptrer som forbruker, og selger opptrer som ledd i næringsvirksomhet. For de andre tilfellene vil kjøpsloven regulere forholdet.

Hvordan kan jeg avvise kjøperens klage?

Dersom kjøperens klage er uberettiget, kan selger gi tilbakemelding på dette. For de tilfellene der det kan konstateres at det faktisk er en mangel ved bilen, blir spørsmålet om kjøper har klaget i tide. Selger kan avvise klagen dersom kjøper fremsetter klagen for sent.

Hvilke rettigheter har selgeren av bilen når kjøperen klager?

Dersom det er snakk om kjøp mellom to likeverdige parter, eller kjøper ikke er forbruker, har selger en rett til å rette. Det vil si at selgeren kan kreve å rette mangelen for egen regning. I flere tilfeller kan dette være gunstig for selger. Det vil særlig være gunstig der selgeren kan rette opp i mangelen for en lavere kostnad enn det eventuelle kravet til kjøper.

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Herman Bruserud. Kjøpsrett. 2. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2015.

Rognlien, Stein og John Egil Bergem. Kjøpsloven med kommentarer. 4. utg., Ebok: Gyldendals Juridiske Kommentarserie, 2020.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil