fbpx

Hvor mye kan man få i voldsoffererstatning?

En kvinne som blir utsatt for fysisk og psykisk vold og som senere vil få voldsoffererstatning

Sist oppdatert 24. april 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Voldsoffererstatning beregnes ut fra konkrete tap du har lidt eller vil lide i fremtiden på grunn av volden du har blitt utsatt for. I tillegg kan det kreves erstatning for ikke-økonomiske tap i form av menerstatning og oppreisning. En bistandsadvokat kan hjelpe deg med å utmåle et samlet erstatningskrav.

Her går vi nærmere inn på kravene for å få utbetalt voldsoffererstatning og hvor mye du kan få.

Hvem kan få voldsoffererstatning?

Har du blitt utsatt for vold, fysisk eller psykisk, kan du kreve erstatning dersom det kan påvises personskade.

Det er et vilkår at forholdet politianmeldes. Erstatningen fremmes da som en del av straffesaken mot gjerningspersonen. Du kan imidlertid også kreve erstatning om det er ukjent gjerningsperson eller om saken er henlagt av politiet.

For å få erstatning må skaden og det økonomiske tapet være en følge av volden. Noen ganger, spesielt ved etterfølgende psykiske lidelser, kan det pekes ut andre mulige årsaker.

Det er Kontoret for voldsoffererstatning som normalt betaler ut erstatningen. Om mulig vil de kreve regress fra gjerningspersonen. Kontoret behandler også søknader om voldsoffererstatning hvor det ikke blir opprettet straffesak,

Beregning av økonomisk tap

Alle utgifter og tap som kan relateres til volden kan kreves dekket.

Det opplagte er legebehandling, medisiner og transport til og fra behandlingsstedet. Her må man ta vare på alle kvitteringer.

Dersom du ikke kan arbeide og går glipp av inntekter,  skal tapet inkluderes i erstatningskravet. Det du får av offentlige ytelser som følge av den samme skaden skal imidlertid gå til fratrekk.

Hertil kommer alle kostnader og inntektstap du måtte ha i framtiden på grunn av det samme forholdet. Dersom du blir varig ufør vil det være snakk om høye summer. Jo yngre du er, desto høyere vil det samlede kravet være.

Menerstatning

I tillegg til det du taper av penger vil varige skader eller mén sette sitt preg på tilværelsen også på andre måter. Dersom du etter å ha blitt skadet etter en voldshendelse ikke kan utføre daglige sysler og interesser, er det et tap som ikke direkte kan måles i penger.

Derimot er det ingen tvil om at det nedsetter livskvaliteten. Hvis du ikke lenger kan gå tur i skogen, delta i sosiale sammenkomster eller utøve vanlige aktiviteter, skal det kompenseres med en menerstatning.

Menerstatningen beregnes ut fra et skjema for medisinsk invaliditet. som går fra 15 % til 100 % invaliditet. Invaliditeten må anses varig, og den totale erstatningen skal samsvare med antatt gjenstående leveår sammenlignet med  et gjennomsnitt av befolkningen, Det kreves en grundig utredning fra medisinsk fagkyndige for å fastsette medisinsk invaliditet.

Oppreisning

Den siste posten i erstatningen, er oppreisning.

Det er akseptert i norsk rett at den som er krenket ved en straffbar handling, har rett på et beløp i oppreisning, også kalt tort og svie.

Om det ikke er det samme summene som vi kjenner fra rettsaker i USA, er det likevel et greit tillegg til den øvrige erstatningen.

Oppreisning utmåles særskilt ved skjønn av retten i den enkelte sak. Det har dog etablert seg praksis for ulike voldsforbrytelser og overgrep. I mange voldtektssaker utmåles oppreisningen standardmessig til 150 000 kroner.

Advokathjelp til voldsoffererstatning

Når det opprettes straffesak mot gjerningspersonen, vil du som regel få oppnevnt en bistandsadvokat. Bistandsadvokaten skal hjelpe til med å ivareta dine interesser under rettssaken, derunder fremme erstatningskrav.

Det er en fordel ettersom en rutinert advokat kjenner inngående de postene det kan søkes erstatning om, hvordan de verdsettes og hvilke dokumentasjonskrav som stilles.

Du kan også søke voldsoffererstatning gjennom advokat der det ikke er noen straffesak, for eksempel der politiet henlegger saken eller det ikke er noen kjent gjerningsperson.

Ta kontakt med oss i Advokatfirmaet Teigstad dersom du vurderer å søke voldsoffererstatning.

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett. 5. utgave. Oslo, 2015.

Goflebakke, Hilde. Voldsoffererstatning til barn etter familievold – særlig om oppreisningserstatning. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. 02/2016 (Volum 13). https://www.idunn.no/tidsskrift_for_erstatningsrett_forsikringsrett_og_trygderett/2016/02/voldsoffererstatning_til_barn_etter_familievold_-_saerlig_om

 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!