fbpx

Hvem betaler ut erstatning for psykisk vold?

En kvinne som nettopp har blitt utsatt for psykisk vold

Sist oppdatert 22. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Det er mulig å søke erstatning dersom du har blitt utsatt for psykisk vold, på samme måte som for ren fysisk vold. Det er Kontoret for voldsoffererstatning som i tilfelle utbetaler erstatningen for deretter å søke regress hos gjerningspersonen eller gjerningspersonene.

Her går vi inn på detaljene i hvordan du går fram for å søke erstatning.

Hva er egentlig psykisk vold?

Det henger igjen for noen at vold må være fysisk og at det skal være fysiske skader for at man skal anmelde eller søke om erstatning.

Det er imidlertid for lengst slått fast at psykisk vold er likestilt med fysisk vold.  Det kan forårsake traumer som skader offeret i lang tid etterpå, kanskje for resten av livet.

Ofre for psykisk vold kan dermed søke erstatning på samme grunnlag som for annen vold.

Det foreligger ingen samlende definisjon på psykisk vold bortsett fra at den foregår uten bruk av fysisk makt. Typiske eksempler er trusler, tvang, avvisning og gjentatte nedvurderinger og ydmykelser.

Vilkårene for erstatning for psykisk vold

Det er et vilkår at volden anmeldes. Da kan erstatningskravet fremmes i forbindelse med straffesaken. I en slik sak vil du normalt få oppnevnt en bistandsadvokat som kan hjelpe deg med dette.

Det må også være en sannsynelighetsovervekt for at skaden oppsto som følge av den psykiske volden. Det må også være en en årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og kostnadene du anfører i erstatningskravet.

Endelig er det regler for foreldelse av erstatningskrav. Det må meldes senest tre år etter at du ble klar over skaden du ble påført. Det holder likevel at erstatningssøknaden fremsettes enten før  straffeansvaret er foreldet etter reglene i straffeloven, eller før den skadelidte fyller 21 år.

Kontoret for voldsoffererstatning betaler

Det er gjerningspersonen eller gjerningspersonene som i utgangspunktet er erstatningsansvarlig. Selv om det er avsagt en dom for kravet, kan det være vanskelig å få pengene utbetalt. Det er ikke sikkert at den dømte har midler til å dekke erstatningen, og det er også belastende for offeret å måtte forholde seg til overgriper eller voldsutøver.

Derfor er det opprettet en offentlig instans som heter Kontoret for voldsoffererstatning som forskutterer betalingen.

Kontoret er geografisk plassert i Vardø, men behandler saker fra hele landet. De prioriterer saker som er avgjort i domsstolsystemet, men tar også imot søknader der gjerningsmannen er ukjent eller saken er henlagt.

Det er et eget klageorgan for avgjørelser om fattes ved Kontoret for voldsoffererstatning. Det kalles Erstatningsnemda for voldsofre.

Advokatbistand ved erstatning etter psykisk vold

Det kan synes tungt å ta opp slike saker i rettsystemet. Psykisk vold er også vanskeligere å definere enn ren fysisk vold. Det er vanskelig å forholde seg til overgriperen, og å ta det opp med øvrigheten.

En advokat kan være en egnet mellomperson. Dersom du er i anmeldelsesfasen, kan det være en ide å ta kontakt med advokat i forkant. Man kan da se nærmere på din situasjon i forhold til lovverket og frembringe dokumentasjon der det er nødvendig.

Etter at forholdet er anmeldt, vil advokaten begjære seg oppnevnt som din bistandsadvokat i saken. Det er retten som betaler kostnadene til bistandsadvokat.

Advokatfirmaet Teigstad har flere advokater med erfaring fra dette feltet. Ta kontakt med oss for en prat dersom du tror du har en sak.

Kilder

Schønning, Albert Erstatning fra staten til voldsofre. 2 utgave. Oslo,
1991
Tømmerås, Anne Sofie Billighetserstatning – og andre offentlige
erstatningsordninger. Oslo, 2002

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!