fbpx

Heving: Når campingvognen eller bobilen har fuktskader

En bobil med fuktskade

Sist oppdatert 27. desember 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Selv om en campingvogn ikke er kjørbar på samme måte som andre kjøretøy, kan det oppstå mange konflikter i etterkant av et kjøp. Det kan være mangler på inventar eller utstyr, men det er først og fremst fukt eller råte som utløser krav overfor selger. Fukt er også et tilbakevendende tema også hva gjelder bobiler.

Det er vanlig med fukttester utført med fuktmåler for å kartlegge fuktproblemer i campingvogn. De fleste fuktmålere har en skala fra 0 % til 100 %. Resultat fra 0 % til 14 % betraktes for å være innenfor det normale. Høyere verdier, fra 14 til 100 % betyr at vognen inneholder fukt. Det innebærer at treverk og innvendige plate er i ferd med å råtne, selve konstruksjonen av vogna blir svekket, og det dannes soppskader som anses helseskadelige.

For å utbedre fuktskader må de lokaliseres, og tettes utvendig så det ikke kommer inn mer fukt. Lister, vinduer og skjøter mellom og tak og vegg må demonteres, renses og pakkes om. Dette er en tidkrevende jobb og vanskelig å beregne en pris på forhånd.

Se også vår artikkel om heving av bilkjøp.

Muligheten for inntrengning av fukt i campingvogn varierer fra vogn til vogn. Noen merker er mer utsatt enn andre. Originaldeler på eldre vogner kan også være vanskelig å få tak i.

Om det etter kjøpet viser seg at campingvognen er beheftet med fuktskader, anfører kjøper som regel at selger har unnlatt å opplyse om forhold ved campingvognen som han hadde grunn til å regne med å få. En analyse av Forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser at det ved vurderingen legges vekt på hva forbrukeren kunne forvente basert på partenes avtale og prisen og alderen på campingvognen. I tillegg er det selvfølgelig av betydning hvor omfattende fuktskader campingvognen er beheftet med.

FKU-2017-1438: Kjøper fikk medhold i krav om heving av kjøp av campingvogn grunnet fuktskader

En kjøper av en campingvogn solgt «som den er» reklamerte på fukt- og råteskader. Kjøperen viste til at selgeren konkret hadde opplyst om at vognen ikke hadde fukt. Selgeren avviste reklamasjonen. Saken ble deretter klaget inn til forbrukerklageutvalget med krav på heving, subsidiært prisavslag.

Kjøpet ble inngått mellom private parter slik at det var kjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet. Spørsmålet var om campingvognen var beheftet med en kjøpsrettslig mangel på grunnlag av at vognen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, jfr. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c.

Basert på de sakkyndig uttalelsene i saken, samt den korte perioden som gikk mellom overtakelsen av campingvognen og konstateringen av fuktskadene, fant utvalget det sannsynliggjort at årsaken til disse forelå på leveringstidspunktet. Videre var det godtgjort at skadene var svært omfattende, og til tross for vognens betydelige alder, mente utvalget at kjøper ikke hadde grunn til å forvente så alvorlige fukt- og råteangrep. Ikke minst siden selger også konkret opplyste at det ikke var noen inntrengning av fukt i vognen.

Etter dette forelå det en mangel, jfr. kjl. § 19 første ledd bokstav c, og utvalget bemerket at hvorvidt selger var i god tro ikke var avgjørende for vurderingen etter nevnte bestemmelse.

Heving av bobilkjøpet krever at mangelen er vesentlig, jfr. kjl. § 39. Campingvognen syntes ikke forsvarlig å benytte i dagens stand, og utbedring ble ansett mest sannsynlig ikke regningssvarende. Hevingsvilkåret var derfor oppfylt.

FU-sak: 16/2254: Manglende opplysninger om fuktskader ga kjøper krav på heving.

En kjøper av en brukt bobil solgt «som den er» reklamerte på feil og mangler i form av fuktskader. Selgeren avviste reklamasjonen og viste til at kjøperen hadde fått all informasjon om bobilen samt prøvekjørt den før kjøpet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving, subsidiært prisavslag.

Det var forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet idet kjøpet ble inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende. Spørsmålet var om bobilen var beheftet med en kjøpsrettslig mangel på grunnlag av manglende opplysninger.

Sett hen til bildene i saken fant utvalget det sannsynliggjort at bobilen hadde omfattende fukt- og råteskader. Utvalget var av den oppfatning at selger, som den profesjonelle part, burde kjenne til fuktskadene. Det ble antatt at en fukttest ville avslørt problemene, og det måtte kunne forventes at en profesjonell forhandler satte seg inn i bilens tilstand før videresalg til forbruker. Det var ingen opplysninger i saken om at innklagde hadde opplyst om fukt i bobilen.

Tvert imot hevdet kjøper at selger ikke hadde sagt noe om dette. Kjøper hadde grunn til å regne med å få opplysninger om fuktskadene, og unnlatelsen kunne antas å ha innvirket på kjøpet. Det forelå da en kjøpsrettslig mangel, jfr. ovenfor nevnte opplysninger.

Mangelen var ikke uvesentlig, og vilkåret for å heve kjøpet var således oppfylt, jfr. fkjl. § 32.

Kontakt oss dersom du trenger advokathjelp i saker som gjelder bobil eller campingbil.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil