fbpx

Heving av bilkjøpkontrakt

En mann som vil heve bilkjøpkontrakten diskuterer med en advokat

Sist oppdatert 19. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har kjøpt bil, og ønsker å heve bilkjøpkontrakten, avhenger rettighetene dine av hvilken lov som kommer til anvendelse. Terskelen for å heve kjøpet er noe strengere etter kjøpsloven enn etter forbrukerkjøpsloven. Hvilken lov som gjelder på din kontrakt for bilkjøp, avhenger av forholdene rundt kjøpet.

Avtalen

Utgangspunktet er at en må se om heving av bilkjøp reguleres av avtalen mellom kjøper og selger. Det er vanskelig å si noe helt konkret om avtalen, da ordlyden i denne naturligvis vil variere. Imidlertid kan det generelt sies at det ikke er anledning til å innta klausuler til ugunst for forbruker (kjøper), dersom dette er regulert i forbrukerkjøpsloven.

I mange tilfeller vil ikke avtalen gi noe klart svar på spørsmålet om heving av bilkjøpkontrakt. I så fall er man henvist til å se på hva som står il oven.

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven?

Et første spørsmål som da er naturlig å stille, er hvilken lov som gjelder. Det følger av forbrukerkjøpsloven § 1 andre ledd at loven kommer til anvendelse når kjøperen er forbruker, og selger «opptrer i næringsvirksomhet». Forbrukerkjøpsloven vil eksempelvis typisk komme til anvendelse ved kjøp av ny bil hos bilforhandler.

Kjøpsloven kommer til anvendelse i de øvrige tilfellene, ved kjøp og salg av bil mellom privatpersoner.

Terskelen for heving av bilkjøpkontrakt

Årsaken til at det er nødvendig å konstatere hvilken lov som gjelder, er at det er avgjørende for vurderingen av om en part kan heve kontrakten.

Kjøpsloven

Etter kjøpsloven kan kjøper heve dersom mangelen medfører «vesentlig» kontraktsbrudd. Ordlyden tilsier at terskelen er høy. Det vil si at det skal mye til for at kontrakten kan heves. Hensynet bak dette er blant annet at kjøper skal kunne benytte seg av andre såkalte misligholdsbeføyelser som loven oppstiller. Eksempler på disse er erstatning, prisavslag eller retting. Heving er således det «siste» alternativet, dersom de øvrige ikke lar seg gjøre.

Et eksempel på at kjøper kan heve bilkjøpkontrakten, er at selgeren ikke har gitt opplysninger om vesentlige feil ved bilen. Vesentlige feil kan knytte seg til motoren eller ander essensielle deler av bilen. Helt generelt kan det også sies at mangler som krever svært dyre reparasjoner, vil utgjøre en vesentlig mangel, dersom dette ikke ble opplyst om i forkant av kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven

Etter forbrukerkjøpsloven kan forbrukeren heve dersom mangelen ikke er «uvesentlig». I denne loven terskelen senket noe, sammenlignet med kjøpsloven. Hensynet bak den senkede terskelen er å oppstille en større beskyttelse av forbrukeren i kontraktsforholdet. Likevel vil de samme hensynene som etter kjøpsloven gjøre seg gjeldende. Det vil si at det fra lovgivers side er ønskelig at mangelen kan avhjelpes på andre måter, dersom det er mulig.

Også i disse tilfellene vil det være avgjørende om selgeren har unnlatt å oppgi essensielle opplysninger om bilen. Det samme vil gjelde dersom de oppgitte opplysningene er uriktige. Dersom opplysningene, eller mangel på disse, var avgjørende for kjøpet, kan det utgjøre en grunn til å heve kjøpet.

Hvordan heve kjøpet

Dersom du mener at du har grunnlag for å heve bilkjøpkontrakten, bør du gjøre selger klar over dette så raskt som mulig. Grunnen til at hevingskravet bør fremsettes raskt, er at lovens reklamasjonsfrister skal være overholdt. Kravet bør inneholde en begrunnelse for hvorfor det foreligger mangel, og dermed en redegjørelse for hvorfor denne er «vesentlig» eller «ikke uvesentlig», avhengig av hvilken lov som gjelder på ditt forhold. Kravet bør fremsettes skriftlig.

Advokathjelp

Ved usikkerhet på hvordan du bør gå frem for å heve bilkjøpkontrakten, kan du ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Du kan kontakte oss via e-post, telefon eller skjemaet nederst på våre nettsider. Vi kan hjelpe deg med å vurdere hvorvidt du har et hevingskrav i behold, og hvordan du eventuelt bør gå frem for å fremsette dette overfor rette vedkommende.

Kilder

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett, 2. utgave, Oslo, 2013.

Lilleholt, Kåre,. Selvig, Erling. Kjøpsrett til studiebruk. Universitetsforlaget, 5. utgave, 2015.

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/20792/Masteroppgaven.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vanlige spørsmål

Kan jeg heve bilkjøpkontrakten?

Utgangspunktet er at terskelen for å heve et kjøp er høy. Det vil si at det kreves at mangelen er av vesentlig betydning. Den konkrete terskelen avhenger av om det er snakk om et forbrukerkjøp eller et såkalt vanlig bilkjøp. Generelt kan det sies at dersom mangelen er av vesentlig karakter, og den ikke kan avhjelpes ved erstatning, prisavslag eller retting, er det gode grunner for at bilkjøpet kan heves.

Hvordan hever jeg bilkjøpkontrakten?

Rent konkret må du fremsette et krav overfor selger, og gjøre vedkommende kjent med årsaken til at det foreligger vesentlig mangel, og at du derfor ønsker å heve kjøpet.

Hvilken lov regulerer heving av bilkjøpet?

Dersom kjøper opptrer som forbruker, og selger som ledd i næringsvirksomhet, vil forbrukerkjøpsloven komme til anvendelse. Ved kjøp av bruktbil mellom privatpersoner, vil eksempelvis kjøpsloven regulere forholdet.

Regulerer avtalen spørsmålet om heving av bilkjøpkontrakten?

Det kommer an på det konkrete tilfellet. Dersom avtalen har regler om hva som skal til for å heve kjøpet, er det avtalen som vil være utgangspunktet for vurderingen. Likevel kan det ikke inntas bestemmelser i avtalen som er til ugunst for forbrukeren.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil