fbpx

Heve kjøp etter kjøpsloven

En klient får advokathjelp for å heve kjøp etter kjøpsloven

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Kjøpsloven regulerer kjøp og salg mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende. Etter kjøpsloven § 39 kan kjøper heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd. I tillegg må krav om heving være fremsatt innen rimelig tid.

Kjøpslovens anvendelsesområde

Kjøpsloven regulerer kjøp og salg mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende, med mindre en spesiallov kommer til anvendelse. Privatkjøp av bil, campingvogn eller båt på finn.no er typiske kjøp som reguleres av kjøpsloven.

Til sammenlikning gjelder forbrukerkjøpsloven kjøp og salg mellom en forbruker og næringsdrivende. Ved kjøp av bil, campingvogn eller båt hos en profesjonell forhandler er det altså forbrukerkjøpsloven som gjelder.

Bilde av boken

Vilkår for å heve kjøp etter kjøpsloven

Mangelsbeføyelsen heving er regulert i kjl. § 39:

«(1) Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd.

(2) Kjøperen kan ikke heve kjøpet med mindre han gir selgeren melding om heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av krav eller melding etter §§ 34 eller 36. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.»

Mangelskravet

For å kunne heve må det først og fremst foreligge en mangel, noe som innebærer at det må være noe feil med gjenstanden. Avgjørende vil være om gjenstanden er i tråd med det kjøper kunne forvente ved kjøpet basert på avtalen inngått med selger, opplysninger gitt av selger, salgsannonse og forholdene ellers. Ved kjøp av brukt vare har kjøper en plikt til å undersøke den.

Vesentlighetskravet

Mangelen må videre være «vesentlig». Hvorvidt mangelen er å anse som vesentlig beror på en helhetsvurdering. Avgjørende er om kjøper har en «rimelig grunn til å si seg fri fra kontrakten», jf. Rt. 1998 s. 1510 (Ekte hussopp). Momenter i vurderingen vil være mangelens betydningen for kjøper, mangelens objektive størrelse/karakter, hvorvidt andre sanksjoner kan gjenopprette balansen i kontraktsforholdet, grad av skyld på selger side og hevingens betydning for selger.

Som eksempel vil ikke en ripe i lakken på en båt være av vesentlig betydning for kjøpers bruk av båten, og kan derfor repareres på andre måter. Dersom kjøper derimot får overlevert en båt som ikke flyter, i motsetning til hva vedkommende i forkant av kjøpet ble forespeilet, foreligger en vesentlig mangel.

Selger reparerer ikke mangelen

Selger har etter kjl. § 34 og § 36 rett til å reparere mangelen. For å heve er det følgelig et vilkår at selger enten ikke kan eller ikke ønsker å rette mangelen.

Rettidig reklamasjon

Et ytterligere vilkår for å heve er at reklamasjonen er fremsatt i tide. Den absolutte tidsfristen for å fremsette et mangelskrav er 2 år etter overtakelse av f.eks. bilen, campingvognen eller båten. Unntak gjelder der selger har påtatt seg ansvar for en lengre periode i kjøpsavtalen.

I tillegg foreligger en relativ reklamasjonsfrist. Det følger av kjl. § 32 første ledd at kjøperen «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gir selgeren «melding som angir hva slags mangel det gjelder». Etter kjl. § 39 annet ledd må kjøper også gi selgeren «melding om heving» innen rimelig tid. Hva som er «rimelig tid» må vurderes konkret. Som et utgangspunkt ligger ofte fristen et sted mellom 2 og 3 måneder.

Ordlyden «hva slags mangel» tilsier at kjøperen presist må angi hvilken type mangel det er tale om, for eksempel om en funksjonssvikt ved en bil skyldes ødelagt drivreim eller svikt i bilens kjølesystem. I forarbeidene er det imidlertid uttalt at loven ikke skal tas strengt på ordet. I mange tilfeller vil det derfor være tilstrekkelig å angi hvordan mangelen viser seg, jf. Ot.prp. nr.80 (1986-1987) s. 80. I tillegg må kjøper som nevnt overfor, presisere i en melding til selger at vedkommende ønsker å gjøre mangelsbeføyelsen heving gjeldende.

Advokathjelp for å heve kjøp etter kjøpsloven

Kontakt gjerne Advokatfirmaet Teigstad om du har spørsmål om heving av bilkjøp, båtkjøp, kjøp av campingvogn, eller annet. En av våre advokater gir deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. I mange tilfeller vil du ha en forsikring som dekker advokatutgifter. Dette kan vi hjelpe deg med å undersøke. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden vår.

Vanlige spørsmål

Når kommer kjøpsloven til anvendelse?

Kjøpsloven regulerer kjøp og salg mellom privatpersoner og mellom næringsdrivende, med mindre en spesiallov kommer til anvendelse. Privatkjøp av bil, campingvogn eller båt på finn.no er et typisk privatkjøp som reguleres av kjøpsloven.

Hva er en mangel?

En mangel vil si at det er noe feil med varen. Avgjørende vil være om gjenstanden er i tråd med det kjøper kunne forvente ved kjøpet basert på avtalen inngått med selger, opplysninger gitt av selger, salgsannonse og forholdene ellers.

Hva er vilkårene for å heve kjøp etter kjøpsloven?

For å heve et kjøp etter kjøpsloven må det foreligge et vesentlig kontraktsbrudd og reklamasjon må være fremsatt innen rimelig tid. I tillegg er det et vilkår at selger ikke kan eller ikke ønsker å rette mangelen.

Hva innebærer vesentlighetskravet?

Hvorvidt mangelen er å anse som vesentlig beror på om kjøper har en «rimelig grunn til å si seg fri fra kontrakten», jf. Rt. 1998 s. 1510 (Ekte hussopp). Momenter i vurderingen vil være mangelens betydningen for kjøper, mangelens objektive størrelse/karakter, hvorvidt andre sanksjoner kan gjenopprette balansen i kontraktsforholdet, grad av skyld på selger side og hevingens betydning for selger.

Hva er reklamasjonsfristen etter kjøpsloven?

Den absolutte tidsfristen for å fremsette krav om heving er 2 år etter overtakelse. I tillegg foreligger en relativ reklamasjonsfrist. Det følger av kjl. § 32 første ledd at kjøperen «innen rimelig tid» etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, gir selgeren «melding som angir hva slags mangel det gjelder». Etter kjl. § 39 annet ledd må kjøper også gi selgeren «melding om heving» innen rimelig tid.

 

Kilder

Hagstrøm, Viggo og Herman Bruserud. Kjøpsrett. 2. utg., Oslo: Universitetsforlaget, 2015.

Rognlien, Stein og John Egil Bergem. Kjøpsloven med kommentarer. 4. utg., Ebok: Gyldendals Juridiske Kommentarserie, 2020.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/60689/610.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil