fbpx

Heve kjøp av bobil

En bobil som nylig ble kjøpt, men kjøperen ønsker å heve kjøpet på grunn av mangel

Sist oppdatert 9. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

For å heve et kjøp av bobil må det foreligge en mangel som medfører et vesentlig konktraktbrudd. Ved forbrukerkjøp er det tilstrekkelig at mangelen ikke er uvesentlig. Videre må kjøper reklamere innen rimelig tid.

Hvilken lov gjelder?

Før du kan undersøke reglene som gjelder for heving av din bobil, må du vite hvilken lov som gjelder. Ved kjøp mellom private parter gjelder kjøpsloven, mens forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse der en forbruker gjør en handel med en næringsdrivende. Ettersom partsforholdet ved forbrukerkjøp ofte er ujevnt, er forbrukere gitt et særlig vern etter forbrukerkjøpsloven. I kjøpsloven er reglene mer balansert, grunnet et mer jevnbyrdig styrkeforhold mellom partene. 

I det følgende vil både reglene etter kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven behandles. Har du foretatt et privatkjøp se hen til kjøpsloven, mens ved forbrukerkjøp leser du reglene som følger av forbrukerkjøpsloven. 

Vilkår for å heve kjøp av bobil

For å heve et privat kjøp av en bobil må det foreligge en mangel, som medfører et vesentlig kontraktbrudd. Ved forbrukerkjøp er det tilstrekkelig at mangelen ikke er uvesentlig. Videre må reklamasjonsfristene overholdes.

Mangel

Bobilen har en mangel dersom den ikke er i «samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen», jf. kjøpsloven § 17 tredje ledd, jf. første ledd. Det samme gjelder dersom bobilen ikke svarer til opplysninger selger har gitt i sin markedsføring eller ellers om bobilen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet, jf. kjl. § 18. Det samme følger av forbrukerkjøpsloven § 15 og § 16.

Solgt «som den er»

Kjøpsloven

Dersom bobilen er solgt «som den er» eller med liknende forbehold gjelder egne regler for når en mangel foreligger etter § 19. I slike tilfeller har bobilen en mangel når den «ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet», jf. første ledd bokstav a. Mangel foreligger også dersom selger har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved bobilen eller dens bruk som vedkommende måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet, jf. bokstav b. Etter bokstav c har bobilen en mangel dersom den er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøper hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. 

Forbrukerkjøpsloven

Etter forbrukerkjøpsloven § 17 har en bobil solgt «som den er» en mangel når den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. En mangel foreligger også dersom selger har forsømt å opplyse om forhold som vedkommende burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å rekne med å få, dersom denne unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, jf. § 17 bokstav b, jf. § 16. Det samme gjelder dersom bobilen ikke svarer til informasjon selger har gitt i sin markedsføring eller ellers, dersom selger ikke viser at opplysninger gitt før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha virket inn på kjøpet. 

Vesentlighetskravet

Heving utgjør et unntak fra hovedregelen om at avtaler skal holdes. Terskelen for å heve er derfor høy.

Kjøpsloven

Etter kjøpsloven § 39 kan kjøperen heve kjøpet av bobilen dersom mangelen medfører «vesentlig kontraktbrudd». Hvorvidt et kontraktbrudd er vesentlig beror på en rekke momenter, herunder det objektive avviket fra avtalemessig oppfyllelse, om selger kan bebreides, mangelens betydning for kjøper, og ikke minst om andre beføyelser som prisavslag eller retting kan avbøte mangelen. Det overordnete vurderingstemaet vil være om kjøperen har rimelig grunn til å løsrive seg fra kjøpskontrakten. Et eksempel på et vesentlig kontraktbrudd kan være en bobil som lider av store fuktskader, som selger unnlot å opplyse om ved kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven 

Det følger av forbrukerkjøpsloven at forbrukeren kan heve avtalen, «unntatt når mangelen er uvesentlig». Som det følger av ordlyden, er terskelen for å heve etter forbrukerkjøpsloven lavere enn etter kjøpsloven. Vurderingstemaet og momentene er imidlertid samsvarende med overnevnte etter kjøpsloven. Eneste forskjellen er at vurderingen av «uvesentlig» vil lettere slå ut i kjøpers favør.

Reklamasjonsfrister

Videre må du som kjøper overholde reklamasjonsfristene som følger av loven. Det er oppstilt to reklamasjonsfrister: en relativ og en absolutt. 

Relativ reklamasjonsfrist

Kjl. § 39 angir at kjøperen ikke kan heve kjøpet med mindre han gir selgeren «melding om heving innen rimelig tid» etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen. Etter forbrukerkjøpsloven må kjøper gi selger melding om at vedkommende vil påberope seg mangelen «innen rimelig tid» etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, jf. § 27.

Reklamasjonsfristen begynner å løpe på tidspunktet kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det innebærer at kjøper har en undersøkelsesplikt ved overtakelse av bobilen. Dersom mangelen burde blitt oppdaget ved en undersøkelse etter overtakelse, løper fristen fra overtakelsestidspunktet. 

Kriteriet «innen rimelig tid» vil variere avhengig av de konkrete forholdene i saken. Ofte vil fristen ligge et sted mellom 2-3 måneder. Ved forbrukerkjøp er fristen aldri kortere enn 2 måneder fra tidspunktet forbrukeren oppdaget mangelen. 

For å avbryte fristen sender du som kjøper en melding til selger om hvilken mangel bobilen lider av (nøytral reklamasjon). Etter kjøpsloven kreves det også at du sender melding om at du ønsker å heve kjøpet (spesifisert reklamasjon). 

Absolutt reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfristen er den siste mulighet til å gjøre en mangel gjeldende, uavhengig av når du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Siste frist etter kjøpsloven er to år etter den dagen kjøper overtok bilen, jf. kjl. § 39 annet ledd. Ved forbrukerkjøp utløper fristen først fem år etter overtakelse, jf. fbkjl. § 27. 

Vær imidlertid oppmerksom på at den relative fristen ofte utløper lenge før den absolutte fristen. Hvis kun én av de to fristene er oversittet, mister du din rett til å heve. 

Kontakt advokat ved heving av bobilkjøp

Ta kontakt med en biladvokat dersom du ønsker å heve kjøp av bobil. Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak ved første samtale. Våre biladvokater kan kontaktes via telefon, e-post eller skjemaet på nettsiden.

Les også våre artikler om å heve bilkjøp privat og hos forhandler.

Vanlige spørsmål

Hvilken lov regulerer heving av bobilkjøp?

Kjøpsloven gjelder ved kjøp mellom private parter. Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse der en forbruker gjør en handel med en næringsdrivende.

Hva er vilkårene for å heve?

For å heve et privat kjøp av en bobil må det foreligge en mangel, som medfører et vesentlig kontraktbrudd. Ved forbrukerkjøp må mangelen ikke være uvesentlig.

Hva er en mangel?

Bobilen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Det samme gjelder dersom selger har gitt misvisende opplysninger eller unnlatt å opplyse om sentrale forhold.

Er det forskjell på vesentlighetskravet ved privatkjøp og forbrukerkjøp?

Ved privatkjøp må kontraktbruddet være vesentlig, mens ved forbrukerkjøp er det tilstrekkelig at mangelen ikke er uvesentlig. Med andre ord er terskelen for å heve etter forbrukerkjøpsloven lavere enn etter kjøpsloven.

Når er fristen for å heve?

Kjøper må reklamere overfor segler «innen rimelig tid» etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen. Den absolutte fristen for å heve er videre to år etter overtakelse ved privatkjøp og fem år etter overtakelse ved forbrukerkjøp.

 

Kilder

Bergem, John Egil, Berte-Elen R. Konow og Stein Rognlien. Kjøpsloven, Oslo, 2008.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21676/73172.pdf?sequence=3 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil