fbpx

Heve kjøp etter 3 ganger

En person som kjører sin nye båt og oppdager at den har en mangel

Sist oppdatert 12. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom selger har forsøkt å rette mangelen ved din bil, båt eller campingvogn to ganger, og ønsker et tredje forsøk, har du anledning til å heve under den forutsetning at mangelen ikke er uvesentlig.

Generelt om avhjelp

Ved kjøp og salg fra en profesjonell forhandler til en privatperson kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. I tråd med forbrukerkjøpsloven § 30 har selgeren rett til å utbedre en mangel etter nærmere vilkår. En mangel foreligger dersom bilen, båten eller campingvognen ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen, jf. forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15. 

Bilde av boken

Dersom det foreligger en mangel ved en bil, båt eller campingvogn og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukere etter nærmere vilkår holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, heving og/eller erstatning, jf. forbrukerkjøpsloven § 26. 

Før eventuell heving av kjøpekontrakten har selger rett til avhjelp dersom det kan skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren, jf. forbrukerkjøpsloven § 30. Avhjelp er en fellesbetegnelse for retting og omlevering. Etter forbrukerkjøpsloven § 29 kan forbrukeren velge mellom å kreve at selger sørger for retting av mangelen eller leverer tilsvarende ting (omlevering).

Uten kostnad for forbrukeren

Avhjelp skal for det første skje «uten kostnad» for forbrukeren. Det vil si at selger ikke kan kreve at forbrukeren skal betale for arbeid eller utlegg i forbindelse med avhjelpen. Eventuelle utgifter som forbrukeren måtte ha grunnet avhjelpen må også dekkes av selger.

Uten vesentlig ulempe for forbrukeren

Videre må selgers avhjelp skje «uten vesentlig ulempe» for forbrukeren.  Ordlyden «vesentlig» innebærer en viss terskel, noe som innebærer at forbrukeren må påregne noe ulempe, herunder må forbrukeren til en viss grad medvirke til at selgeren får gjennomført avhjelp. Eksempelvis må forbruker la selger får undersøke mangelen, slik at vedkommende kan vurdere muligheten for reparasjon. Ulempe i forbindelse med reparasjon av bilen, båten eller campingvognen må forbruker også akseptere. Likevel kan forbruker kreve at det tas hensyn til individuelle forhold. Ved reparasjon av eksempelvis bil som tar mer enn en uke, kan en leiebil etter omstendighetene kreves, jf. forbrukerkjøpsloven § 30 tredje ledd.

Innen rimelig tid

Det stilles videre krav om at avhjelp skal skje «innen rimelig tid». Vilkåret legger opp til en konkret vurdering, hvor man blant annet må hensynta varens art, forbrukers formål med å anskaffe varen og mangelens art, jf. forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 3 nr. 3 tredje ledd. 

Manglende avhjelp innen rimelig tid kan medføre at selgeren avskåres fra rett til ytterligere avhjelp etter første forsøk. 

Uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selger

Det fjerde vilkåret er at avhjelp må skje uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Bestemmelsen forutsetter at forbrukeren kan måtte legge ut for visse utgifter i forbindelse med avhjelpen. Likevel avhenger en slik plikt av beløpets størrelse, jf. NOU 1993: 27 s. 131. Under enhver omstendighet må selger tilbakebetale dette beløpet. 

Selgers to avhjelpsforsøk

Som utgangspunkt har selgeren kun rett til å foreta to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig, jf. forbrukerkjøpsloven § 30 andre ledd. 

Grensen mellom ett sammenhengende og to forsøk

Grensen mellom hva som utgjør ett sammenhengende forsøk og ett forsøk er i all hovedsak om bilen, båten eller campingvognen er tilbakelevert til forbrukeren, jf. NOU 1993: 27 side 135. Det kan imidlertid være tale om to forsøk, selv om gjenstanden ikke er tilbakelevert. Dette gjelder eksempelvis tilfellene hvor selger har erklært at mangelen er utbedret, men så oppdager forbruker ved henting at det ikke stemmer. Årsaken til at nevnte tilfelle likestilles med tilbakelevering, er at forbrukeren er påført tilsvarende ulemper ettersom vedkommende har kommet for å hente bilen, båten eller campingvognen etter reparasjon.

På den annen side vil ikke provisoriske utbedringer etter avtale med forbruker for at vedkommende skal ha mulighet til å bruke bilen, båten eller campingvognen frem til endelig retting, regnes som et forsøk, jf. NOU 1993: 27 side 135.

Samme mangel

Videre gjelder grensen for avhjelpsforsøk kun «samme mangel». Hvorvidt det er tale om samme mangel må avgjøres på grunnlag av en konkret vurdering. Foruten selve feilens karakter, vil man legge vekt på hva slags gjenstand det er tale om og hvor lang tid som har passert siden den tidligere avhjelpssituasjonen. Avgjørende vurderingstema vil være om «manglende sammenheng mellom feilene er synbar selv for en uprofesjonell kjøper», jf. NOU 1993: 27 side 136. 

Unntak ved særlige grunner

I visse tilfeller kan selger har rett til mer enn to avhjelpsforsøk dersom «særlige grunner» gjør at ytterligere avhjelp er rimelig. Da må det oppstilles som minstekrav at forsøkene foregår innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for forbruker. 

Vilkår for å heve

For å heve et kjøp av bil, båt eller campingvogn må det foreligge en mangel som ikke er «uvesentlig». Dette avgjøres etter en konkret vurdering. Det sentrale vil være om det fremstår rimelig at forbrukeren får heve kjøpekontrakten. Relevante momenter er hvilken betydning mangelen har for kjøper, mangelens størrelse, om andre mangelsbeføyelser kan avbøte mangelen, om selger kan bebreides for mangelen og hvilken betydning heving vil ha for selger.

I tillegg har selger som redegjort for over rett til to utbedringsforsøk. Å gi selger anledning til et tredje forsøk vil kunne styrke begrunnelsen for heving, dersom selger også denne gangen mislykkes.

Merk også at reklamasjon i form av melding til selger om mangelen og at du ønsker å heve, må fremsettes overfor selgeren innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Les mer om reklamasjonsfristene her.

Advokathjelp

Har du kjøpt en bil, båt eller campingvogn som lider av en mangel som selger ikke har vært i stand til å fikse? Advokatfirmaet Teigstad har flere advokater spesialisert på området, som kan bistå deg med å heve kjøpet overfor selger. Ta kontakt per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden. Første samtale med våre advokater er alltid gratis og helt uforpliktende. 

Vanlige spørsmål

Hvilken lov gjelder ved kjøp av bil, båt eller campingvogn fra en forhandler?

Ved kjøp og salg av bil, båt eller campingvogn fra en profesjonell forhandler til en privatperson kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse.

Hva er avhjelp?

Avhjelp er en fellesbetegnelse for retting og omlevering. Før eventuell heving av kjøpekontrakten har selger rett til to avhjelpsforsøk dersom det kan skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren, jf. forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvor mange avhjelpsforsøk har selger?

Som utgangspunkt har selgeren kun rett til å foreta to avhjelpsforsøk for samme mangel. Unntak gjelder ved særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig, jf. forbrukerkjøpsloven § 30 andre ledd. 

Hva er vilkårene for å heve?

For å heve et kjøp av bil, båt eller campingvogn må det foreligge en mangel som ikke er «uvesentlig». I tillegg må selger ha uttømt sine to utbedringsforsøk.

 

Kilder

Engstrøm, Bjørn, Ole Andresen og Terje Bryn, Bilansvaret, 2. utgave, Oslo, 2005.

Tverberg, Arnulf. Forbrukerkjøpsloven med kommentarer, Oslo, 2008.

Masteroppgave: https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/handle/1956/16241/Forbrukerens-rett-til-retting-og-omlevering.pdf?sequence=1

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil