fbpx

Heve bilkjøp privat?

En bilkjøper som vil heve et privat bilkjøp diskuterer med selgeren

Sist oppdatert 7. januar 2022 av Advokat Eirik Teigstad

Som kjøper kan du heve et privat bilkjøp dersom det foreligger en forsinkelse eller mangel som medfører et vesentlig kontraktbrudd, i tråd med henholdsvis kjøpsloven § 25 og § 39. I tillegg må den relative og absolutte reklamasjonsfristen overholdes.

Kjøpsloven

Kjøpsloven gjelder for kjøp mellom to privatpersoner og mellom to næringsdrivende. Til sammenlikning gjelder forbrukerkjøpsloven ved kjøp mellom en forbruker/privatperson og en næringsdrivende. Ved ønske om å heve bilkjøp privat er det altså kjøpsloven som kommer til anvendelse. 

Vilkår for å heve bilkjøp privat

Et privat bilkjøp kan heves dersom det foreligger en forsinkelse eller mangel som medfører et vesentlig kontraktbrudd, jf. kjl. § 25 og § 39.

Forsinkelse

Kjøpsloven § 25 første ledd angir at «[k]jøperen kan heve kjøpet når forsinkelsen medfører vesentlig kontraktbrudd». En forsinkelse foreligger når bilen «ikke blir levert eller blir levert for sent». Forsinkelsesvurderingen må foretas i lys av kjl. §§ 6, 7 og 9, som fastslår når levering anses å være gjennomført hva gjelder leveringstid og leveringssted. 

Mangel

Kjøpsloven § 39 første ledd angir følgende: «Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd». 

Bilen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet og andre egenskaper som følger av avtalen, jf. kjl. § 17 første ledd, jf. tredje ledd. Dersom annet ikke følger av avtalen vil bilen ha en mangel dersom den ikke passer for de formål som tilsvarende bil vanligvis brukes til, jf. annet ledd bokstav a. 

Videre foreligger en mangel dersom bilen ikke svarer til opplysninger som selger gjennom markedsføring eller ellers har gitt om bilen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha virket inn på kjøpet, jf. kjl. § 18. 

En bruktbil vil ofte selges «som den er» eller med liknende forbehold, se kjl. § 19. I slike tilfeller har bilen en mangel når den ikke svarer til opplysninger selgeren har gitt om den, dens egenskaper eller bruk, og som kan antas å ha innvirket på kjøpet. Det samme gjelder dersom selger har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved bilen som han måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, så langt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet. Endelig foreligger også en mangel dersom bilen er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. 

Vesentlig kontraktbrudd

Det neste vilkåret er at forsinkelsen eller mangelen medfører et vesentlig kontraktbrudd. Heving utgjør et unntak fra det grunnleggende prinsippet om at avtaler skal holdes. Derfor er terskelen for å heve høy gjennom vilkåret «vesentlig kontraktbrudd».

Om det foreligger et vesentlig kontraktbrudd må avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering. Det sentrale vurderingstema vil være om kjøper hadde rimelig grunn til å løsrive seg fra avtalen. Relevante momenter i vurderingen vil være det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse, om selger kan bebreides for forsinkelsen eller mangelen, om det foreligger flere feil å kumulere, forsinkelsens eller mangelens betydning for kjøper, og om andre beføyelser som retting, erstatning eller prisavslag kan avbøte forsinkelsen/mangelen.

Reklamasjonsfrister

Reklamasjonsfristene er svært viktige å overholde, ettersom en oversittelse vil medføre at du mister din rett til å heve bilkjøpet. Det foreligger to ulike reklamasjonsfrister: den relative og den absolutte. 

Relativ reklamasjonsfrist

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at kjøper må reklamere på bilkjøpet innen rimelig tid etter at vedkommende oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Fristen varierer altså etter de konkrete forholdene i saken. 

Fristen starter å løpe på det tidspunkt kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Sistnevnte innebærer at fristen kan starte å løpe selv om du som kjøper rent faktisk ikke er klar over mangelen, men ville oppdaget den ved en undersøkelse av bilen. 

Hva som ligger i «innen rimelig tid» vil variere etter omstendighetene. Eksempelvis vil fristen være lenger dersom en sakkyndig vurdering er nødvendig for å få nærmere oversikt over mangelen, enn der mangelen er klar for kjøper allerede ved oppdagelsen av den. Som en generell tommelfinger-regel vil ofte fristen ligge et sted mellom 2-3 måneder. Det anbefales imidlertid å reklamere snarest for å være sikker på at fristen i det konkrete tilfellet ikke oversittes. 

Fristen avbrytes ved å gi selger melding om hva mangelen består i (nøytral reklamasjon) og om at du ønsker å heve kjøpet (spesifisert reklamasjon). 

Absolutt reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfristen inneholder en absolutt frist for når et krav kan gjøres gjeldende. Etter kjøpsloven taper kjøper sin rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom vedkommende ikke reklamerer «innen to år etter den dag da han overtok» bilen. En reklamasjon kan altså ikke fremsettes senere enn to år etter overtakelse, selv om mangelen først skulle oppdages på dette tidspunktet eller senere. 

Ved forbrukerkjøp er fristen fem år etter forbrukerkjøpsloven § 27. 

Advokathjelp ved heving av privat bilkjøp

Har du spørsmål om heving av privat bilkjøp? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad så hjelper vi deg gjerne. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Eventuell videre advokatbistand vil ofte dekkes av bilforsikringen din. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. Alternativt kan du fylle ut skjemaet under, så tar en advokat kontakt med deg snarest. 

Vanlige spørsmål

Hvilken lov gjelder ved privat bilkjøp?

Kjøpsloven gjelder ved et bilkjøp mellom to private parter. Ved bilkjøp hos en forhandler kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse. 

Hva er vilkårene for å heve et privat bilkjøp?

For å heve et privat bilkjøp må det foreligge en mangel som medfører et vesentlig kontraktbrudd. Videre må kjøper reklamere innen rimelig tid.

Hva er reklamasjonsfristen ved privat bilkjøp?

Ved privat bilkjøp må kjøper reklamere innen rimelig tid etter at vedkommende oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Fristen varierer etter forholdene. Som en tommelfingerregelen ligger fristen imidlertid et sted mellom 2-3 måneder. Videre er den absolutte fristen til å reklamere 2 år etter overtakelse av bilen.

Når foreligger en mangel ved en bil solgt «som den er»?

Vil en bil solgt «som den er» foreligger en mangel når den ikke er i samsvar med opplysninger gitt av selger, eller dersom bilen er i «vesentlig dårligere stand» enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. 

Når er et konktraktsbrudd vesentlig?

Om det foreligger et vesentlig kontraktbrudd må avgjøres ut fra en konkret helhetsvurdering. Det sentrale vurderingstema vil være om kjøper hadde rimelig grunn til å løsrive seg fra avtalen. 

 

Kilder

Bergem, John Egil, Berte-Elen R. Konow og Stein Rognlien. Kjøpsloven, Oslo, 2008.

Hagstrøm, Viggo. Obligasjonsrett. Universitetsforlaget, 2. utgave, 2021.

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/21676/73172.pdf?sequence=3 

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!

    Posted in Bil