fbpx

Foreldelse av yrkesskadeerstatning

En advokat og klienten sin diskuterer en sak som omhandler foreldelse av yrkesskadeerstatning

Sist oppdatert 8. november 2021 av Advokat Eirik Teigstad

Foreldelse av et erstatningskrav vil si at kravet bortfaller fordi det har «gått ut på dato». Yrkesskadeforsikringsloven § 15 angir at arbeidstakerens krav mot forsikringshaveren foreldes tre år etter utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet.

Hva betyr foreldelse?

Foreldelse av et erstatningkrav vil si at kravet bortfaller fordi det har «gått ut på dato». I foreldelsesloven § 24 fremgår det at ved foreldelse «taper fordringshaveren sin rett til oppfyllelse». Reglene om foreldelse er begrunnet i oppgjørs- og bevishensyn på den ene siden, og hensynet til skadelidte på den annen side.

«Oppgjørs- og bevishensyn tilsier at det relativt hurtig bør foretas et oppgjør. Av hensyn til skadelidte bør man på den annen side ikke oppstille regler som medfører at han risikerer å bli påført unødig rettstap. Det må være mulig for ham å forhindre at kravet foreldes. På dette grunnlag må lovgiveren finne frem til et kompromiss.» Kilde: Matningsdal, Magnus. Foreldelse av erstatningskrav ved personskade, Tidsskrift for Rettsvitenskap 03/1980 (Volum 94)

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en personskade som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden, jf. folketrygdloven § 13-3 og § 13-6. En godkjent yrkesskade gir rett til yrkesskadeerstatning og visse særrettigheter fra NAV. Du kan lese mer om yrkesskade her.

Foreldelse av erstatningskrav ved yrkesskade

Yrkesskadeforsikringsloven § 15 angir foreldelsesreglene ved yrkesskade. Av bestemmelsens første ledd første punktum fremgår det at arbeidstakerens krav mot forsikringshaveren foreldes etter tre år. Fristen starter å løpe «ved utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet», jf. annet punktum.

Bilde av boken Yrkesskademanualen, av advokat Eirik Teigstad

Merk! I motsetning til foreldelsesloven § 9, som angir en absolutt foreldelsesfrist på 20 år, foreligger det ingen absolutt maksfrist etter yrkesskadeforsikringsloven § 15.

Kravet om kunnskap

Kravet til kunnskap er det samme som den alminnelige foreldelsesregelen i foreldelsesloven § 9, jf. Rt. 2007 s. 1479 avsnitt 33. I tråd med forarbeidene skal vilkåret «de forhold som begrunner kravet» forstås som en henvisning til «kunnskap om skaden og at den kan gi rett til erstatning fra yrkesskadeforsikringen». Det vil si at skadelidte må ha kunnskap om skaden, om at skadehendelsen kvalifiserer for ansvar og om hvem den ansvarlige er. Sistnevnte innebærer i praksis at skadelidte må vite hvilket forsikringsselskap som står ansvarlig. Ordlyden «burde skaffet seg» innebærer at skadelidte har en viss undersøkelsesplikt og kan dermed ikke forholde seg passiv uvitende.

Når tilstrekkelig kunnskap foreligger vil den treårige foreldelsesfristen starte å løpe.

Forsikringsselskapets varslingsplikt

Videre angir yrkesskadeforsikringsloven § 15 tredje ledd at krav som er meldt til selskapet før foreldelsesfristen er utløpt, «foreldes tidligst seks måneder etter at arbeidstakeren har fått særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt». Forsikringsselskapet har med andre ord en varslingsplikt som innebærer at selskapet må sende en skriflig melding til skadeldite om at foreldelse vil påberopes. Deretter foreldes kravet tidligst seks måneder etter at dette varselet er mottatt.

Merk likevel at varslingsplikten er begrenset til 10 år fra tidspunktet skaden ble meldt inn.

Advokathjelp

Har du blitt pådratt en yrkesskade? Ikke la ditt erstatningskrav bli foreldet! Ta kontakt med en av våre dyktige advokater i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Dersom du ønsker videre hjelp av oss vil forsikringsselskapet ditt som hovedregel dekke nødvendige og rimelige advokatutgifter. Du kan kontakte oss ved å ringe, sende e-post eller fylle ut skjemaet på nettsiden.

Les om avslag på yrkesskadeerstatning her

Vanlige spørsmål

Hva er foreldelse?

Foreldelse av et erstatningkrav vil si at kravet bortfaller fordi det har ¨gått ut på dato¨. I foreldelsesloven § 24 fremgår det at ved foreldelse ¨taper fordringshaveren sin rett til oppfyllelse¨.

Når starter foreldelsesfristen å løpe ved krav om yrkesskadeerstatning?

Fristen starter å løpe ¨ved utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet¨. Det vil si at skadelidte må ha kunnskap om skaden, om at skadehendelsen kvalifiserer for ansvar og om hvem den ansvarlige er.

Hvor lang er foreldelsesfristen ved yrkesskadeerstatning?

Ved krav om yrkesskadeerstatning foreldes arbeidstakerens krav mot forsikringshaveren tre år etter utløpet av det kalenderår da arbeidstakeren fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet.

Er forsikringsselskapet pliktig til å varsle om foreldelse?

Ja, erstatningskravet foreldes tidligst seks måneder etter at arbeidstakeren har fått særskilt skriftlig melding om at foreldelse vil bli påberopt. Unntak følger dersom det er over 10 år siden skaden skjedde.

Må jeg betale for advokat ved en yrkesskade?

Nei, som hovedregel vil forsikringsselskapet dekke nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Matningsdal, Magnus. Foreldelse av erstatningskrav ved personskade, Tidsskrift for Rettsvitenskap 03/1980 (Volum 94). https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3096-1980-03-05

Masteroppgave: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/20917/49182.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!