Erstatning etter voldtekt | Advokatfirmaet Teigstad

Erstatning etter voldtekt

3,1 millioner etter grov familievold

Vi bistod en kvinne i slutten av 20-årene med å anmelde sinekssamboer for grov familievold gjennom to år. Her er historien om hvordan det gikk.

Hun hadde bodd sammen med en mann i to år som utsatte hun for grov fysisk vold, samt kontrollerende adferd og annen psykisk vold. Hun kom seg til slutt ut forholdet.

Hun […]

Straffeloven § 288 med lovkommentar

Straffeloven § 288

§ 288. Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.

Med fengsel inntil 3 år straffes den som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse. På samme måte straffes den som unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende har en plikt til å dra omsorg for.

Straffeloven § 272 med lovkommentar

Straffelovens § 272 må sees i sammenheng med § 271 og regulerer tilfellene der kroppskrenkelsen skal anses som grov med følge at strafferammen øker.

Mens kroppskrenkelse i straffelovens § 271 rammes med 1 år fengsel er straffen for grov kroppskrenkelse 6 år etter § 272. Hvilken bestemmelse som anvendes vil dermed være av stor betydning.

Om kroppskrenkelsen […]

Straffeloven § 28 med lovkommentar

Straffelovens § 28 angir momentene en skal vektlegge når en skal vurdere om et foretak skal straffes eller ikke. Vurderingen fordrer at vilkårene i § 27 er oppfylt.

Straffeloven § 28 nevner en rekke momenter skal tas hensyn til. Det er viktig å huske at listen ikke er uttømmende, og at det avgjørende blir en konkret […]

Straffeloven § 5 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer rekkevidden av norsk straffelovgivning i tilfeller der Norge ikke utøver noen suverenitet.

Anvendelse av norsk straffelovgivning i Norge og på områder hvor Norge har særlig suverenitet omfattes av straffelovens § 4. Paragraf 5 gjelder for de tilfeller vi er utenfor virkeområdet til § 4.

Bestemmelsen ramser opp en rekke tilfeller hvor straffeloven fortsatt anvendes, dersom […]

Straffeloven § 2 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer forholdet til folkeretten og innebærer at norsk straffelovgivning vil vike for våre internasjonale forpliktelser.

Bestemmelsen fastsetter prinsippet om at straffelovgivningen gjelder med de begrensninger som følger av Norges folkerettslige forpliktelser, enten disse forpliktelsene er nedfelt i en konvensjon som Norge er bundet av eller følger av folkerettslig sedvane.

Bestemmelsen er først og fremst ment å […]

Straffeloven § 1 med lovkommentar

Bestemmelsen er en innledende bestemmelse som regulerer virkeområdet for straffelovens første del.

En “straffbar handling” betyr i denne forbindelse en overtredelse av et straffebud, også når overtredelsen består i en unnlatelse av å handle.

Alt som følger av straffelovens første del gjelder dermed for alle overtredelser av straffebud, med mindre “annet er bestemt eller følger av lov”.

For […]

Straffeloven § 13 med lovkommentar

Paragraf 13 har betydning for alle typer frister i straffeloven og ved straffebud i særlovgivningen, med mindre annet er bestemt.

Bestemmelsen fastslår at domstolloven § 148 annet ledd og § 149 første ledd får anvendelse ved beregning av lovbestemte frister.

Av domstolloven § 148 annet ledd følger det at “Frister, som er bestemt efter uker, maaneder eller […]

Straffeloven § 10 med lovkommentar

Straffeloven § 10 legaldefinerer hva som ligger i uttrykket “offentlig sted”. Dette innebærer at legaldefinisjonen uttømmende regulerer hvilken tolkning begrepet kan romme.

Offentlig sted innebærer altså et sted “bestemt for alminnelig ferdsel” eller et sted “der allmennheten ferdes”. Det føler av rettspraksis at kravet til ferdsel ikke er streng t. Vilkåret var blant annet oppfylt i […]

Straffeloven § 26 med lovkommentar

Straffeloven regulerer hva som skjer der du ikke er klar over at handlingen du foretar er ulovlig. Dette er sjelden noen straffrihetsgrunn.

Rettsvillfarelse er at man i gjerningsøyeblikket ikke kjenner til at en handling eller unnlatelse er straffbar, og handler i den tro at den utførte handling eller unnlatelse er lovlig. Tanken er at når man […]