fbpx

LG-2013-99580: Erstatning til fornærmet mann etter voldtekt

Erstatning til mann etter voldtekt

Sist oppdatert 4. mai 2021 av Advokat Eirik Teigstad

En mann ble dømt til 4 år og 6 måneder fengsel for voldtekt til seksuell omgang av en annen mann, samt to tilfeller av voldtekt til seksuell omgang av to gutter på 15 år. Fornærmede ble tilkjent 100 000 kroner i oppreisning.

 

Saken gjelder voldtekt til utuktig omgang.
Jæren tingrett avsa 16.05.2013 dom med slik domsslutning:
1. A, født 0.0.1976, frifinnes for forholdet i post Vd.
2. A, født 0.0.1976, dømmes for overtredelse av straffeloven § 192 første ledd bokstav a og straffeloven § 196 første ledd* til fengsel i 4 – fire – år og 6 – seks – måneder, jf. straffeloven § 62 og § 63 annet ledd.
Varetekt kommer til fradrag med 136 – etthundretrettiseks – dager.
3. A dømmes til å betale i oppreisningserstatning til:
B med 100.000 – etthundretusen – kroner,
C med 75.000 – syttifemtusen – kroner,
D med 75.000 – syttifemtusen – kroner.
Beløpene forfaller til betaling to uker fra dommens forkynnelse.
* straffeloven § 317 første ledd, straffeloven § 162 førte ledd, legemiddelloven § 31 annet ledd jf § 24 første ledd, og straffeloven § 350 første ledd. Rettet i medhold av straffeprosessloven § 44, Jæren tingrett 27.05.13, sign Grethe R. Hidle.
A har rettidig anket dommen til lagmannsretten. Anken gjelder bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for tiltalens post I, samt idømt erstatning knyttet til nevnte post, og den samlede straffutmålingen.
Lagmannsretten henviste anken til ankeforhandling ved beslutning av 17.06.2013.
Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Rogaland er A satt under tiltale for overtredelse av:
I Straffeloven § 192 førset ledd bokstav a
for ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang
Grunnlag:
Lørdag 22. september 2012 ca kl 18 i —gata 00 i X, bandt han B fast med ett eller flere buntebånd eller lignende og uttalte: «Hvis du ikke ligger helt i ro, så slår jeg deg i hjel eller lignende. Videre slo han B med knyttet hånd i magen for deretter å ta Bs penis i sin munn og suge denne.
… . . …

For de øvrige deler av tiltalebeslutningen – hvor skyldspørsmålet er rettskraftig avgjort – vises det til tingrettens dom.
Ankeforhandling ble holdt i Stavanger tinghus 22. – 23.10.2013. Tiltalte møtte med sin forsvarer, advokat Svein Kjetil Lode Svendsen. For påtalemyndigheten møtte statsadvokat Arvid Malde. Som bistandsadvokat for fornærmede B gjorde advokat Anne Elisabeth Kroken tjeneste. Hun representerte også C, mens advokat Kjersti Jæger representerte D. Det ble foretatt slik dokumentasjon som rettsboken viser.
Lagretten ble – innen for rammen av tiltalebeslutningen – forelagt følgende spørsmål:
Spørsmål 1 – hovedspørsmål:
(For å svare ja på dette spørsmål kreves flere enn 6 stemmer)
Er tiltalte A skyldig i ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang, ved å ha forholdt seg slik:
Lørdag 22. september 2012 ca. kl. 18 i —gata 00 i X, bandt han B fast med strips eller lignende og/eller uttalte: ‘Hvis du ikke ligger helt i ro, så slår jeg det ihjel’ eller lignende og/eller slo han B med knyttet hånd i magen, for deretter å ta Bs penis i sin munn og suge denne?

Spørsmålet ble besvart med ja. Lagrettens kjennelse ble lagt til grunn ved den videre behandling av saken.
Påtalemyndigheten nedla påstand om at tiltalte dømmes til fengsel i 4 år og seks måneder. Advokat Kroken nedla påstand om at tiltalte dømmes til å betale oppreisning til B fastsatt etter rettens skjønn. Forsvarer nedla påstand om at tiltalte anses på mildeste måte.
A er født 0.0.1976. Han er uten fast bopel og uten fast arbeid. Han har ingen å førsørge. For tiden er han varetektsfengslet. Han har en rekke forstraffer, og han er blant annet domfelt for trusler og vold mot politiet.

 
Lagmannsretten skal bemerke:

A er ved lagrettens kjennelse funnet skyldig i voldtekt til seksuell omgang, og således forbrytelse mot straffeloven § 192 første ledd bokstav a.
Lagmannsretten legger ved straffutmålingen til grunn som bevist at tiltalte forut for 22.09.2012 solgte narkotika til B, og at sistnevnte som følge av forannevnte skyldte tiltalte kr 600.-. Lørdag 22.09.2012 møtte tiltalte B som da skulle innfri narkotikagjelden. De gikk sammen til tiltaltes bopel i —gata 00 i X. Begge benyttet der noe narkotika. Tiltalte hadde ved flere anledninger tidligere sagt til B at han ønsket å suge hans penis, og at han var villig til å betale for dette. B, som er heteroseksuell, hadde ved flere anledninger avvist tiltalte. Tiltalte spurte også denne dagen om å få suge Bs penis. B motsatte seg dette, men oppfattet tiltalte som mer opphisset og aggressiv enn ved tidligere anledninger. Han var tidlig redd for at tiltalte ville tvinge gjennom seksuell omgang som nevnt. Det legges til grunn at tiltalte bandt fornærmede med strips, tau eller lignende. Fornærmede hadde ved den etterfølgende undersøkelse hos Voldtektsmottaket ved Stavanger Legevakt merker på kroppen som er forenlig med dette. Videre legges til grunn at tiltalte uttalte at han skulle slå fornærmede i hjel dersom han ikke fikk suge fornærmedes penis, og tiltalte beordret fornærmede til å ligge helt i ro i sengen. Dessuten slo tiltalte fornærmede hardt med knyttet hånd i magen for å oppnå det han ønsket. Tiltalte dro deretter ned Bs bukse og underbukse og startet å suge fornærmedes penis. Etter en stund avsluttet tiltalte den seksuelle omgangen da B ikke fikk ereksjon. Tiltalte handlet forsettlig.
Det vises i anledning forannevnte til fornærmede sin forklaring for lagmannsretten som det ved bevisvurderingen her legges avgjørende vekt på.
Ved tingrettens dom ble tiltalte i tillegg funnet skyldig i forbrytelse mot straffeloven § 196 første ledd, straffeloven § 162 første ledd, straffeloven § 317 først ledd, straffeloven § 350 første ledd og overtredelse av legemiddelloven § 31 annet ledd jf. § 24 første ledd. Når det gjelder forbrytelsen mot straffeloven § 196, har tingretten lagt følgende faktum til grunn:
Retten finner bevist at tiltalte har forholdt seg overfor C og D slik det er beskrevet i tiltalen. Retten bygger her på de fornærmedes forklaringer og på tiltaltes erkjennelse. De to fornærmede hadde rømt fra barnevernsinstitusjoner de var på, og oppsøkte sin kamerat E. Der røykte de hasj. Der var også tiltalte, og de ble med til rommet hans for å overnatte. Tiltalte hadde spurt om deres alder, og de hadde begge svart at de var 15 år gamle. De hadde begge kjennskap til at tiltalte likte gutter og at han stripset og voldtok dem, men de hadde ikke noe sted å overnatte. Da de var på rommet hans tilbød tiltalte de to øl og hasj. Han tilbød også C penger for å få suge hans penis. Han satte også på en pornofilm som de så på. Fornærmede D og tiltalte onanerte, og tiltalte tok tak i Ds penis og masturberte ham. D forsøkte å dytte ham vekk. Tiltalte suget også hans penis en kort stund før han ble dyttet vekk. C forklarte i dommeravhør at han var svært redd, og mente at også D var redd. Tiltalte tok av C buksen og masturberte og suget hans penis. Han forklarte at han hadde svelget sæden hans. Begge de fornærmede forsøkte å dytte tiltalte vekk. Tiltalte slo dem deretter med en gummigjenstand og slo også C med knyttneven flere steder på kroppen. Han truet også med å skjære ham med kniv. De ble låst inne på rommet til tiltalte og ble værende der i noen dager, og de fikk blant annet hasj av tiltalte.
Når det gjelder de øvrige forhold hvor skyldspørsmålet ble rettskraftig avgjort ved tingrettens dom, viser lagmannsretten til det som fremgår av tingrettens domsgrunner.
Ved straffutmålingen tar lagmannsretten utgangspunkt i at det etter lovendringen 25.06.2010 nr. 46 er slik at minstestraffen for voldtekt til samleie er 3 års fengsel. Siktemålet har vært å få høyere normalstraffnivåer for en del alvorlige forbrytelser, herunder seksuallovbrudd. I tilknytning til dette har Høyesterett i dommen inntatt i Rt-2011-734 i avsnitt 12 uttalt at normalstraffnivået for voldtekt til samleie som utgangspunkt vil ligge på omkring fengsel i 4 år. Dette under henvisning til Prop.97 L (2009-2010) side 19.
Dette er fulgt opp i rettspraksis, og i nyere praksis finnes en del eksempler på straffutmåling som er klart i overkant av forannevnte. I en beslutning fra ankeutvalget i Høyesterett inntatt i Rt-2012-515, er det i avsnitt 11 lagt til grunn at det ikke skal være noe markert skille i straffenivået mellom voldtekter som omfattes av minstestraffen, og andre voldtekter. Det er vist til proposisjonen side 20. Lagmannsretten legger forannevnte til grunn ved straffutmålingen. Lagmannsretten tar i betraktning at det i dette konkrete tilfellet ikke foreligger inntrengning i kroppens hulrom.
Straffutmålingen skal, som det fremgår over, også omfatte to forbrytelser mot straffeloven § 196 første ledd. Det legges til grunn at det for disse forbrytelsenes vedkommende isolert sett ville vært naturlig å utmåle en straff av fengsel mellom seks måneder og ett år. Det vises til den beskrivelsen som er gitt av forbrytelsene i sitatet fra tingrettens domsgrunner over. Lagmannsretten tar i betraktning at tiltalte har erkjent straffskyld for overtredelsene av straffeloven § 196.
Det skal ellers nevnes at fornærmede B var i en utsatt posisjon da overgrepet fant sted, og at han i ettertid har fått ikke ubetydelige problemer i forhold til sin kjæreste og i tilknytning til et forsøk på rehabilitering. I forhold til kjæresten foreligger det problemer med kroppskontakt. Når det gjelder rehabiliteringen, ble denne avbrutt da han blant annet ikke maktet å snakke med behandlende psykolog om det aktuelle overgrepet.
Lagmannsretten finner en straff av fengsel i fire år og seks måneder passende.
Lagmannsretten – de tre fagdommerne – finner at det er grunnlag for å dømme tiltalte til å betale oppreisning til fornærmede, og at slik oppreisning bør tilkjennes, jf skadeserstatningsloven § 3-5,jf § 3-3. Lagmannsretten legger i denne sammenheng vekt på de samme momenter som er beskrevet i tilknytning til straffutmålingen over. Det vises for så vidt til fremstillingen over. Lagmannsretten finner at tiltalte bør tilpliktes å betale kr 100.000.- til B.
Dommen er enstemmig.

Domsslutning:

1. A, født 0.0.1976, dømmes for forbrytelse mot straffeloven § 192 første ledd bokstav a, samt de forhold hvor skyldspørsmålet ble rettskraftig avgjort ved Jæren tingretts dom av 16.05.2013, til en straff av fengsel i 4 – fire – år og 6 – seks – måneder.
Tiltalte tilkommer et fradrag i straffen på 297- tohundreognittisyv – dager for utholdt varetektsarrest.
2. A dømmes til å betale kr 100.000.- kroneretthundretusen – i oppreisning til B, innen 14 – fjorten – dager etter dommens forkynnelse, med tillegg av forsinkelsesrente fra forfall til betaling skjer.

Les mer om bistandsadvokat etter seksuelle overgrep.

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

    Har jeg krav på erstatning?

    Har jeg krav på fri rettshjelp?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!