fbpx

Erstatning for PTSD ved kroppsskade

En kvinne som strever med PTSD etter ha blitt pådratt en kroppsskade

Sist oppdatert 30. april 2022 av Advokat Eirik Teigstad

En posttraumatisk stresslidelse (PTSD) kan oppstå som følge av en traumatisk opplevelse, for eksempel etter å ha blitt pådratt en kroppsskade i en bilulykke, arbeidsulykke, ulykke på fritiden eller ved vold. Typiske symptomer er gjenopplevelse av hendelsen, angst, depresjon, søvnløshet, hjertebank, kvalme, hodepine og nedsatt konsentrasjon.

Hva er PTSD?

PTSD er en forkortelse for posttraumatisk stresslidelse. Tilstanden oppstår typisk som en konsekvens av traumatiske opplevelser. Det kan være tale om hendelser man selv har vært utsatt for eller som man har vært vitne til.

Typiske symptomer

For å fastslå om du har lidelsen PTSD må du oppsøke en spesialist på området, som vil kartlegge dine symptomer. For å ha rett til erstatning må du kunne vise til sakkyndige vurderinger. Du kan ta kontakt med din fastlege, som vil henvise deg videre. 

Noen typiske symptomer kan være:

 • Flashbacks/gjenopplevelse av den traumatiske hendelsen
 • Angst og depresjon
 • Søvnløshet
 • Hjertebank
 • Kvalme og hodepine
 • Unngåelse av personer og/eller steder som minner om opplevelsen
 • Nedsatt konsentrasjon

Husk at dersom spesialisten ikke fastslår at du har PTSD, kan du likevel ha krav på erstatning grunnet annen psykisk nedsatthet.

Vilkår for erstatning

Rett til erstatning forutsetter at det foreligger et ansvarsgrunnlag, et økonomisk tap og en adekvat årsakssammenheng mellom det økonomiske tapet og den skadevoldende handlingen som førte til PTSD.

Et ansvarsgrunnlag er en regel som bestemmer at en type skadevoldende handling skal medføre erstatningsansvar. En slik regel kan enten være lovfestet eller ulovfestet. Culparegel, også kalt skyldregelen, forutsetter at skadevolder enten har forårsaket skaden med vilje eller har opptrådt uaktsomt. I andre tilfeller kan det foreligge et objektivt ansvar, hvor en person eller bedrift er ansvarlig uten å ha utvist skyld. Eksempelvis kan yrkesskadeforsikringen slå inn ved ulykke på jobb, mens ved bilulykker kommer bilforsikringen til anvendelse, selv om ingen kan klandres.

Videre må skadelidte kunne påvise et økonomisk tap som følge av den posttraumatiske lidelsen. Det er derfor viktig å ta vare på kvitteringer i forbindelse med legebehandling, kjøp av medisiner, transport og liknende.

Endelig må det foreligge adekvat årsakssammenheng mellom det økonomiske tap og den skadevoldende handling som førte til PTSD. Det vil si at den traumatiske hendelsen, eksempelvis en kroppsskade, må være en nødvendig betingelse for at skadelidte utviklet PTSD. Spørsmålet man vil stille er om skadelidte ville hatt PTSD dersom den skadevoldende handlingen eller ulykken ikke hadde funnet sted. Dersom svaret er nei, foreligger årsakssammenheng. I den utstrekning stilles krav om at tapet ikke kan være en for fjern, avledet eller indirekte følge av den traumatiske hendelsen.

Hvem skal erstatningskravet rettes mot?

Dersom PTSD har oppstått som følge av en trafikkulykke, rettes erstatningskravet mot den ansvarlige motorvogns ansvarsforsikring. Ved PTSD grunnet en ulykke på arbeidsplassen, kan du ha krav på yrkesskadeerstatning fra arbeidsgivers forsikringsselskap. Etter en voldshendelse som har ledet til PTSD kan erstatningskravet rettes direkte mot gjerningspersonen. I slike tilfeller kan skadelidte imidlertid velge å søke dekning hos Kontoret for voldsoffererstatning, så vedkommende slipper å forholde seg til gjerningspersonen. Svikt under behandling i norsk helsevesen som har ledet til PTSD, kan du kreve dekket av Norsk Pasientskadeerstatning. 

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad har spesialister innen erstatningsrett som bistår deg med å fremme ditt erstatningskrav mot rette vedkommende. Vi tilbyr deg en gratis og uforpliktende første samtale med en av våre advokater. Advokatutgifter i den videre prosessen vil vanligvis være dekket av erstatningen. Ta kontakt med en av våre advokater per telefon, e-post eller ved å fylle ut skjemaet på nettsiden. 

 

Kilder

Lødrup, Peter. Lærebok i erstatningsrett, 5. utgave, Oslo, 2015.

Malt, Ulrik. Posttraumatisk stresslidelse i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 30. april 2022 fra https://sml.snl.no/posttraumatisk_stresslidelse

Av advokat Eirik TeigstadJeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad. Vi bistår mennesker over hele landet med å kreve erstatning etter personskade eller etter kjøp av bil og eiendom.

Kontakt oss

  Har jeg krav på erstatning?

  Har jeg krav på fri rettshjelp?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!